På denne side kan du se alle informationer for pension

Vær opmærksom på prioriteringsreglen17-03-2022 kl. 16:2217-03-2022 kl. 16:22

Overholdelse af prioriteringsreglen i Pensionsbeskatningsloven (PBL) § 18, stk. 2, 3. pkt. er vigtig, når der skal korrigeres for pensionsindbetalinger over årets rateloft.

PBL § 16 stk. 2 fastsætter et grundbeløb på 58.500 kr. (2021-niveau), for hvilket der kan opnås bortseelse/fradrag for indbetalinger på rateordninger. Beløbsgrænsen på 58.500 kr. gælder samlet for pensionsordninger – både privattegnede og arbejdsgiveradministrerede ordninger.

Er der indbetalt over grundbeløbet/rateloftet, har kunden efter PBL § 21 A, stk. 2 mulighed for at overføre det overskydende beløb til en anden pensionsordning omfattet af kapitel 1 i PBL og dermed genvinde bortseelses-/fradragsretten. Alternativt kan det overskydende beløb tilbagebetales afgiftsfrit.

Har kunden både en arbejdsgiveradministreret og en privattegnet rateordning, er det vigtigt at overholde prioriteringsreglen, som fastslår, at det overskydende beløb først skal overføres eller tilbagebetales fra den privattegnede rateordning.

Ved overførsler

Hvis prioriteringsreglen ikke er overholdt, dvs. hvis et overskydende beløb, som skulle være overført fra en privattegnet ratepension, i stedet er overført fra en arbejdsgiveradministreret ratepension, er der ikke tale om en overførsel efter PBL § 21 A, stk. 2 men om en overførsel efter PBL § 41, da kunden ikke har mulighed for at disponere det overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv tilbage til en arbejdsgiveradministreret ratepension. Kunden har derfor ikke mulighed for at opretholde bortseelses- eller fradragsretten for det overskydende beløb.

Korrektionen i CPS for arbejdsgiveradministrerede ordninger foretages som en teknisk rettelse med rettekode 5, hvor det tidligere overførte beløb på den arbejdsgiveradministrerede livsvarige liv forbliver på ordningen.

Korrektionen på de privattegnede ordninger foretages med rettekode 4.

Se i øvrigt Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2021 under afsnittet § 21 A tilbagebetaling og overførsel Link.

Ved tilbagebetaling

Hvis det overskydende beløb er tilbagebetalt fra den arbejdsgiveradministrerede rateordning i stedet for fra den private ordning, bryder det ligeledes med prioritetsreglen og tilbagebetalingen vil ikke være omfattet af PBL § 21 A, stk. 2 men være en udbetaling af beløbet i utide. Der skal derfor betales en afgift på 60 pct. af udbetalingen efter PBL § 29, stk. 1.

Vær sikker på, at prioriteringsreglen er overholdt

Som pensionsinstitut med arbejdsgiveradministrerede ordninger er det derfor vigtigt, at I sikrer jer, at kunden ikke har foretaget indskud på en privattegnet rateordning, når kunden anmoder om at få det overskydende beløb overført til en anden ordning eller få et beløb tilbagebetalt. I skal samtidig sørge for, at dokumentationen er tilvejebragt ved overførsler eller tilbagebetalinger efter PBL § 21 A, stk. 2.

17-03-2022 16:22:00
Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension22-02-2022 kl. 16:1622-02-2022 kl. 16:16

Overgang fra invalidepension til alders- eller ratepension diskvalificerer ikke iht. PBL § 25 A, stk. 7, nr. 1

Med vedtagelsen af LOV nr 2610 af 28/12/2021 anses overgangen fra invalidepension til alders- eller ratepension ikke som en diskvalificerende udbetaling. Der er dog en betingelse, at udbetalingen af alders- eller ratepensionen påbegyndes senest 70 dage efter sidste udbetaling af invalidepensionen.

Det er ikke en betingelse, at ydelserne på alders- eller ratepensionen har samme størrelse som invalidepensionen. Det er heller ikke en betingelse, at alders- eller ratepensionen er oprettet i samme institut, som det pensionsinstitut der udbetaler invalidepensionen.

Ændringen vil også omfatte livsvarig og ophørende livrente og ratepension, der bliver påbegyndt udbetalt i fortsættelse af en invalidepension, der er påbegyndt udbetalt før den 1. april 2018.

LOV nr 2610 af 28/12/2021 undtager endvidere diskvalifikation i tilfælde af:

 • Udbetaling af supplerende arbejdsmarkedspension for førtidspensionister.
 • Udbetaling af bonus på rene risikoforsikringer.
 • Udbetaling af pensionsmidler til dækning af betaling for ikkefradrags- eller bortseelsesberettigede risikodækninger i forbindelse med fratrædelse.

Slet eventuelle tidligere indberetninger til DISK

Ændringerne har virkning for udbetalinger, der er sket den 1. april 2018 eller senere.

Det betyder, at indberetninger om diskvalificerende udbetalinger, der er begrundet i ovennævnte forhold, skal slettes fra det diskvalificerende register.

Sletningen skal ske med Slettekode 1. Se i øvrigt Indberetning af diskvalificerende udbetalinger 2021 for information om sletning.

Bemærk

2020 var det første indkomstår med beregning af afgift på årsopgørelsen. Hvis sletningen af diskvalificerende udbetalinger fortaget før 2020 sker inden 1. juni 2022, vil der som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2020 for de borgere/kunder, som kan være omfattet af beregningen af afgift. Herved undgår vi, at borgeren/kunden skal henvende sig til Skattestyrelsen for at få rettet årsopgørelsen.

Sletning af diskvalificerende udbetalinger foretaget i indkomståret 2020 kan have betydning for beregningen af afgift på årsopgørelsen for 2021. Der vil som hovedregel automatisk blive dannet en ny årsopgørelse for indkomståret 2021 for de borgere/kunder, som har været omfattet af beregningen af afgift.

Diskvalificerende udbetalinger omfattet af lovændringen skal generelt slettes hurtigst muligt.

22-02-2022 16:16:00
SF Tele - lukning af ukrypterede 3270 forbindelser12-01-2022 kl. 09:5812-01-2022 kl. 09:58

Skatteforvaltningen har valgt at lukke for ukrypterede 3270 forbindelser mandag den 24. januar 2022.

Opdateringen berører ikke brugerens rettigheder, bruger bibeholder gældende autorisation og password

Der er udarbejdet en vejledning i hvordan man omlægger til krypteret forbindelse. Denne er vedhæftet vores mail, så I kan udlevere såfremt der kommer henvendelser. Det er også muligt at få hjælp til omlægning fra vores leverandør, hvis der er behov. Her kan I sende sagen til platformejer (se kontaktinfo nedenfor) med minimum følgende oplysninger:

 • Firma
 • W-nummer
 • Evt. brugernummer
 • Kontaktperson
 • Beskrivelse af fejl
 • IP adresse/IP range (den som anvender/bruger kommer fra)
 • Skærmdump af login siden

Kontakt skal gå via Platformejer:

Helle Brønager HB@ufst.dk 72372550

Anna S Weitling ASW@ufst.dk 72381145

12-01-2022 09:58:00
Ny indberetningsvejledning for 2021 - Pensiondiverse15-12-2021 kl. 15:3815-12-2021 kl. 15:38

Der er udgivet indberetningsvejledning for årsultimo 2021 på pensiondiverse.

Find vejledningen på skat.dk/indberet-pension under "Indberetningsvejledninger".

Eksempler til brug for indberetning

Find oversigt over eksempler for årsultimo 2021 på skat.dk/rente under "Eksempler - hjælp til indberetningen".

15-12-2021 15:38:00
Indberetning af afgiftsfrie udbetalinger i PAF14-12-2021 kl. 10:5614-12-2021 kl. 10:56

PAF systemet er fra 1. januar 2022 klar til at modtage indberetninger om afgiftsfrie udbetalinger. Bekendtgørelsen herom træder i kraft den 1. januar 2022. 

Den 24. juni 2021 informerede Skattestyrelsen på driftsloggen, at indberetningen af de afgiftsfrie udbetalinger blev udskudt indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads. Dette er sket med bekendtgørelse af 2216 af 29. november 2021.

Ændringen betyder, at såfremt en udbetaling efter PBL § 32, stk. 1, består af et beløb, der er afgiftspligtigt, og et andet beløb, der er afgiftsfrit, så skal anmeldelsen omfatte oplysninger om den afgiftspligtige del og den afgiftsfrie del. Er udbetalingen helt afgiftsfri, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse til Skatteforvaltningen af det afgiftsfri beløb inden 3 hverdage (bankdage) efter udbetalingen.

Har et pensionsinstitut foretaget helt afgiftsfri udbetalinger efter PBL § 32, stk. 1, i perioden fra og med den 1. juli 2021 til og med den 31. december 2021, skal pensionsinstituttet indsende en anmeldelse af de afgiftsfri beløb til Skatteforvaltningen senest den 20. januar 2022.

Feltet er alene et oplysningsfelt og kontrolfelt, og bruges af Skattestyrelsen til udsøgninger i kontrolarbejdet. Vejledninger og blanketter tilpasses.

De nødvendige tekniske specifikationer for "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" (XML-strukturen) blev ændret pr. 1. juli 2021 og beskrivelserne kan hentes under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)" her Skat.dk: Indberet pension (ccta.dk).

14-12-2021 10:56:00
Nye indberetningsvejledninger for 202129-10-2021 kl. 08:3529-10-2021 kl. 08:35

Der er udgivet indberetningsvejledninger for 2021 på disse systemer:

 • Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS)
 • Edb-indberetning af pensionsoplysninger og pensionsstatistik (CPS)
 • Indberetning af diskvalificerende udbetalinger

Find vejledningerne på skat.dk/indberet-pension under Indberetningsvejledninger.

Indberetningsvejledning vedrørende pensiondiverse udkommer snarest. Driftsloggen bliver opdateret, når vejledningen bliver udgivet.

29-10-2021 08:35:00
Informationsside målrettet kunder i finansielle institutter17-09-2021 kl. 01:5217-09-2021 kl. 01:52

På skat.dk er der udgivet en informationsside som henvender sig til kunder der fx har en konto eller depot i et finansielt institut. På denne side kan kunden blandt andet læse om de forpligtelser, det finansielle institut har til at indhente identifikationsoplysninger til brug for indberetning til Skattestyrelsen.

I er meget velkommen til at henvise jeres kunder til hjemmesiden, evt. via et link fra jeres egen hjemmeside.

Informationsiden er ved at blive oversat til engelsk, og forventes udgivet i løbet af oktober måned.

17-09-2021 01:52:00
Årsbrev indkomståret 2021 er udgivet på skat.dk06-08-2021 kl. 11:2506-08-2021 kl. 11:25

Årsbrev indkomståret 2021 (Årsultimoindberetning 2021 og løbende indberetning 2022) er udgivet.

Årsbrevet er en oversigt over de ændringer og præciseringer, der skal implementeres i indberetningerne til Skattestyrelsen på eKapital området ved indberetningen årsultimo 2021 og den løbende indberetning i 2022.

06-08-2021 11:25:00
Svar vedr. oprettelsesdatoen fra Årsultimomødet juni 202114-07-2021 kl. 19:3214-07-2021 kl. 19:32

Her gives svar på spørgsmål om oprettelsesdatoen. Spørgsmålet blev rejst på Årsultimomødet i juni 2021.

Spørgsmål
Hvad angår forsikringspolicer, er det så tegningsdatoen, der er gældende for alle skattekoder - uanset at de måske er kommet til over tid?

Svar
Det er aftaledatoen for den enkelte skattekode, der skal indberettes som oprettelsesdato.

Spørgsmål
Skal oprettelsesdatoen følge med ved flytning til andet pensionsinstitut?

Svar
Kravet om indberetning af oprettelsesdatoen skal ses i relation til reglerne om identifikation af pensionskunden. Det betyder, at en ændring af pensionsaftalen fra og med den 1. juli 2016 kræver indberetning af TIN-nr.

Der skal ske indberetning om TIN-nr., hvis en ordning den 1. juli 2016 eller senere er overført til et andet institut uden ændring af pensionsbetingelserne i øvrigt. Oprettelsesdatoen skal indberettes med datoen for oprettelsen i det nye institut. Det er fortsat datoen på det oprindelige oprettelsestidspunkt af ordningen/skattekoden, der er gældende i forbindelse med opgørelse af pensionsudbetalingsalderen.

Generel information om oprettelsesdatoen

For indkomståret 2021 og frem skal indberetningen til CPS i individerne 2250 og 2251 indeholde oplysninger om oprettelsesdatoen for pensionsordningen.

Oprettelsesdatoen skal anvendes til validering af kravene til indberetning af TIN-nr. for personer, der ikke bor i Danmark.

Det er aftaledatoen for den enkelte ordning/skattekode, der skal indberettes som oprettelsesdato.

Hvis oprettelsesdatoen på gamle pensionsordninger eller -konti er ukendt, anvendes oprettelsesdatoen 1900-01-01. Så ved vi, at der er tale om en ukendt dato.

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for ordninger, der er oprettet/aftalt fra og med den 1. juli 2016. Det gælder også, hvis en ordning, der var oprettet/aftalt før den 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Ordninger oprettet eller aftalt efter 1. juli 2016

En valutaudlænding der efter 1. juli 2016 opretter en pensionsordning/-konto skal oplyse om identifikationsnummer (TIN) efter reglerne i det pågældende bopælsland.

Ændres eller udvides aftaler oprettet eller aftalt før den 1. juli 2016, fx ved ændringer i aftalen, skal der indhentes oplysning om identifikationsnummer (TIN). Ændring af kundens bopælsadresse ses ikke som en ændring eller udvidelse af kundeforholdet.

Hvis den, der skal indberettes om, ikke har oplyst TIN efter reglerne i den pågældendes bopælsland, men har oplyst TIN efter reglerne i det land, hvor pågældende er skattepligtig, accepteres dette TIN i indberetningen.

Indberetningspligten følger af Bekendtgørelse nr. 542 af 30. maj 2016 (Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetningspligter m.v. efter skattekontrolloven) og er videreført i Bekendtgørelse om skatteindberetning (SIB) § 3 stk. 2.

Når kravet om indberetning af oprettelsesdatoen skal ses i relation til reglerne om identifikation af pensionskunden, betyder det, at en ændring af pensionsaftalen fra og med den 1. juli 2016 fordrer indberetning af TIN-nr., men datoen for oprettelsen af ordningen/skattekoden er fortsat det oprindelige tidspunkt.

I forbindelse med ændring i aftalegrundlaget har instituttet været i kontakt med kunden og er derfor forpligtet til at få evt. manglende identifikationsoplysninger til at opfylde omfanget af indberetningspligten, som trådte i kraft fra 1. juli 2016.

Eksempelvis skal der indberettes om TIN-nr., hvis en ordning den 1. juli 2016 eller senere er overført til et andet institut uden ændring af pensionsbetingelserne i øvrigt. Oprettelsesdatoen skal i så fald indberettes med datoen for oprettelsen i det nye institut.

Se afsnit Identifikationsoplysninger i Indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) 2020 (skat.dk)

En pensionsordning må ikke oprettes, før der er afgivet identifikations-oplysninger

Det står i Skatteindberetningsloven § 52, stk. 2, nr. 3 og 4.

Følgende fremgår bl.a. af noterne til skatteindberetningslovens § 52 (220):

Der er ikke noget til hinder for, at identifikationsoplysningerne afgives af en anden end den, der skal indberettes oplysninger om. Der er således f.eks. intet til hinder for, at en arbejdsgiver i forbindelse med oprettelse af en pensionsordning i ansættelsesforhold afgiver oplysninger om den ansattes identitet ved oprettelsen af ordningen. I den forbindelse er den ansatte forpligtet til at give arbejdsgiveren de nødvendige oplysninger, da arbejdsgivers afgivelse af oplysninger sker på vegne af den ansatte.

14-07-2021 19:32:00
Svar på diverse spørgsmål fra Årsultimomødet juni 202114-07-2021 kl. 13:3314-07-2021 kl. 13:33

Her gives svar på nogle af de spørgsmål, der blev rejst på Årsultimomødet i juni 2021.

Spørgsmål
Tilbagebetaling af ophørspension og sportspension kræver vel ikke tilladelse jf. Pensionsbeskatningsloven?

Svar
Sportspension kræver ikke tilladelse. Dette var fejlagtigt anført i plancherne på Årsultimomødet.

Ophørspension:
Se PBL § 22 og de nærmere regler i bekendtgørelse nr. 1370 af 21. december 2012 § 10, stk. 4.
Juridisk Vejledning, afsnit C.A.10.2.3.5:

Den selvstændige skal bede pensionsinstituttet om at betale beløbet tilbage. Skattestyrelsen skal godkende størrelsen af det overskydende beløb inden anmodningen. Pensionsinstituttet skal sikre sig, at Skattestyrelsen har godkendt, inden det udbetaler det overskydende beløb.

Tilsvarende gælder det, at hvis betingelserne for at oprette en PBL § 15-ordning ikke har været opfyldt, kan pensionsinstituttet udbetale det indbetalte beløb. Den selvstændige skal anmode pensionsinstituttet om tilbagebetaling. Pensionsinstituttet skal inden udbetalingen sikre sig, at Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at betingelserne for at oprette ordningen ikke er opfyldt. Se bekendtgørelsens § 10, stk. 5.

Spørgsmål
Kommer der en beskrivelse af, hvordan rettelser gennemføres jævnfør Pensionsbeskatningslovens § 22 E (30-dages reglen)?

Svar
Kommende Vejledning om indberetning af pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og Indberetning af pensiondiverse vil beskrive rettelsesforløbet. Se i øvrigt Driftsloggen under Information om Pension den 3. marts 2021. Udvidet korrektionsmulighed iht. PBL § 22 E

Spørgsmål
Er det muligt at fremsøge invaliderede indberetninger sammen med gældende indberetning ved søgning på cpr-nr.?

Svar
Dette er ikke en mulighed, fordi der kun søges i gældende indberetninger, og en invalideret indberetning er ikke gældende.

Invaliderede indberetninger kan fremsøges under: Tidligere indberetninger -> søg i konti og under Status (for indberetningen) vælge -> Invalideret.

Spørgsmål
Kommer der en afklaring omkring præmiefritagelse?

Svar
Der arbejdes på afklaring af den indberetningsmæssige behandling af diverse produkter berørt af præmiefritagelse – herunder aldersordning.

Vi forventer at medtage afklaringerne i vejledningen Indberetning af pensiondiverse for 2021.

Spørgsmål
Er der nogen krav til rettelsesindberetningen?
Spørgsmålet gælder rettelser til CPS efter de vedtagne periodiseringsregler for pensionskasser og forsikringsselskaber jf. Pensionsbeskatningslovens § 16, stk. 1, § 18, stk. 1 og § 19, stk. 1 mm

Svar
Ved korrektion til et kalenderår af allerede foretagne indberetninger af forfaldne præmier og bidrag skal eventuelle korrektioner omfattet af nævnte paragrafer indberettes med rettekode 1.
2020/2021_l69_som_fremsat.pdf (ft.dk)

14-07-2021 13:33:00
Fristudskydelse for ophørspensioner (PBL § 15 A)30-06-2021 kl. 14:5130-06-2021 kl. 14:51

Der skal præciseres, at indbetalingsfristen og indberetningsfristen for ophørspensioner (PBL § 15 A) igen i år er udskudt med 2 måneder.

Fristen for indbetaling er udskudt fra 30. juni 2021 til 1. september 2021.

Fristen for indberetning er udskudt fra 1. august 2021 til 1. oktober 2021.

30-06-2021 14:51:00
OBS! Indberetning af afgiftsfri deludbetaling - Præcisering25-06-2021 kl. 13:2225-06-2021 kl. 13:22

Præcisering af det tekniske set up i forbindelse med udskydelse af dato for indberetning af oplysninger om afgiftsfri deludbetaling

Den 24. juni 2021 blev det meddelt på driftsloggen, at Skattestyrelsen udskyder indberetning af oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads.

Det fremgår af driftsloggen, at der i perioden fra den 1. juli 2021 og indtil bekendtgørelsen for indberetninger er på plads, ikke må indberettes afgiftsfrie deludbetalinger, da der ellers vil kunne opstå implikationer i forhold til GDPR.

Det bemærkes i den forbindelse, at de tekniske specifikationer, som er offentliggjort på skat.dk, fortsat er gældende fra den 1. juli 2021, men feltet om afgiftsfrie deludbetalinger skal indtil videre ikke udfyldes. Se de tekniske specifikationer under "Maskinel Indberetning af pensionsafgifter (PAF)", "Webservicebeskrivelse" og "Schemaoplysninger" på Skat.dk/Indberet-pension.

Hvis der i denne mellemliggende periode bliver indberettet oplysning om afgiftsfrie deludbetalinger, vil indberetningen ikke blive modtaget og returneret med fejlnummer 3317.

Skattestyrelsen vil orientere nærmere, så snart det bliver muligt at indberette, forventelig i løbet af efteråret 2021.

25-06-2021 13:22:00
OBS! Indberetning af afgiftsfrie deludbetalinger udskydes24-06-2021 kl. 15:0824-06-2021 kl. 15:08

OBS Udskydelse af dato for indberetning af oplysninger om afgiftsfri deludbetaling – ny dato meldes ud snarest

Skattestyrelsen udskyder indberetning af oplysning om afgiftsfri deludbetaling indtil den bagvedliggende bekendtgørelse er på plads. Det er alene tale om oplysninger, der indberettes i et oplysnings- og kontrolfelt.

I den mellemliggende periode fra 1. juli 2021 til bekendtgørelsen er på plads, må der ikke ske indberetninger af disse oplysninger, da der ellers vil kunne opstå implikationer i forhold til GDPR.

De nødvendige vejledninger vil blive justeret i henhold hertil.

Skattestyrelsen har tidligere på driftsloggen den 12. maj 2021 informeret om, at der skal ske indberetning af afgiftsfrie deludbetalinger pr. 1. juli 2021. Datoen for indberetning af oplysninger om disse udbetalinger udsættes indtil videre. Så snart Skattestyrelsen åbner for kunne modtage oplysningerne, kan institutterne sende oplysninger om de afgiftsfrie deludbetalinger, der er sket siden 1. juli 2021.

De omhandlede indberetninger, der nu udskydes, er oplysninger vedrører afgiftsfrie deludbetalinger foretaget efter PBL § 32, stk. 1, som ændret ved lov nr. 2197 af 29. december 2020, og omfatter indberetninger via blanket 07.049 (Kapitalpension P30) og 07.050 (Ratepension mv. P31). Feltet om afgiftsfrie deludbetalinger må således indtil videre ikke udfyldes.

Skattestyrelsen vil orientere nærmere så snart det bliver muligt at indberette, forventeligt i løbet af efteråret 2021.

24-06-2021 15:08:00
Implementering af oprettelsesdato (kontostartdato)01-06-2021 kl. 16:4801-06-2021 kl. 16:48

Vi har tidligere annonceret, at individ 2250 (privattegnede ordninger) og 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) i CPS udvides med en oprettelsesdato (kontostartdato). Ressourcemæssige årsager resulterede imidlertid i, at individerne ikke blev udvidet til indberetningen for indkomståret 2020.

For indkomståret 2021 og frem vil oprettelsesdatoen være implementeret.

For både individ 2250 og 2251 vil individstrukturen være udvidet med oprettelsesdatoen med formatet ÅÅÅÅMMDD. Formatet starter for begge individer i position 70 og slutter i position 77.

Individ 7021 (fejllisteindividet) er tilsvarende udvidet med oprettelsesdatoen i position 74 til 81.

Oprettelsesdatoen anvendes til validering af kravene til indberetning af TIN-nr. for personer, der ikke bor i Danmark.

Pligten til at indberette TIN-nr. gælder for konti og depoter, der er oprettet/aftalt fra og med d. 1. juli 2016. Det gælder dog også, hvis en konto eller et depot, der var oprettet/aftalt før d. 1. juli 2016, efterfølgende ændres eller udvides ved aftale mellem den indberetningspligtige og ejeren af pensionsordningen.

Hjemmel til indberetning af udenlandsk identifikationsnummer (TIN-nr.), og hvor dette ikke findes, oplysning om fødselsdato, fødselssted og fødselsland ved den nationale indberetning, fremgår af § 52 i skatteindberetningsloven.

Der henvises i øvrigt til Indberetningsvejledningen for CPS under emnerne Sekundære data.

01-06-2021 16:48:00
Invitation til informationsmøde 10. juni 202131-05-2021 kl. 11:1831-05-2021 kl. 11:18

Skattestyrelsen vil gerne invitere til informationsmøde vedr. Årsultimo indberetning 2021,

Torsdag den 10. juni 2021 fra kl. 9.00 - 13.00. 

Mødet vil igen i år blive afholdt som et virtuelt møde pga. Covid-19. Mødet vil foregå via Microsoft Teams. Mødet bliver ikke optaget.

Mødet henvender sig til forretnings- og IT ansvarlige på indberetningsområderne rente, pension, og værdipapir dvs. eKapital systemerne Indlån, Udlån, Pantebrev, Prioritetsrenter, EIS, OBLG, AKSA, BHOL, UDBY, FINK, IFPA, Aktiesparekontoen, CPS og Pensiondiverse.

Programmet er det delt op i 4 hovedpunkter: 

 1. 09:00-09:50: Tværgående emner (Rente-, pension- og værdipapirområdet)
 2. 10:00-10:50: Renteområdet
 3. 11:00-11:30: Pensionsområdet
 4. 12:00-13:00: Værdipapirområdet

I er velkommen til at deltage under de punkter, der har jeres interesse. Vi har valgt at sætte god tid af til de enkelte områder, så der også er mulighed for at stille spørgsmål. Det kan derfor være punkter, der slutter før det fastsatte sluttidspunkt.

Tilmelding til informationsmøde:

Hvis I har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender med link til møde, så sker tilmelding ved at acceptere mødet. 

Hvis I ikke har modtaget en invitation til informationsmøde i Outlook kalender, så skal tilmelding ske til Lena Bardrum på mail lena.bardrum@sktst.dk senest onsdag den 9. juni 2021, med oplysning om navn og mailadresse. I vil herefter få tilsendt et link til mødet samt uddybende program.

31-05-2021 11:18:00
Afgiftsfrie deludbetalinger skal indberettes i PAF12-05-2021 kl. 16:5112-05-2021 kl. 16:51

Fra den 1. juli 2021 skal afgiftsfrie deludbetaling efter pensionsbeskatningsloven (PBL) § 32, stk. 2 indberettes til Skattestyrelsen. Det er vedtaget i lov nr. 2197 af 29. december 2020.

Som følge af vedtagelse af PBL § 32, stk. 2, er håndtering af afgiftsfrie deludbetalinger ændret, og alle afgiftsfrie deludbetalinger skal indberettes til Skattestyrelsen.

I tilknytning til denne ændring er blanketterne for indberetning af pensionsafgifter P30 og P31 ændret, og der er udarbejdet nye tekniske specifikationer for ”Schemaoplysninger” gældende fra og med den 1. juli 2021, som indberettere skal bruge.

Download de nye beskrivelser under ”Maskinel indberetning af pensionsafgifter (PAF)” Skat.dk: Indberet pension. Webservicebeskrivelsen er uændret.

Feltet er alene et oplysnings- og kontrolfelt og bruges af Skattestyrelsen til udsøgninger i kontrolarbejdet. Feltet indgår ikke i beregning af afgiften. Institutterne skal fortsat beregne afgiften som tidligere, men fremover skal den afgiftsfrie deludbetaling indberettes.

Fra den 31. maj – 11. juni 2021 vil det være muligt for B2B indberetter at teste ændringen i egen applikation op imod PAF-Demo webservice.

12-05-2021 16:51:00
Ny teknisk vejledning til FTPs Gateway26-03-2021 kl. 09:5326-03-2021 kl. 09:53

Der er udgivet en ny Teknisk vejledning til FTPs Gateway.

Vejledningen er opdateret, da port range er ændret fra 36000-36100 til 36000-39999.

Der er derudover mulighed for at forhåndsregistrere og ændre certifikater. Der er derfor lavet nye afsnit (2.1-2.4) i vejledningen.

Vejledningen finder I på skat.dk/ekapital under bjælken Sådan indberetter du.

26-03-2021 09:53:00
Udvidet korrektionsmulighed iht. PBL § 22 E03-03-2021 kl. 16:1403-03-2021 kl. 16:14

Den udvidede korrektionsmulighed er vedtaget i lov nr. 2197 af 29.12.2020

Med vedtagelse af § 22 E i Pensionsbeskatningsloven (PBL) er det blevet muligt helt eller delvist at tilbagebetale indbetalinger på pensionsordninger uden skattemæssige konsekvenser, hvis tilbagebetalingen sker senest 30 dage fra indbetalingstidspunktet. Fra 1. januar 2021 skal Skattestyrelsen som udgangspunkt alene godkende tilbagebetalingen, hvis den sker senere end 30 dage fra indbetalingstidspunktet.

Indbetalinger, som i løbet af indkomståret efterfølgende er tilbagebetalt senest 30 dage efter indbetalingen, skal med andre ord ikke indberettes særskilt til Skattestyrelsen (CPS), men nedskrives i indbetalingerne (tælleværket) på pensionsordningen. Når der tale om en hel eller delvis tilbagebetaling omfattet af PBL § 22 E, skal alene nettobeløbet indberettes (til CPS). Dette skal ske i forbindelse med årsultimo indberetningen (til CPS). Pensionsinstituttets indberetninger vil således efterfølgende afspejle det korrekte indbetalingsforløb på pensionsordningen.

Særlig regel over årsskiftet

For tilbagebetalinger, der foretages i året efter indbetalingen, gælder særlige regler.

Tilbagebetalingen skal ske senest den 19. januar, uanset der endnu ikke er gået 30 dage fra indbetalingen.

Hvis tilbagebetalingen omfattet af PBL § 22 E sker efter jeres pensionsdata ultimo året er trukket af jeres datacentral, skal I indberette om tilbagebetalingen med rettekode 1 (i CPS) senest den 20. januar.

Det tilbagebetalte beløb skal I desuden indberette til Pensiondiverse på en nyoprettet kontotype. Denne indberetning opskriver kundens formueindberetning/indestående.

Den nye kontotype skal benyttes fra 1. januar 2022, og Skattestyrelsen har igangsat udviklingen af den nye kontotype. Vi vil informere nærmere om dette via driftloggen senere på året.

lovforslaget til PBL § 22 E er listet en række eksempler, hvor den udvidede korrektionsmulighed er beskrevet.

03-03-2021 16:14:00
FTPS Gateway ændring i high-port range25-02-2021 kl. 10:4825-02-2021 kl. 10:48

FTPS-Gateway løsningen udvides med flere high-port porte for at imødegå nuværende og fremtidige load. Den nuværende high-port range ændres fra 36000-36100 til 36000-39999.  

Dette betyder at Firewall regler hos brugere af FTPS-Gateway skal tage højde for dette. Hvis high-port i dag kun er tilladt for 36000-36100 så skal denne regel ændres.  

Hvis den nye high-port range allerede er dækket af gældende regler, så er det ikke nødvendigt at foretage nogen ændring.  

Ændringen er planlagt til implementering for TFE onsdag 10. marts kl. 07:00, og for PROD onsdag 19. maj 07:45.

25-02-2021 10:48:00
Forespørgeadgang til DISK er sat i produktion10-12-2020 kl. 15:3110-12-2020 kl. 15:31

Adgangen til at forespørge på diskvalificerende udbetalinger (DISK) sker via DUPLA, der er Skatteforvaltningens udstillingsplatform.

For at kunne forespørge på diskvalificerende udbetalinger skal I oprette en dataudvekslingsaftale. Der henvises i den forbindelse til tidligere materiale udsendt af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen.

Udviklings- og Forenklingsstyrelsen opfordrer samtidig til, at I er tilmeldt forespørgeløsningen inden den 15. december.

Hvis I har spørgsmål til brug af forespørgeløsningen, skal I skrive til dataudstilling@ufst.dk.

10-12-2020 15:31:00
Kald til PAF-webservicen sker via services.extranet.skat.dk10-12-2020 kl. 12:3210-12-2020 kl. 12:32

Skattestyrelsen har i "Nyt for virksomheder" den 5. maj 2020 i forbindelse med udskiftning af Skattestyrelsens certifikat i webservicen til indberetning af pensionsafgifter (PAF/PBL) orienteret om, at alle kald til PAF/PBL-webservicen skal ske via sitet services.extranet.skat.dk.

Skattestyrelsen gør nu opmærksom på, at alle kald til PAF/PBL-webservicen fra den 1. januar 2021 skal ske via sitet services.extranet.skat.dk, og anden site vil være lukket.

Det henstilles til institutterne at undersøge forholdet, så alle PAF/PBL-webservice kald sendes til den korrekte site: services.extranet.skat.dk.

10-12-2020 12:32:00
Implementering af en kontostartdato implementeres ikke i år14-09-2020 kl. 11:2314-09-2020 kl. 11:23

Skattestyrelsen har ved tidligere lejligheder orienteret om, at individ nr. 2250 (privattegnede ordninger) og 2251 (arbejdsgiveradministrerede ordninger) i CPS udvides med en kontostartdato gældende for indkomståret 2020.


En ressourcemæssig prioritering har imidlertid resulteret i, at individerne ikke udvides i år. Kravet om indberetning af en kontostartdato vil derfor ikke blive gældende for indberetninger for indeværende indkomstår.

14-09-2020 11:23:00
Omlægning af FTPS Gateway 01. september 202019-08-2020 kl. 10:1319-08-2020 kl. 10:13

Husk omlægningen til ny FTPS pr 01. september 2020

Varslingsbrev - Ny FTPS-Gateway v.1 eKapital

Bilag 1 - Teknisk beskrivelse - Ny FTPS-Gateway v.1b ekapital

 

In english:

Notice letter - New FTPS-Gateway v.1 eKapital

Appendix 1 - Technical notes - New FTPS-Gateway v.1b ekapital

19-08-2020 10:13:00
Teknisk vejledning Rente er opdateret30-07-2020 kl. 10:1830-07-2020 kl. 10:18

Teknisk vejledning Rente er opdateret med følgende:

 • Dato for hvornår I kan teste, validere og indberette for årsultimo 2020 og kvartal 2021.
 • Information om Rentes nye driftslog
 • Beskrivelse af implementering af ny FTPS Gateway
 • Hvor I kan finde den nye XML for årsultimo 2020 og kvartal 2021.

I kan finde den tekniske vejledning på skat.dk/rente under Teknisk vejledning og information.

30-07-2020 10:18:00
Årsbrev 2020 er udgivet01-07-2020 kl. 14:2401-07-2020 kl. 14:24

Årsbrev 2020 om indberetning af renter, pensioner, værdipapirer mv. for indkomståret 2020 samt løbende indberetning 2021 er udgivet og kan ses under "Om eKapital" her.

01-07-2020 14:24:00
Fristudskydelse for ophørspensioner (PBL § 15 A)29-06-2020 kl. 14:3529-06-2020 kl. 14:35

Der skal præsiceres, at henholdsvis indbetalingsfristen og indberetningsfristen for ophørspensioner (PBL § 15 A) er udskudt med 2 måneder for indeværende år.

Indbetalingsfristen er udskudt fra 30. juni 2020 til 1. september 2020.

Indberetningsfristen er udskudt fra 1. august 2020 til 1. oktober 2020.

29-06-2020 14:35:00
Telefonerne lukket i eKapital17-06-2020 kl. 14:5817-06-2020 kl. 14:58

Telefonerne hos eKapital er lukket fra kl. 11.30 torsdag den 18. juni 2020.

17-06-2020 14:58:00
Forespørgeadgang til det diskvalificerende register11-06-2020 kl. 16:1811-06-2020 kl. 16:18

Forespørgeadgang til det diskvalificerende register

Skatteforvaltningen har iværksat udviklingen af forespørgeadgangen til det diskvalificerende register. Udviklingen er en udløber af vedtagelsen af Lov nr. 1577 af 27-12-2019.

Der blev ultimo april afholdt et indledende virtuelt møde med deltagelse af bl.a. Forsikring og Pension og Finans Danmark. På mødet blev Skatteforvaltningens nye generelle dataudvekslingsplatform DUPLA præsenteret. DUPLA er den udstillingsplatform, hvorigennem forespørgeadgangen skal foregå.

Uddrag fra mødet

 • Loven indeholder nogle begrænsninger i forespørgeadgangen. Begrænsningen, ift. hvornår man som institut må forespørge på en kunde, er ikke indbygget i løsningen. Dataansvaret overgår til institutterne som dataaftager, og det er dermed institutterne, der skal sikre overholdelse af den del af lovens forskrifter.
 • Løsningen leverer, på baggrund af forespørgsel på et CPR-nr. eller en bestand af CPR-nr., svar tilbage på om disse er registreret i diskvalificeringsregisteret, og med angivelse af dato for første indberetning. Svaret indeholder ikke yderligere information, som f.eks. hvilket institut der har indberettet diskvalificeringsoplysningen.
 • Kunden kan selv se i skattemappen, om de er omfattet af diskvalificeringen. De vil derimod ikke få vist i skattemappen, at et institut har forespurgt på deres oplysninger. Men kunden kan henvende sig til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen og anmode om denne oplysning.
 • Dataudvekslingsaftale, der er en forudsætning for at få adgang til data via Dataudvekslingsplatformen, skal etableres pr. institut. Der kan indgås aftaler både i vores testmiljø (TFE), og der skal indgås aftale i vores produktionsmiljø.
 • Brancheorganisationerne bedes sikre, at al information omkring denne løsning bliver videreformidlet til alle relevante institutter.
 • Skatteforvaltningen vender tilbage, så snart vi har et mere konkret bud på en tidsplan for implementering af løsningen, inkl. de steps der skal gennemføres fra jeres side i forhold til at få adgang til data via DUPLA. Se i den forbindelse også information på SharePoint.
 • Skatteforvaltningen tager initiativ til et mere teknisk fokuseret møde, når der er afklaring på planen for implementeringen.

Kommunikation med Skatteforvaltningen

Vi vil gerne henstille til, at kommunikation vedr. implementeringen af DUPLA sker til Udviklings- og Forenklingsstyrelsens fællespostkasse dataudstilling@ufst.dk. Det samme gælder for anmodning om adgang til det eksterne SharePoint, der rummer en del information om dataudvekslingsplatformen. Det er samme mailadresse, I skal skrive til, når I kommer så langt i processen, at vi skal påbegynde brugeroprettelsen pr. organisation jf. vejledningen omkring brugeroprettelse.

Skattefaglige spørgsmål vedr. forespørgeadgangen bør rettes til ekapital@sktst.dk.

11-06-2020 16:18:00