Finansielle kontrakter

Oplysningerne er udskrevet, såfremt de finansielle kontrakter og aftaler (derivater mv.) alene vedrører dit personnummer, eller er registreret under et cvr-nr./se-nr., for hvilket det fremgår af indberetningen til Skattestyrelsen, at det vedrører en enkeltmandsvirksomhed, kommanditselskab eller et interessentskab, der kan relateres til dit personnummer.

Definition af finansielle kontrakter og aftaler (derivater mv.) findes i kursgevinstlovens § 29, med de undtagelser der fremgår af § 30 i samme lov. Den skattemæssige opgørelse af gevinst og tab på finansielle kontrakter (derivater mv.), herunder indberetningen til Skattestyrelsen, sker med udgangspunkt i, hvorvidt den enkelte kontrakt/aftale mv. opfylder betingelserne for at være omfattet af KGL § 29.

Kursgevinstlovens § 30 nævner således konkrete kontrakt- og aftaletyper, der, når visse betingelser er opfyldt, er undtaget fra kursgevinstlovens beskatningsregler i § 29 og fra den obligatoriske indberetningspligt om finansielle kontrakter og aftaler.

Opgørelsen af gevinst/tab af de finansielle kontrakter og aftaler mv. sker efter et lagerprincip. Dvs. gevinst/tab opgøres løbende uanset om kontrakten/aftalen ikke er afsluttet i indkomståret. Skattestyrelsen kan ikke automatisk opgøre gevinst eller tab, så det skal du selv gøre og oplyse det i rubrik 346. Husk at der er fradrag med visse begrænsninger. Et eventuelt nettotab, der kan fremføres, skal oplyses på blanket 04.055.
Er du i tvivl, så kontakt Skattestyrelsen eller den, hvor du har indgået/købt værdipapiret.

Antal: Antallet af kontrakter og aftaler mv. som du efter type (hovedtype) og produktkategori har indgået/afsluttet/indfriet eller som fortsat løber. Se produkttype. Antallet vil matche det der er indberettet i "Handlet beløb" og/eller "Gevinst/tab". Beløbet kan være forskelligt opgjort mv., idet det afspejler den type (hovedtype) finansiel kontrakt og aftale mv. som du i sin tid indgik.

Gevinst/tab: 
Beløbet vil afspejle antallet af de angivne finansielle kontrakter og aftaler mv. som der er indberettet under "Antal". Gevinst/tab er ikke i alle typer af de indgåede finansielle kontrakter- og aftaler mv. obligatorisk, og i andre typer kan den du har indgået den finansielle kontrakt eller aftale mv. med have fravalgt indberetningen. Fravalget kan skyldes, at det måske ikke umiddelbart er muligt for den indberetningspligtige at opgøre det reelle gevinst/tab for den pågældende type.

Er gevinst/tab imidlertid indberettet, vil det med en enkelt undtagelse være det beløb, som du selv skal medtage i din samlede opgørelse af gevinst/tab på oplysningskortet/oplysningsskemaet til Skattestyrelsen. 

Den enkelte undtagelse er "Type = SWAP", hvor det vil være markedsværdien inkl. vedhængende renter i hele danske kr. ultimo året eller markedsværdien ved aftalens udløb, der er indberettet til Skattestyrelsen. For SWAP - aftaler kan hovedstolen indberettes i handlet beløb, men det er ikke et krav. Her indberettes swappens markedsværdi ultimo året for hvert ben inkl. vedhængende rente i hele danske kr.

For det antal finansielle kontrakter - og aftaler mv. der i øvrigt er indberettet, og hvor du selv skal opgøre/beregne og indberette resultatet heraf til Skattestyrelsen i rubrik 38, eller hvor et evt. netto tab der kan fremføres skal oplyses på blanket 04.055.

Beløbet der er indberettet og udskrevet er i hele danske kroner, hvilket vil sige, at en eventuel omregning fra fremmedvaluta (herunder EURO) til danske kroner er sket ud fra kursen på fordringens retserhvervelsestidspunkt. Er nettoresultatet negativt, vil der være minus foran beløbet.

Ejerst.: Indberettet kode der angiver den ejerstatus, hvormed indberetteren har indgået den finansielle kontrakt - aftale mv.
Dvs. den indberettes i de tilfælde, hvor du sammen med andre, herunder ægtefællen, har indgået finansielle kontrakter og aftaler mv.

Ejerstatus: Indberettet kode der angiver ejerstatus til værdipapirdepotet. Dvs. den indberettes i de tilfælde, hvor du sammen med andre, herunder ægtefællen, har oprettet værdipapirdepotet eller har købt/erhvervet eller solgt/afstået investeringsforeningsbeviset/aktien.

 • Værdien 1 er indberettet såfremt investor er én eller flere fysiske eller juridiske personer, og der ikke har bopæl eller hjemsted her i Danmark (valutaudlændinge). Ved to ejere, se ejerstatuskode 4 og 5.
 • Værdien 2 er indberettet såfremt indberetningen vedrører flere en to investorer, eller en forening, selskab, legat, stiftelse eller anden juridisk person med hjemsted her i landet, og dette ikke er tildelt et virksomhedsnummer (CVR-/SE-nr.). Oplysningerne indberettes med personnummer på formanden eller en anden person, der er berettiget til at handle på alles vegne.  Dette kan være årsagen til at ejerstatuskoden er indberettet for dig.
  Er du ikke blot administrator mv. men har en personlig andel, skal du selv oplyse den del der vedrører dig, ligesom du bør underrette de øvrige om at gøre det samme.
 • Værdien 4 er indberettet såfremt investor er to fysiske eller juridiske personer (evt. ægtefæller) og der er bopæl eller hjemsted her i landet.
  Oplysningerne indberettes to gange identisk, bortset fra den personlige identifikation.
  Skattestyrelsen har automatisk foretaget 50/50 fordeling af de indberettede beløb.
 • Værdien 5 er indberettet såfremt investor er to fysiske eller juridiske personer, hvor der ikke er bopæl eller hjemsted her i Danmark. (valutaudlændinge). Oplysningerne indberettes to gange identisk, bortset fra den personlige identifikation. Skattestyrelsen har automatisk foretaget 50/50 fordeling af de indberettede beløb
 • Værdien U er indberettet såfremt der er udenlandsk diplomat status

Handlet beløb: Beløbet vil afspejle antallet af de angivne finansielle kontrakter- og aftaler mv. som er indberettet under "Antal". 
Indgår der i dette beløb flere end 1 finansiel kontrakt - aftale mv., så vil beløbet være et "nettobeløb", det vil sige, summen af handlet beløb (kursværdien) for alle kontrakter uden hensyn til fortegn (dvs. indgået aftale om erhvervelse eller aftale om afståelse mv.).

For de enkelte typer af kontrakter- og aftaler vil det handlede beløb være følgende:

 • TO1 = Kursværdien af den finansielle - kontrakt eller aftale mv. ved udgangen af året
 • TO2 = Kursværdien af den finansielle - kontrakt eller aftale mv. ved udgangen af året
 • TV1 = Kursværdien af den finansielle - kontrakt eller aftale mv. ved udgangen af året
 • TV2 = Kursværdien af den finansielle - kontrakt eller aftale mv. ved udgangen af året
 • FU1 = Kursværdien af den finansielle - kontrakt eller aftale mv. ved udgangen af året
 • FU2 = Kursværdien af den finansielle - kontrakt eller aftale mv. ved udgangen af året
 • OP1 = Det samlede præmiebeløb du har betalt
 • OP2 = Det samlede præmiebeløb  du har betalt
 • OBL =Kursværdien ultimo eller afståelsessummen. Produkttypen omfatter, strukturerede obligationer, struktureret indlån eller certifikater.
 • OBV  =  Kursværdien ultimo eller afståelsessummen. Produkttypen omfatter, struktureret produkt Valuta.
 • PI1  =Indberetning kan ikke forekomme i dette beløbsfelt  
 • SWR =Her indberettes swappens markedsværdi ultimo året for hvert ben inkl. vedhængende rente i hele danske kr. Hovedstolen i rente - SWAP aftalen, hvis den er indberettet 
 • SWV =Hovedstolen i valuta - SWAP aftalen, hvis den er indberettet 
 • ØV1 =Kursværdien af den finansielle - kontrakt eller aftale mv. ved udgangen af året

Isinkode: Identifikation af aktien, beviset eller obligationen efter ISO-standard. Alle obligationer, aktier og beviser indskrevet i en værdipapircentral får ved udstedelsen tildelt en ISIN-fondskode. Det er en 12 cifret kode, der starter med to bogstaver og efterfølgende består af 10 bogstaver/tal. ISIN-fondskoden vil være udskrevet såfremt Typen er = OBL og der er tale om en struktureret obligation.

Kontraktident: Et identifikationsfelt som den du har indgået den finansielle kontrakt eller aftale mv. bruger til at kunne gå tilbage i egne systemer, bilag m.m.

Puljer: For hver enkelt finansiel puljeordning, der helt eller delvis er omfattet af indberetningspligten, foretages en kategoriopdeling.

 • RR = Ren finansiel pulje, ikke-aktiebaseret.
 • RA =Ren finansiel aktiebaseret pulje.
 • BR = Andel af blandet pulje, ikke aktiebaserede produkter 
 • Puljekategorien BR = Indicerer, at gevinst/tab er den del af puljeafkastet, der for den enkelte investor kan henføres til de ikke-aktiebaserede finansielle kontrakter og aftaler (realiserede/urealiserede), der falder ind under kursgevinstlovens § 29.
 • BA = Andel af blandet pulje, aktiebaserede produkter.
 • Puljekategorien BA = Indicerer, at gevinst/tab er den del af det blandede puljeafkastet, der for den enkelte investor kan henføres til de aktiebaserede finansielle kontrakter og aftaler (realiserede/urealiserede), der falder ind under kursgevinstlovens § 29.
 • BU = Blandet pulje og andre skattebestemmelser, ej opdelt.
 • Puljekatgorien BU = Indicerer, at gevinst/tab er den del af det blandede puljeafkast, der for den enkelte investor kan henføres til de aktiebaserede finansielle kontrakter og aftaler (realiserede/urealiserede), der falder ind under kursgevinstlovens § 29.
 • Puljekatgorien BU = Indicerer, at gevinst/tab er det samlede nettopuljeafkast, der kan henføres til den enkelte investor, og at der ikke er taget hensyn til den skattemæssige placering. Det vil sige, at det ikke har været muligt for den indberetningspligtige at opdele det blandede puljeresultat i aktiebaserede og ikke- aktiebaserede finansielle kontrakter, jf. kursgevinstlovens § 29, og andre investeringer.

Type:

Følgende hovedtyper kan være udskrevet:

 • TO1 = Terminsforretninger/aftaler, hvor produktet er baseret på papir noteret på OMX (dansk som udenlandsk)
 • TO2 = Øvrige terminskontrakter/aftaler med værdipapirer, der ikke falder ind under TO1 (danske som udenlandske).
 • TV1 = Valutaterminskontrakter/aftaler
 • TV2 = Valutaterminsforretninger, der indgås som led i almindelig formuepleje.
 • FU1 = Futures (GF-kontrakter  - registreret i Garantifonden).
 • FU2 = Øvrige futures kontrakter, der ikke falder ind under FU1 (danske som udenlandske).
 • OP1 = Call/PUT-optioner (GF-kontrakter (registreret i Garantifonden)).
 • OP2 = Øvrige Call/Put-optioner der ikke falder ind under FU1 (danske som udenlandske). Endvidere CFD - kontrakter, der differenceafregnes
 • PI1 = Puljeinvesteringsordninger 
 • OBL =Strukturerede/indekserede obligationer, certifikater eller struktureret indlån mv., hvor produktet helt eller delvis følger udviklingen i en investeringsforening, et investeringsselskab, en hedgeforening, bestemte værdipapirer, varer og andre aktiver (fx sølv, guld eller korn) eller følger et værdipapirindeks. Din investeringsrådgiver, vil formentlig have underrettet dig om at du har investeret i disse værdipapirer der følger reglerne for lagerbeskatning i kursgevinstlovens § 29.
 •  OBV  =  Produkttypen omfatter, struktureret produkt Valuta. En variant af OBL, beskrevet ovenfor.
 • SWR = Rente - SWAP
 • SWV = Valuta - SWAP
 • ØV1 = Andre typer af finansielle kontrakter og aftaler mv., som umiddelbart ikke kan placeres i en af ovenstående produkttyper, fx. råvarekontrakter, FRA- kontrakter eller andre finansielle kontrakter (derivater), der skal beskattes efter kursgevinstlovens § 29 mfl. Under type "ØV1", indberettes endvidere alle Kontrakter og aftaler mv. indgået/overdraget mellem parter, hvoraf ingen har det som deres erhverv at handle eller formidle værdipapirer og kontrakter.

Følgende produktkategorier kan være udskrevet:
Kontrakter og aftaler: Der er indberettet en af nedenstående kategorier, der pr. hovedtype klassificerer det indberettede antal kontrakter og aftaler, der er indgået med investor:

 • 01 Ikke-aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er indgået og afsluttet/indfriet i indkomståret. Her skal du opgøre gevinst/tab
 • 02 Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er indgået samt afsluttet/indfriet i indkomståret. Her skal du opgøre gevinst/tab 
 • 03 Ikke-aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er afsluttet/indfriet i indkomståret, men ikke indgået i indkomståret. Her skal du opgøre gevinst/tab 
 • 04 Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er afsluttet/indfriet i indkomståret, men ikke indgået i indkomståret. Her skal du opgøre gevinst/tab
 • 05 Ikke-aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er indgået, men ikke afsluttet/indfriet i indkomståret. Løber over status 31.12. Her skal du opgøre urealiseret gevinst/tab
 • 06 Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der er indgået, men ikke afsluttet/indfriet i indkomståret. Løber over status 31.12. Her skal du opgøre urealiseret gevinst/tab
 • 07 Ikke-aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der ikke er indgået eller afsluttet/indfriet i indkomståret. Løber over status både 1.1. og 31.12. Her skal du opgøre urealiseret gevinst/tab
 • 08 Aktiebaserede kontrakter/aftaler mv., der ikke er indgået eller afsluttet/indfriet i indkomståret. Løber over status både 1.1. og 31.12. Her skal du opgøre urealiseret gevinst/tab.

Værdien 02, 04, 06 og 08, kan omfatte en modregningsadgang i gevinster fra aktier optaget til handel på et reguleret marked.

Produktet opfylder den skattemæssige modregningsbestemmelse, hvis:

1) Det overliggende papir = den finansielle kontrakt (obligationen) er optaget til handel på reguleret marked, men det underliggende aktiv ikke er. 
2) Det overliggende papir = den finansielle kontrakt (obligationen) er ikke optaget til handel på reguleret marked, men de underliggende aktiver er. 
Både betingelse 1) og 2) er opfyldt.

Produktet opfylder IKKE den skattemæssige modregningsbestemmelse, hvis det overliggende papir = den finansielle kontrakt (obligationen) ikke er optaget til handel på reguleret marked, og blot en af de underliggende aktivs aktier er optaget til handel på et reguleret marked.

R.dato: Dato for, hvornår oplysningerne er registreret hos os.

Optaget til handel på et reguleret marked/ikke optaget til handel på et reguleret marked: 1 = Optaget til handel, 2= Ikke optaget til handel

Læs mere om finansielle kontrakter 

Fik du svar på dine spørgsmål?