Med henblik på at forbedre virksomhedernes likviditet i forbindelse med coronasituationen har Folketinget vedtaget en fremrykket udbetaling af de såkaldte skattekreditter vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Det indebærer, at der efter ansøgning kan ske fremrykket udbetaling af skattekreditter for indkomståret 2019 fra november 2020 til juni måned 2020. Det er forventningen, at fremrykningen særligt vil gavne likviditeten hos små og mellemstore virksomheder med forsknings- og udviklingsaktivitet.

Der kan ansøges om fremrykket udbetaling af skattekreditter frem til og med den 15. maj 2020.

Grundlaget for fremrykket udbetaling af skattekreditter er skatteværdien af underskud, der stammer fra udgifter, der i indkomståret 2019 straksafskrives som forsøgs- og forskningsudgifter efter ligningslovens § 8 B, stk. 1, eller afskrivningslovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Henset til den meget korte ansøgningsfrist og med henblik på at tilvejebringe et så klart ansøgningsgrundlag som muligt, har Skattestyrelsen opstillet en vejledende liste over omkostninger mv., som umiddelbart ikke kan anses for omfattet af ordningen. Der kan i øvrigt søges yderligere vejledning i Den juridiske vejledning, afsnit C.C.2.2.2.20.

Vejledningen kan bruges af rådgivere og virksomheder til, på en relativ nem og overskuelig måde, at få et overblik over, om et givent forskningsprojekt mv. umiddelbart kan give adgang til skattekreditter. Hensigten er dermed, at virksomheder og rådgivere ikke bruger unødvendige ressourcer på ansøgningerne.

Vejledningen er ikke udtømmende og kan ikke forstås modsætningsvis.