åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "S.I.5 Fradragsbeskæring efter EBIT-model" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

►Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit C.D.2.4.4.3 om fradragsbegrænsning efter EBIT-reglen.◄ 

x

Den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter for selskaber (EBIT-indkomsten - earnings before interest and taxes - indkomst før renter og skat), kan efter SEL § 11 C maksimalt nedsættes med 80 pct. som følge af nettofinansieringsudgifterne efter eventuel fradragsbeskæring efter SEL § 11 B. Den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifterne korrigeres for nettokurstab, der ikke beskæres efter § 11 B, stk. 1, 3. pkt. De omfattede selskaber er de samme, som er omfattet af § 11 B, og nettofinansieringsudgifterne defineres på samme måde som i § 11 B. Ligesom i § 11 B kan beskæringen maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til et grundbeløb på 20 mio. kr. i 2007 niveau. Grundbeløbet er hidtil blevet reguleret efter § 11 B, stk. 3. Reguleringen af grundbeløbet er suspenderet til og med indkomståret 2013. Fra og med indkomståret 2014 fastfryses grundbeløbet på 21,3 mio. kr.

Grundbeløbet havde i 2008-2011 følgende størrelse:

År Grundbeløb
2008 20,6 mio kr.
2009 21,3 mio. kr.
2010 21,3 mio. kr.
2011 21,3 mio. kr.
2012 21,3 mio. kr.

 

Af § 11C, stk. 1, følger, at den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter, jf. § 11 B, stk. 4, for selskaber, der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 1- 2 a, 2 d-g, 3 a-6, § 2, stk. 1, litra a og b, eller KULBR § 21, stk. 4, maksimalt kan nedsættes med 80 pct. som følge af nettofinansieringsudgifterne efter eventuel fradragsbeskæring efter § 11 B. Den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifterne korrigeres for nettokurstab, der ikke beskæres efter § 11 B, stk. 1, 3. pkt. Beskæringen kan maksimalt nedsætte indkomstårets fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter til grundbeløbet efter § 11 B, stk. 3, og stk. 7, 2. pkt. SEL § 11 B, stk. 7, 2. pkt., om nedsættelse af grundbeløbet ved beskatningsperiode på mindre end 12 måneder finder således tilsvarende anvendelse ved beregningen af fradragsbegrænsning efter EBIT-reglen.

Der sker en forholdsmæssig beregning af grundbeløbet, når beskatningsperioden er mindre end et kalenderår, f.eks. ved etablering/ophør af sambeskatning eller ved indtræden/ophør af skattepligt. Er den skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter negativ, kan de fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter ikke overstige beløbet i 3. pkt. Beskårne nettofinansieringsudgifter efter 1.-4. pkt. kan fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår. Fremførte nettofinansieringsudgifter indgår i beregningen efter 1. pkt. i efterfølgende indkomstår. Beskårne og dermed fremførte nettofinansieringsudgifter efter § 11 C medregnes således i EBIT-opgørelsen i efterfølgende indkomstår.

 

Eksempel:

Koncernen har i indkomståret 2008 en skattepligtig indkomst før nettofinansieringsudgifter på 45 mio. kr. Nettofinansieringsudgifter er på 40 mio. kr. Koncernen rammes hverken af tynd kapitalisering eller renteloft i 2008.

 

EBIT-reglen medfører, at nettofinansieringsudgifterne i 2008 maksimalt kan være (80 pct. af 45 mio. kr.) 36 mio. kr. Der beskæres således (40 mio. kr. minus 36 mio. kr.) 4 mio. kr. De 4 mio. kr. fremføres til fradrag i efterfølgende indkomstår, hvor de indgår i EBIT-opgørelsen. De 4 mio. kr. indgår ikke som nettofinansieringsudgifter ved beregningen af renteloftet i § 11 B.

 

Koncernen har i indkomståret 2009 en skattepligtig indkomst før nettofinansieringsudgifter på 48 mio. kr. Nettofinansieringsudgifter er på 35 mio. kr. plus de fremførte 4 mio. kr. - dvs. at koncernen i alt har nettofinansieringsudgifter på 39 mio. kr. Koncernen rammes hverken af tynd kapitalisering eller renteloft i 2009.

 

EBIT-reglen medfører, at nettofinansieringsudgifterne i 2009 maksimalt kan være (80 pct. af 48 mio. kr.) 38,4 mio. kr. Der beskæres således (39 mio. kr. minus 38,4 mio. kr.) 0,6 mio. kr.

 

Af stk. 2 fremgår, at selskaber, der indgår i en sambeskatning efter § 31 eller § 31 A, opgør den skattepligtige indkomst og nettofinansieringsudgifter samlet. Grundbeløbet gælder samlet for de sambeskattede selskaber. Hvis der foretages fradragsbeskæring, reduceres selskabernes fradragsberettigede nettofinansieringsudgifter forholdsmæssigt, i det omfang det enkelte selskabs nettofinansieringsudgifter overstiger 80 pct. af selskabets skattepligtige indkomst før nettofinansieringsudgifter. Hvis den tildelte fradragsbeskæring overstiger nettofinansieringsudgifterne i enkelte af selskaberne, fordeles den overskydende fradragsbeskæring forholdsmæssigt. Beskårne finansieringsudgifter fremføres samlet for de sambeskattede selskaber hos administrationsselskabet. Ved ophørsspaltning af administrationsselskabet fordeles de fremførselsberettigede finansieringsudgifter forholdsmæssigt efter den skattemæssige værdi i de modtagende selskaber.

 

Af stk. 3 fremgår, at stk. 1 og 2 ikke omfatter livsforsikringsselskaber. Livsforsikringsselskaber kan som administrationsselskab i en sambeskatning fremføre beskårne nettofinansieringsudgifter. De beskårne nettofinansieringsudgifter kan ikke modregnes i livsforsikringsselskabets indkomst. Livsforsikringsselskaber er således fritaget for EBIT-reglen, ligesom de er fritaget for renteloftet.

 

SEL § 11 C har virkning for nettofinansieringsudgifter, der vedrører perioden fra og med den 1. juli 2007.

For indkomståret 2007 finder SEL § 11 C, stk. 1, 2. pkt., jf. § 11 B, stk. 7, tilsvarende anvendelse på perioden fra den 1. juli til udløbet af indkomståret.

Reglerne er tillagt virkning for nettofinansieringsudgifter, der vedrører perioden fra den 1. juli 2007 og senere. Som følge af, at reglerne derved som hovedregel vil få virkning midt i indkomståret 2007, reguleres beløbsgrænsen på 20 mio. kr., der er fastsat med udgangspunkt i et helt indkomstår, i forhold til, hvor stor en del af et kalenderår indkomstperioden fra 1. juli 2007 til slutningen af indkomståret 2007 udgør.

Er der tale om en koncern, hvis indkomstår følger kalenderåret, vil beløbsgrænsen for indkomståret 2007 således udgøre 6/12 af 20 mio. kr. svarende til 10 mio. kr. Hvis koncernens indkomstår 2007 i stedet slutter den 30. september 2007, vil beløbsgrænsen udgøre 3/12 af 20 mio. kr. eller 5 mio. kr.

 

Reglerne i SEL § 11 C er, med L 23 2008-09, der er vedtaget som lov nr. 98 af 10. februar 2009, justeret med virkning fra og med indkomståret 2008.

 

I SKM2008.240.DEP har Skatteministeriet kommenteret en henvendelse fra FSR vedrørende lov nr. 540 af 6. juni 2007 (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.), herunder vedrørende fradragsbeskæring efter EBIT-modellen, SEL § 11 C.

x