Det er en betingelse for at kunne foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at ombytningen sker til handelsværdi. Det vil sige, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum skal svare til handelsværdien af de tilførte aktiver og passiver.

Ved behandlingen af L 110 A (lov nr. 343 af 18. april 2007) er der stillet spørgsmål til, hvad der nærmere skal forstås ved bestemmelsen. Skatteministeren har i den forbindelse svaret:

 

Der er ikke tilsigtet ændringer i de gældende regler og praksis om ombytningsforholdet - heller ikke for så vidt angår skattefri fusion. Udgangspunktet er således, at ombytningsforholdet skal fastsættes til handelsværdi for at den pågældende fusion kan anses for at være omfattet af fusionsskatteloven. Det vil være muligt at få bindende svar om de skattemæssige konsekvenser af et givent ombytningsforhold.

 

Ombytningsforholdet skal fastsættes ud fra værdierne pr. den i FUL § 5 omtalte fusionsdato, spaltningsdato m.v.

 

Se hertil SKM2007.577.SR omhandlende aktievederlæggelse i forbindelse med skattefri spaltning. Se tillige SKM2007.553.SR, SKM487.2007.SR, SKM2007.488.SR og SKM2007.791.SR spm. 2, der vedrører spørgsmål om ombytningsforhold i forbindelse med skattefri fusion.

 

I SKM2007.699.SR bekræftede Skatterådet, at en skattefri ophørsspaltning af A ApS, der ejes ligeligt af 4 anpartshavere, til 4 nystiftede modtagende selskaber - hvor hvert selskab modtager en ideel andel på ¼ af samtlige aktiver og gældsforpligtelser i det indskydende selskab - opfylder betingelsen i fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt., såfremt ophørsspaltningen regnskabsmæssigt foretages på basis af de regnskabsmæssigt bogførte værdier pr. 31. december 2006 og hver anpartshaver bliver 100 % anpartshaver i et af de modtagende selskaber.

 

Skatterådet har behandlet fire sager om skattefri ophørsspaltning af pengetankselskab efter de nye objektiverede regler om omstrukturering. Det drejer sig om SKM2007.918.SR, SKM2007,919.SR, SKM2007.920.SR og SKM2007.921.SR. I relation til disse sager har SKAT i SKM2007.917.SKAT offentliggjort en kommentar, der opsummerer sagernes fællestræk - herunder i relation til FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt.

 

Skatterådet har i følgende sager bekræftet, at værdiansættelsen af aktier, der overdrages med tillæg af kontante udligningssummer, svarer til handelsværdien. SKM2008.59.SR, SKM2008.169.SR, SKM2008.175.SR, SKM2008.188.SR, SKM2008.198.SR, SKM2008.226.SR, SKM2008.272.SR, SKM2008.282.SR, SKM2008.290.SR, SKM2008.291.SR.

 

SKM2008.361.SR vedrørte anmodning om bindende svar vedrørende G AG, et schweizisk selskab under en dansk koncern, som ønskedes ophørsspaltet i to selskaber, ejet af hver deres familiegren, henholdsvis ABC-grenen og DEF-grenen. Der blev herved spurgt om, hvorvidt det kunne bekræftes, at betingelserne for skattefri spaltning af G AG efter reglerne i FUL § 15b, stk. 6, var opfyldt, samt om det kunne bekræftes, at udkast til spaltningsbalance og fælles regnskabsopstilling opfylder kravene til fordeling af aktiver/gæld (FUL § 15a, stk. 2, 3. pkt.) og handelsværdien af vederlagsaktierne (FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt.). Skatterådet bekræftede dette.

I SKM2008.448.SR kunne Skatterådet bekræfte, at betingelserne som angivet i FUL § 15 a, stk. 1, 1. pkt., 4. pkt., 6.-8. pkt. og FUL § 15 a, stk. 2, 2. og 3. pkt. kunne anses for opfyldt i forbindelse med en af A ApS og B ApS samtidig gennemført ophørsspaltning.

I SKM2008.551.SR bekræftede Skatterådet, at en værdiansættelse af de samlede aktiver i A A/S til 44.623.115 kr. herunder af de fraspaltede ejendomsaktiver til 20.949.400 kr. måtte antages at svare til handelsværdien på tidspunktet for spaltningen, jf. FUL § 15 A, stk. 2, 2. pkt. Endvidere bekræftede Skatterådet, at en grenspaltning af aktiviteterne ejendommen B-gade 1-3 og C-vej 16 til nystiftet selskab kunne foretages skattefrit uden tilladelse fra SKAT, jf. FUL § 15 A, stk. 1.

I SKM2008.692.SR bekræftede Skatterådet, at A ApS opfyldte betingelserne i FUL § 15 a for skattefri spaltning uden tilladelse, herunder betingelsen i FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt.

SKM2008.764.SR vedrørte en ophørsspaltning af et holdingselskab med alene én hovedanpartshaver, ligesom hovedanpartshaveren også 100 % ejede de to nystiftede modtagende anpartsselskaber. Holdingselskabet ønskedes spaltet på grundlag af værdierne i regnskabet (de bogførte værdier) pr. 31.12.2007, jf. estimeret spaltningsbalance, uanset at den skattemæssige spaltningsdato formentlig først blev ultimo august 2008. I den beskrevne situation skete der ikke formueforrykkelser mellem anpartshavere eller flyttedes værdier fra yngre til ældre aktier. Skatterådet fandt, at den skattefri spaltning kunne gennemføres i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 15 a, stk. 2, 2. pkt. på grundlag af værdierne i regnskabet (de bogførte værdier) pr. 31.12.2007, forudsat spaltningen skete til nystiftede selskaber, og der således ikke skete værdiforskydning blandt anpartshavere eller flyttedes værdier fra yngre til ældre anparter.

I SKM2008.771.SR bekræftede Skatterådet, at der kunne gennemføres en skattefri ophørsspaltning uden tilladelse af A Holding ApS til to nystiftede selskaber. Skatterådet bekræftede i denne forbindelse, at betingelsen i FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.796.SR bekræftede Skatterådet, at betingelserne for at gennemføre en skattefri ophørsspaltning var opfyldt, herunder at betingelsen i FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.856.SR bekræftede Skatterådet, at betingelserne for at gennemføre en skattefri ophørsspaltning var opfyldt, herunder at betingelsen i FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.858.SR bekræftede Skatterådet, at betingelserne for at gennemføre en skattefri ophørsspaltning var opfyldt, herunder at betingelsen i FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt. var opfyldt.

I SKM2008.884.SR bekræftede Skatterådet, at betingelserne for at gennemføre en skattefri ophørsspaltning var opfyldt, herunder at betingelsen i FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt. var opfyldt.

I SKM2009.366.SR bekræftede Skatterådet, at en beskreven grenspaltning af A A/S kunne gennemføres skattefrit uden tilladelse, jf. FUL § 15 a, stk. 1, 4. - 8. pkt. Der var tale om en påtænkt udspaltning af en domicilejendom, og i den forbindelse var der fortaget en ansættelse af goodwillværdi samt en vurdering af ejendommens værdi.

I SKM2010.765.SR bekræftede Skatterådet, at handelsværdikravet i FUL § 15a, stk. 2, 2. pkt. var opfyldt.

Lov nr. 525 af 12. juni 2009 (lovforslag L202)Bestemmelsen berøres ikke af lovændringerne.