Dato for udgivelse
14 Jun 2007 12:54
SKM-nummer
SKM2007.380.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-059824
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Tinglysningsafgift, låneomlægning/ombytning
Resumé

Som følge af landsskatterettens kendelse af 22. december 2006 SKM2007.281.LSR, ændres praksis således, at der ved opgørelse af afgiftsgrundlaget for et nyt pantebrev kan fratrækkes restgælden fra det tidligere lån, hvis det nye pantebrev er anmeldt til tinglysning mindre end ét år efter indfrielsen af det oprindelige pantebrev (forudsat betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt). De, der efter den hidtidige praksis har betalt for meget i tinglysningsafgift, kan anmode om tilbagebetaling.

Reference(r)

Tinglysningsafgiftsloven § 5, stk. 2

Henvisning
Tinglysningsvejledningen 2007-2 C.2.2.4

Det fremgår af § 5, stk. 2 i tinglysningsafgiftsloven (lov nr. 382 af 2. juni 1999), at ved tinglysning af pant i fast ejendom, kan man, hvis visse betingelser er opfyldt, ved opgørelse af afgiftsgrundlaget undlade at medregne den del af lånet, der optages til at afløse et lån med tilsvarende pant i samme ejendom. Det har hidtil været SKATs opfattelse, at bestemmelsen skulle forstås således, at overførsel af tinglysningsafgift fra ét pantebrev til et andet pantebrev er betinget af, at det oprindelige lån ikke er indfriet, inden det nye lån med pant i samme ejendom ydes.

Landsskatterettens kendelse

Landsskatteretten har den 22. december 2006, jf. SKM2007.281. LSR afsagt kendelse i en sag, hvor spørgsmålet var, om der kan være en mellemfinansieringsperiode mellem indfrielsen af det gamle lån og optagelsen af det nye lån. I sagen var der en periode på 4½ måned fra det oprindelige lån blev indfriet til det nye pantebrev blev anmeldt til tinglysning.

Landsskatteretten lagde i sin kendelse vægt på, at det afløsende realkreditpantebrev blev anmeldt til tinglysning samme dag som det forholdsvis nyligt indfriede pantebrev, der skulle afløses, blev anmeldt til aflysning. Landsskatteretten fandt på den baggrund, at det har fremstået som kendeligt på tinglysningstidspunktet, at der var tale om en faktisk afløsningssituation i forholdet mellem de to pantebreve. Landsskatteretten fandt, at der i denne sag godt kunne overføres tinglysningsafgift fra det indfriede pantebrev, der skal aflyses, til det nye afløsende realkreditpantebrev.

Kendelsens betydning/ændring af praksis

Som følge af Landsskatterettens kendelse ændres praksis således, at det afgørende ved opgørelse af afgiftsgrundlaget vil være, om der forligger en normal afløsningssituation imellem de pågældende pantebreve. Der vil normalt foreligge en afløsningssituation, såfremt det nye pantebrev er anmeldt til tinglysning mindre end ét år efter indfrielsen af det oprindelige pantebrev. De øvrige betingelser i § 5, stk. 2, forudsættes opfyldt.

Eksempel 1

A køber en ejendom af B. I ejendommen er der tinglyst et pantebrev (B1) på 1.000.000 kr., som er udbetalt. I forbindelse med købet optager A et nyt lån på 1.200.000 kr. og opretter et pantebrev (A1) på 1.200.000 kr., som underskrives den 1. september 2006. B's pantbrev (B1) på 1.000.000 kr. er indfriet den 5. januar 2006.

A vil i den forbindelse gerne benytte afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2, ved beregning af tinglysningsafgiften på det nye pantebrev (A1). Pantebrevet (A1) på 1.200.000 kr. bliver anmeldt til tinglysning og tinglyst den 5. september 2006. Det tidligere pantebrev (B1) på 1.000.000 kr. er aflyst samme dag.

Der foreligger i dette tilfælde en normalt afløsningssituation mellem A's pantebrev på 1.200.000 kr. og B's pantebrev på 1.000.000 kr., da B's pantebrev er indfriet mindre end 1 år før A's pantebrev er anmeldt til tinglysning, og endnu ikke er aflyst på dette tidspunkt.

Eksempel 2

A køber en ejendom af B. I ejendommen er der tinglyst et pantebrev (B1) på 1.000.000 kr., som er udbetalt. B's lån (B1) på 1.000.000 kr. er indfriet den 5. januar 2004. I forbindelse med købet optager A et nyt lån på 1.200.000 kr. og opretter et pantebrev (A1) på 1.200.000 kr., som underskrives den 1. september 2004.

Pantebrevet (A1) på 1.200.000 kr. bliver anmeldt til tinglysning og tinglyst den 5. september 2004. Det tidligere pantebrev (B1) på 1.000.000 kr. er aflyst samme dag. Der er betalt afgift efter § 5, stk. 1 ved tinglysning af pantebrevet (A1) på 1.200.000 kr.

Efterfølgende optager A den 1. januar 2005 et nyt lån på 1.000.000 kr. og opretter et pantebrev (A2) på 1.000.000 kr. Lånet (A1) på opr. 1.200.000 kr. er indfriet den 5. januar 2005. A benytter afgiftsbegunstigelsen efter § 5, stk. 2 på pantebrevet (A2) på 1.000.000 kr.

Efter ændringen af praksis vedrørende § 5 stk. 2, kan A anmode om tilbagebetaling af den for meget betalt afgift på pantebrevet (A1) på 1.200.000 kr. tinglyst den 5. september 2005. Dette forudsætter, at de øvrige betingelser for § 5, stk. 2.

Eksempel 3 - afløsning af et lån, der ikke er udbetalt

A køber en ejendom af B. I ejendom 1 er der tinglyst et pantebrev (B1) på 1.000.000 kr., som ikke er blevet udbetalt. I forbindelse med købet optager A et nyt lån på 1.200.000 kr. og opretter et pantebrev (A1), som han underskriver den 1. september 2004. Pantebrevet (A1) bliver anmeldt til tinglysning og tinglyst den 10. september 2004, og A vil i den forbindelse gerne benytte afgiftsbegunstigelsen i § 5, stk. 2 ved beregning af tinglysningsafgiften.

Da B's lån ikke har været udbetalt, er der ikke noget krav om, at det nye pantebrev (A1) er anmeldt til tinglysning mindre end ét år efter indfrielsen af det oprindelige pantebrev (B1).

Der er dog stadig krav om, at det tidligere pant (B1) endnu ikke er aflyst og at det tidligere pant (B1) aflyses senest 1 år efter anmeldelsen af det nye pant (A1) til tinglysning.

Frister for genoptagelse og tilbagebetaling.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske ordinær genoptagelse af afgiftstilsvaret, hvis anmodningen herom fremsættes inden 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse fra og med den afgiftsperiode, der er helt eller delvist sammenfaldende med den afgiftsperiode, der var til prøvelse i den første sag, der resulterede i en underkendelse af praksis, eller den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelse af praksis.

I denne situation er praksis underkendt ved Landsskatterettens kendelse af 22. december 2006, hvilket indebærer, at der kan ske ekstraordinær genoptagelse af sager, hvor pantebrevet er anmeldt til tinglysning efter den 1. december 2001.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal efter skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 fremsættes over for SKAT senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om de forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2.

Reaktionsfristen på 6 måneder i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2 regnes fra offentliggørelsen af denne meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodning om tilbagebetaling.

Anmodning om tilbagebetaling skal indgives til Skattecenter Høje Taastrup, Helgeshøj Alle 9, 2630 Taastrup. Anmodningen skal indeholde oplysninger om navn, adresse, CVR-nummer og en specifikation af kravet.

Dokumentation

Der skal sammen med anmodningen indsendes en ny opgørelse af det afgiftspligtige beløb (afgiftskasse), kopi af det pantebrev, hvorfra afgiften overføres samt evt. indfrielseskvittering, og det originale pantebrev, hvortil afgiften overføres.

Gyldighed

Meddelelsens punkt 3 om ændret praksis vil blive indarbejdet i Tinglysningsafgiftsvejlednings 2007- 3 punkt C.2.2.4 (Tinglysningsafgiftsvejlednings 2007- 2 punkt C.2.2.4 erstattes af denne meddelelse)

Denne meddelelse bortfalder den 31. december 2007.