Dato for udgivelse
26 Jun 2003 20:49
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18. november 2002
SKM-nummer
SKM2003.297.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
22. afdeling, B-3279-02
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
Boafgift, tillægsboafgift, fælles bolig
Resumé
Sagen angår, hvorledes arvingerne i et privat skiftet bo skal tilpligtes at anerkende, at der skulle betales tillægsboafgift. Arvingerne gjorde gældende, at de havde boet i kollektiv med afdøde forud for dødsfaldet. Byretten fandt ikke, at der var tale om fælles bopæl, da afdøde havde haft selvstændig bolig i en af to lejligheder i ejendommen, hvori arvingerne boede i den anden lejlighed. Landsretten stadfæstede kendelsen, og tilføjede at ingen af arvingerne opfyldte boafgiftslovens § 1, stk. 2, litra d, mht. krav om fælles bolig i mindst 2 år. Arvingerne skulle derfor opkræves tillægsboafgift.
Reference(r)
Boafgiftsloven § 1, stk. 2, litra d

Parter

De privatskiftende arvinger i boet efter B:

1) A1
2) A2
3) A3
4) A4

 mod

 Skifteretten i Helsingør

Afsagt af landsdommerne

Black, Niels Boesen og Birgitte Hersbøll (kst.)

Ingen var tilsagt eller mødt.

Der fremlagdes kæreskrift af 17. oktober 2002, hvorved A1, A2, A3 og A4 har påkæret Retten i Helsingørs kendelse af 17. juni 2002 (SKS.A.892/2000) om tillægsboafgiften, dommerens fremsendelsesskrivelse af 7. november 2002 og udskrift af retsbogen indeholdende den påkærede afgørelse.

Indkærede har ikke udtalt sig under kæremålet.

 Dommeren har ved sagens fremsendelse fastholdt den trufne afgørelse, og har i fremsendelsesskrivelsen tilføjet, at arvingerne heller ikke opfylder de tidsmæssige betingelser for, at der ikke skal betales tillægsboafgift, jf. boafgiftslovens § 1, stk. litra D.

Sagens akter var til stede.

Efter votering afsagdes sålydende        

Kendelse

Af de af skifteretten anførte grunde, og af det i skifterettens fremsendelsesskrivelse anførte, om at ingen af arvingerne opfylder de tidsmæssige betingelser for, at der ikke skal betales tillægsboafgift.

b e s t e m m e s

Den påkærede kendelse stadfæstes.

Retten hævet.