Dato for udgivelse
06 Sep 2007 09:13
SKM-nummer
SKM2007.604.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
07-054350
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Sambeskatning
Resumé
I korte træk beskrives de ændringer, der er foretaget i bekendtgørelsen i forhold til 2005-versionen.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31 B, stk. 1
Henvisning
Ligningsvejledning 2007-3 S.D.4

Den 26. september 2006 fastsatte Skatterådet en ny bekendtgørelse om sambeskatning af selskaber m.v., bekendtgørelse nr. 996 af 26. september 2006.

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 1. november 2006 og har som udgangspunkt virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2007 eller senere. Bekendtgørelsen afløste bekendtgørelse nr. 1286 af 13. december 2005 om sambeskatning af selskaber m.v.

Nedenfor vil SKAT i korte træk beskrive de ændringer, der er foretaget i bekendtgørelsen:

  • Der er indsat en ny bestemmelse i § 6, stk. 3, hvorefter selskabet m.v. kan undlade at indsende oplysningerne efter stk. 1 og 2, dvs. redegørelse for koncernen m.v., i det omfang disse fremgår af en årsrapport modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Skatterådet fandt det ufornødent at pålægge selskaberne m.v. at indsende de pågældende oplysninger til både Erhvervs- og Selskabsstyrelsen samt SKAT.
  • § 7, stk. 2, er blevet omformuleret. § 7, stk. 2, bygger på bestemmelsen i bekendtgørelse nr. 593 af 12. juni 2006 om krav til det skattemæssige årsregnskab m.v. for større virksomheder (mindstekravsbekendtgørelsen) § 36, stk. 4. § 7, stk. 2, er blevet konsekvensrettet i overensstemmelse med formuleringen af § 36, stk. 4, i mindstekravsbekendtgørelsen.
  • De tidligere bestemmelser i § 9, stk. 2 og 4, er blevet ophævet. Der var tale om overgangsregler, som ikke længere er aktuelle. Det tidligere stk. 3 er herefter blevet stk. 2.
  • De tidligere bestemmelser i §§ 13-16 er ophævet. Disse bestemmelser var alene gengivelser af bestemmelser i mindstekravsbekendtgørelsen. I den nye § 13 er der blot henvist til, at de pågældende bestemmelser i mindstekravsbekendtgørelsen for større virksomheder finder tilsvarende anvendelse.
  • Bestemmelsen i § 18, dvs. kapitel 4, er blevet ophævet. Bestemmelsen fastsatte, hvilken af flere mulige skatteansættende myndigheder, der skulle ligne selskaberne i en sambeskatningskreds, samt til hvilken af flere mulige skatteansættende myndigheder selvangivelse skulle indsendes. Bestemmelsen var efter etableringen af SKAT uden selvstændig betydning, da der nu kun eksisterer én skatteansættende myndighed.
  • Med hensyn til ikrafttrædelse er udgangspunktet, at bekendtgørelsen har virkning for indkomstår, der påbegyndes den 1. januar 2007 eller senere. Dog er det i § 15, stk. 3, bestemt, at selskaber m.v., hvis indkomstår 2006 eller 2007 påbegyndes inden 1. januar 2007, og som i det pågældende indkomstår er omfattet af bekendtgørelsens § 1, kan vælge at anvende reglerne i §§ 1-14, forudsat at alle selskaber m.v. i koncernen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, anvender samme regler.