Virksomheder uden for EU kan få tilbagebetalt moms på varer og tjenesteydelser købt i Danmark. Det kaldes momsrefusion. Dansk moms er 25 %. I detailhandlen er moms inkluderet i den samlede købspris, og refusionssatsen vil derfor være 20 %.

Udenlandske virksomheder skal søge om tilbagebetaling af moms, da beløbet ikke automatisk bliver refunderet.

En virksomhed kan under visse betingelser få moms betalt i Danmark refunderet, når virksomheden er hjemmehørende i et land uden for EU. Refusionen omfatter varer og tjenesteydelser til virksomhedens erhvervsmæssige brug.

Virksomheden kan få tilbagebetalt moms, hvis følgende betingelser er opfyldt:

 • Virksomheden er ikke hjemmehørende, har ikke forretningssted eller lignende i Danmark
 • Varerne eller tjenesteydelserne er købt til erhvervsmæssig brug
 • Virksomheden ville være underlagt skattepligt/momspligt i overensstemmelse med momsloven, hvis virksomheden lå i Danmark
 • I ansøgningsperioden har ansøgeren ikke drevet virksomhed, som er underlagt skattepligt/momspligt med undtagelse af:
  • levering af tjenesteydelser (herunder transportydelser og tilknyttede ydelser), hvis disse er direkte tilknyttet til udførsel af varer til steder uden for EU
  • levering af tjenesteydelser (herunder transportydelser og tilknyttede ydelser), hvis disse er direkte tilknyttet til udførsel af varer, som befinder sig under ordninger, der giver fuld momsfritagelse på indførsel. Dette gælder også for tjenesteydelser i relation til varer, der er oplagt i et afgifts- eller toldoplag.

Hvis du vil du søge om at få moms refunderet, skal du udfylde og sende blanket 31.004 (Tilbagebetaling af moms til virksomheder uden for EU). Hvis du søger om tilbagebetaling af moms for mere end otte fakturaer, skal du bruge en ekstra side 2 for at få plads til dem alle.

Fristen for at søge er den 30. september året efter, du har købt varerne eller tjenesteydelserne.

Du kan vælge at udfylde blanketten på dansk, tysk, engelsk eller svensk, og du kan vælge at skrive dine oplysninger med store bogstaver eller elektronisk. Derefter sender du din blanket til Skattestyrelsen:

Skattestyrelsen
Nykøbingvej 76
Bygning 45
4990 Sakskøbing

Du vil modtage svar på din ansøgning inden for otte måneder efter, vi har modtaget din ansøgning.

Du kan vælge at få beløbet refunderet i Danmark eller i det land, hvor virksomheden hører hjemme. Hvis du vælger at få momsen refunderet i det land, hvor virksomheden er hjemmehørende, skal virksomheden betale alle de udgifter, der er forbundet med refusionen.

Ansøgningen skal indeholde følgende:

Ansøgningsperiode
Din ansøgning skal dække de indkøbte momspligtige varer og tjenesteydelser i en periode på mindst tre måneder og maksimalt et helt kalenderår. Perioden kan dog være kortere end tre måneder, hvis det drejer sig om de sidste måneder i et kalenderår, hvor du allerede tidligere har søgt om tilbagebetaling af moms. En ansøgning kan også dække køb, som ikke er blevet inkluderet i tidligere ansøgninger i det pågældende år. Det er dog ikke muligt at søge momsrefusion for tidligere år.

Minimumsbeløb
Det er kun muligt at få momsen refunderet, hvis ansøgningen gælder et momsbeløb på mindst 3.000 kr. Hvis du søger for et helt kalenderår, skal momsbeløbet være mindst 400 kr. pr. land. Hvis virksomheden i løbet af 3 måneder oparbejder et tilgodehavende på mindst 3.000 kr. i moms, kan du søge om refusion 4 gange om året.

Dokumentation
Du skal vedlægge fakturaer (originaler eller kopier) sammen med din ansøgning. Hvis du har betalt importmoms, skal kvittering for betalingen (original eller kopi) også vedlægges. Fakturaerne skal indeholde følgende oplysninger:

 • udstedelsesdato
 • fakturanummer
 • leverandørens navn og adresse og cvr-/se-nr.
 • købers navn og adresse
 • beskrivelse af varen eller tjenesteydelsen
 • beløb og pris på varen
 • momsbeløb

Kasseboner eller regninger på maksimalt 3.000 kr. fra detailhandlende eller andre virksomheder, som primært sælger til private forbrugere, kan dog blive brugt som dokumentation, selv om fakturaen ikke indeholder navn og adresse på din virksomhed.

Når momsrefusionen drejer sig om benzin, diesel, olie osv. købt på en tankstation, kan bilens registreringsnummer være skrevet på regningen/kvitteringen - i stedet for navn og adresse på din virksomhed.

Når dokumentationen er et kontoudtog fra benzin- og olievirksomheder for kreditsalg af benzin, diesel, olie osv., skal du også vedlægge kvitteringer udstedt i forbindelse med de individuelle køb. 

Erklæring
Hvis du ikke tidligere har søgt om tilbagebetaling af moms i Danmark, skal du sende dokumentation, der beviser, at du driver en erhvervsvirksomhed i det land, hvor du er hjemmehørende.

Derfor skal du også sende en erklæring, som beviser, at du driver en erhvervsvirksomhed i det pågældende land. Erklæringen skal være udstedt af en kompetent myndighed i det land, hvor du er hjemmehørende.

Erklæringen er gyldigt i op til et år. Hvis erklæringen blev udstedt for mere end et år siden, skal du indsende en ny.

Information på fakturaer

På blankettens side to skal du angive følgende:

 • antallet af individuelle fakturaer på opgørelsen, nummereret fortløbende. 1 er beregnet til den første faktura, 2 til den anden faktura osv.
 • varen eller tjenesteydelsens art - for eksempel overnatning på hotel
 • faktureringsdato eller toldkvittering
 • faktura- eller kvitteringsnummer
 • momsbeløbet du ønsker at få refunderet
 • formålet, eller det forventede formål, med varerne eller tjenesteydelserne, for eksempel international transport af varer eller deltagelse i international messe
 • navn og adresse på virksomheden, som har solgt varerne eller tjenesteydelserne til din virksomhed

Du skal udfylde alle felterne med tilstrækkelige og korrekte oplysninger.

Utilstrækkelige oplysninger kan resultere i, at Skattestyrelsen afviser ansøgningen.

Hvis du skriver forkerte oplysninger

Du kan få en bøde, hvis du afgiver ukorrekte eller vildledende oplysninger, eller hvis du tilbageholder oplysninger, der er relevante for behandlingen af ansøgningen.

Hvis du uretmæssigt får moms refunderet, skal du betale beløbet tilbage ifølge de danske love og regler. Beløbet vil blive opkrævet i overensstemmelse med aftalen om gensidig bistand til momsinddrivelse sammen med det land, hvor din virksomhed er hjemmehørende. Det gælder også bøder.

Skattestyrelsen kan trække bøder og ulovligt refunderet moms fra i fremtidige ansøgninger om tilbagebetaling af moms.

Giv en anden ret til at søge for dig

Du kan give en anden fuldmagt til at søge om tilbagebetaling af moms for dig. Det ændrer ikke de generelle betingelser. Det er dog en forudsætning, at du sender en fuldmagt, som så gælder, indtil du tilbagekalder den.

Det samme gælder, hvis Skattestyrelsen skal refundere beløbet til en anden end ansøgeren. Det skal fremgå tydeligt, hvem der er berettiget til at modtage beløbet.

Moms på varer og tjenesteydelser kan refunderes i samme omfang, som danske virksomheder kan fratrække skyldig moms på samme slags køb. Det betyder, at du kan få fuld refusion på de fleste af dine køb, som er købt til erhvervsmæssige formål. 25 % af hele momsbeløb på restaurationsbesøg refunderes, og 100 % af momsen på hotelovernatninger refunderes.
 
Refusionen er begrænset til et særligt fradrag, som skal være anført på fakturaen.

Der er flere køb, hvor du ikke kan få momsen refunderet. Det gælder:

 • mad til virksomhedens ejer og ansatte
 • erhvervelse og løbende vedligehold af virksomhedsejers eller ansattes bolig
 • erhvervelse og løbende vedligehold af, for eksempel, ferieboliger til virksomhedens ansatte
 • underholdning, repræsentation og gaver
 • erhvervelse, reparation og brug af køretøjer beregnet til at transportere maksimalt ni personer
 • betaling på anden vis end penge til virksomhedens ansatte

Når du som udenlandsk virksomhed køber varer/tjenesteydelser i Danmark med dansk moms, kan du ikke få momsrefusion, hvis varerne/tjenesteydelserne kunne være momsfritaget i henhold til momsloven. Kontakt Skattestyrelsen for yderligere information om dette.

I forbindelse med rejser, der krydser Øresundsbroen, kan udenlandske virksomheder søge om momsrefusion af broafgiften hos de svenske skattemyndigheder.

Virksomheder fra Albanien, Bosnien og Hercegovina, Færøerne, Grønland, Island, Makedonien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet bør kontakte:

Skatteverket
Utlandsenheten
205-31 Malmø
Sverige
Mail: skattekontor1@malmo.se

Virksomheder fra andre lande skal kontakte:

Skatteverket
Utlandsenheten
106 61 Stockholm
Sverige
Mail: stockholm@skatteverket.se 

Du kan ikke få momsen af broafgiften refunderet hos Skattestyrelsen i Danmark.

For uddybende og fyldestgørende juridisk information, se den juridiske vejledning.