Dato for udgivelse
14 Jun 2007 14:38
SKM-nummer
SKM2007.386.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-083053
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Is, chokolade- og sukkervarer samt kaffe og te
Emneord
Chokoladeafgift, fradrag, afgiftspligtig mængde, overtræk, konsumis
Resumé
Praksis ændres f.s.v. angår muligheden for at få et fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade m.v. til konsumis.
Reference(r)

Chokoladeafgiftsloven § 8, stk. 1, nr. 9
Chokoladeafgiftsloven § 8, stk. 2

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen 2007-2 D.1

SKAT har revurderet praksis vedrørende muligheden for at få et fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige vægt efter chokoladeafgiftslovens § 8, stk. 2, og § 8, stk. 1, nr. 9.

Ifølge lovens § 8, stk. 2, gælder følgende: "Virksomheder, der fremstiller konsumis og efter § 3, stk. 2, er registreret for fremstilling af overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor, kan foretage et fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige vægt opgjort efter § 6, stk. 2".

Fradraget blev i lovens forarbejder begrundet med, at afgiftsbelastningen herved ville komme til at svare til afgiften af overtræk, der indkøbes hos en chokoladefabrik, idet konsumis-virksomheder af tekniske grunde til det indkøbte overtræk dengang tilsatte ca. 80 pct. fedt.

Ifølge bestemmelsen i § 8, stk. 1, nr. 9, kan der i den afgiftspligtige vægt foretages et fradrag på: "45 pct. i den afgiftspligtige vægt for overtræk af chokolade, kakao eller lignende, der uden yderligere tilsætning af fedtstoffer (kokosolie og lign.) anvendes af virksomheder, der fremstiller konsumis".

Denne bestemmelse drejer sig bl.a. om virksomheder, der ikke selv producerer overtræk til den konsumis, de fremstiller. Sådanne virksomheder kan registreres som oplagshaver efter lovens § 3, stk. 3.

SKAT har hidtil haft den opfattelse, at der i disse tilfælde kun kan foretages et fradrag på 45 pct. i den afgiftspligtige mængde, hvis der er tilsat ca. 80 pct. fedtstof til den fremstillede eller indkøbte chokolade eller konsumis med overtræk.

Baggrunden herfor er som nævnt ovenfor, at der tidligere af tekniske grunde altid blev tilsat ca. 80 pct. fedt til chokoladen m.v., for at den kunne anvendes som overtræk til konsumis. Den tekniske udvikling har imidlertid medført, at dette ikke længere er nødvendigt.

Praksisændring

Efter at have vurderet spørgsmålet nærmere er SKAT nu af den opfattelse, at der ikke i loven med forarbejder er tilstrækkelig hjemmel til at stille det som en betingelse for fradraget efter lovens § 8, stk. 2, eller § 8, stk. 1, nr. 9, at der tilsættes ca. 80 pct. fedt til chokoladen m.v. Fradraget kan derfor foretages uanset mængden af tilsat fedtstof.

Tilsvarende gælder ved beregning af dækningsafgift ved indførsel af konsumis med overtræk af chokolade, kakao eller erstatning herfor.

Genoptagelse

Virksomheder, der efter den hidtidige praksis ikke har fået 45 pct. fradrag i den afgiftspligtige mængde, kan anmode SKAT om at få genoptaget opgørelsen af deres afgiftstilsvar.

Fristregler

I henhold til skatteforvaltningslovens § 31, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom fremsættes senest 3 år efter angivelsesfristens udløb.

Hvis fristen for ordinær genoptagelse er udløbet, kan der i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, efter anmodning ske ekstraordinær genoptagelse til gunst for den afgiftspligtige af opgørelsen af afgiftstilsvaret fra og med den afgiftsperiode, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for underkendelsen af praksis.

Ekstraordinær genoptagelse kan dog kun ske, hvis betingelserne herfor i skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, er opfyldt.

Praksisændringen sker på foranledning af SKATs beslutning herom. Der kan derfor i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 1, nr. 1, ske genoptagelse af opgørelsen af afgiftstilsvar fra og med den afgiftsperiode, der var påbegyndt, men endnu ikke udløbet, 5 år forud for offentliggørelsen af praksisændringen.

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse skal i henhold til skatteforvaltningslovens § 32, stk. 2, fremsættes senest 6 måneder efter, at den afgiftspligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i skatteforvaltningslovens § 31.

Ovenstående reaktionsfrist på 6 måneder regnes fra offentliggørelsen af denne SKAT-meddelelse på SKATs hjemmeside.

Anmodningen om tilbagebetaling

Anmodningen om tilbagebetaling skal indgives til SKAT.

Anmodningen skal indeholde oplysninger om virksomhedens/myndighedens navn, adresse og CVR-nr., samt en specifikation af kravet på tilbagebetaling for hver afgiftsperiode. 

Dokumentation

Virksomheden m.v. skal fremlægge oplysninger af faktisk karakter, som kan begrunde tilbagesøgningskravet.

Virksomheden skal endvidere bl.a. dokumentere opgørelsen af tilbagebetalingskravet gennem relevant regnskabsmateriale og andet bilagsmateriale, som efter virksomhedens opfattelse kan dokumentere kravet.

Virksomheden bør opbevare det relevante regnskabsmateriale, indtil der er truffet endelig afgørelse om tilbagebetaling, selv om det 5-årige opbevaringskrav udløber forinden.

Gyldighed

Meddelelsen bortfalder den 1. januar 2008.