Dato for udgivelse
17 Dec 2007 15:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
28 Nov 2007 15:15
SKM-nummer
SKM2007.901.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1221-0473
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst
Emneord
Jordomsejling, lystfartøj, skattepligt
Resumé

Fuld skattepligt til Danmark ansås ikke for opgivet i forbindelse med en jordomrejse på et sejlskib af 2 års varighed.

Reference(r)
Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 3

Klagen vedrører bindende svar.

Landsskatterettens afgørelse

Der er anmodet om bindende ligningssvar, idet der er stillet følgende spørgsmål:

SKAT anmodes om at bekræfte, at klageren ikke har opgivet fuld skattepligt til Danmark efter kildeskattelovens § 1 ved udrejsen fra Danmark i juni 2006.

Skattecentret har besvaret spørgsmålet således:
Nej, SKAT finder, at skattepligten er opgivet ved udrejse fra Danmark.

Landsskatteretten ændrer svaret, således at klagerens fulde skattepligt til Danmark ikke er opgivet ved udrejsen fra Danmark.

Sagens oplysninger

Klageren og dennes ægtefælle forlod i juni 2006 Danmark for at påbegynde en jordomsejling i eget skib. Jordomsejlingen forventes at vare to år med afslutning på New Zealand, hvor parret regner med at sælge skibet. Parrets to døtre deltager i rejsen, mens den 19-årige søn bliver i Danmark.

Familien har til hensigt at vende hjem til Danmark i sommeren 2008, hvor de to døtre forventer at påbegynde en uddannelse.

I forbindelse med afrejsen fra Danmark blev ægteparrets bolig afhændet. Samtidig blev familien afmeldt folkeregisteret. Familien har registreret flytning til postvæsenet fra deres oprindelige adresse til et familiemedlems adresse, og deres indbo er opmagasineret hos venner og bekendte.

Det er planen, at skibet skal sejle jorden rundt uden at tage varigt ophold nogen steder undervejs.

Det er oplyst, at klageren forventer at søge arbejde indenfor vindmøllesektoren ved hjemkomsten, mens hans ægtefælle forventer at søge arbejde indenfor rengøring eller køkkenarbejde. Ægtefællen betaler under rejsen fortsat kontingent til A-kassen i Danmark.

Parret er ikke skattepligtigt til andre lande end Danmark.

Skibet, som rejsen foregår på, er en Najad 343 på ca. 34 fod (fritidsfartøj), og det er registreret hos Danish Cruising Association med hjemsted i X. Skibet sejler under dansk flag.

Såfremt klagerens skattepligt anses for ophørt i forbindelse med udrejsen, vil han blive beskattet med ca. 2,7 mio., kr. i genvunde afskrivninger af en ejerandel i et tysk kommanditselskab, der ejer vindmøller i Tyskland.

Skattecenterets afgørelse

Spørgsmålet besvares således: Nej, skattepligten anses for opgivet ved udrejse fra Danmark.

Klageren har ingen bolig til rådighed i Danmark.

Et udlandsophold, der er estimeret til at vare 2 år, kan ikke efter foreliggende praksis begrunde fastholdelse af skattepligten i medfør af kildeskatteloven § 1, stk. 1 nr. 1. Dette gælder uanset, at opholdet har karakter af at være midlertidigt.

Efter kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, kan ophold på skibe med hjemsted i Danmark efter omstændighederne begrunde skattepligt i Danmark.

Af sølovens § 5 fremgår det, at danske skibe skal have hjemsted her. Der er ikke umiddelbart defineret i loven, hvad der menes med "skibe". Det kan ikke anses at være en forudsætning for anvendelse af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, at der er tale om ophold på et skib omfattet af Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), men i mangel af praksis og retningslinier må det inddrages som fortolkningselement, om skibet er registreret i DIS. Et fritidsfartøj kan ikke registreres i DIS.

Det er skattecenterets opfattelse, at der med "skibe" i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1, menes skibe af en vis størrelse, f.eks. containerskibe, der sejler langfart, hvor ophold vil være begrundet i udførelsen af indtægtsgivende erhverv.

Der vil typisk ikke være nogen interesse i at fastholde skattepligten i en situation, hvor der ikke optjenes nogen indkomst, eksempelvis fordi man opholder sig på et fritidsfartøj. Baggrunden for kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, må være, at Danmark anser sig for berettiget til at beskatte indkomst, der optjenes på et dansk skib.

Et fritidsfartøj vil derfor ikke kunne begrunde skattepligt, og derfor anses klageren ikke at være fuld skattepligtig til Danmark.

Klagerens påstand og argumenter

Det bindende svar skal ændres til ja.

Klagerens fulde skattepligt må anses for opretholdt, idet klageren er omfattet af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.

Klageren er dansk statsborger og opholder sig ombord på et skib med hjemsted i Danmark.

Skibet er ikke registreret i Dansk Internationalt Skibsregister (DIS), da fritidsfartøjet ikke kan registreres i dette register.

Det fremgår ikke af lovens ordlyd eller forarbejder, at begrebet "skibe med hjemsted her" har sammenhæng eller tilknytning til registrering i DIS. Hvor en registrering hos DIS indebærer en bestemt skattemæssig virkning, er dette altid angivet specifikt i loven, hvilket blandet andet kan ses i § 5 i lov om beskatning af søfolk og ligningslovens § 33 A.

DIS blev oprettet i 1988 mens kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, og begrebet "skibe, der har hjemsted her" stammer tilbage fra kommuneskatteloven i 1924. Der er ikke i forarbejder til senere ændringer af bestemmelsen nogen form for henvisning til DIS.

Desuden er det alene erhvervsskibe med en bruttotonnage på over 20 tons, der kan optages i DIS, men dette er ikke ensbetydende med, at de mindre erhvervsskibe ikke vil være omfattet af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.

I mangel af relevante fortolkningsbidrag må der foretages en ordlydsfortolkning i overensstemmelse med den civilretlige forståelse af begrebet "skibe". Herefter vil alle skibe, der er egnet til at tage ophold på, kunne begrunde fuld skattepligt til Danmark.


Der må derfor kunne lægges til grund, at klagerens skib har hjemsted i Danmark i kildeskattelovens § 1, stk. 1 nr. 3's forstand, idet skibet er behørigt registreret med hjemsted i X. Endvidere er det i registreringen angivet, at skibet sejler under dansk flag.

Kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, er toleddet og består af "gør tjeneste" og af "eller varigt opholdet sig". "Gør tjeneste" henviser til en erhvervsmæssig aktivitet på skibe, således at erhvervsskibe er omfattet, hvorimod "eller varigt opholder sig" må relatere sig til ophold på andre typer af skibe end erhvervsskibene.

Praksis omkring animus revertendi - hensigten om tilbagevende - fører til, at den fulde skattepligt ikke er opgivet ved afrejsen fra Danmark. Familien har til hensigt at vende tilbage til Danmark efter rejsen, ligesom familien ikke varigt tilknyttes noget andet land. Dette gælder, uanset om familien har bevaret bopælsmulighed i Danmark eller ej.

Udlandsopholdet er af midlertidig karakter. I forbindelse med fradrag for dobbelt husførelse anses en adskillelse på op til 2 år efter fast praksis for at være midlertidig. Herefter kan man ligeledes i relation til kildeskatteloven anse et ophold i udlandet på 2 år for at være af midlertidig karakter.

Skattecenteret har anført, at den fulde skattepligt afhænger af, om der er nogen indkomst, der kan beskattes. Dette er ikke et holdbart argument, idet man ikke kan fortolke bestemmelsen alt efter, hvornår en fraflytning er til gunst henholdsvis ugunst for Danmark.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Pligt til at svare indkomstskat til staten i overensstemmelse med reglerne i kildeskatteloven påhviler personer, der har bopæl i landet, samt personer, der uden at have bopæl her i landet opholder sig her i et tidsrum af mindst 6 måneder. Dette fremgår af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2.

Ligeledes er danske statsborgere, der, uden at være omfattet at bestemmelserne i kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, gør tjeneste eller varigt opholder sig ombord på skibe med hjemsted i Danmark fuld skattepligtig til Danmark, men mindre de godtgør, at de har bopæl i udlandet eller aldrig har haft bopæl her i landet. Dette følger af kildeskattelovens § 1, stk. 1. nr. 3.

Klageren må efter Landsskatterettens opfattelse anses for at være fuldt skattepligtig til Danmark under jordomsejlingen. Der er herved lagt vægt på, at klageren efter ordlyden af kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, er direkte omfattet af bestemmelsen, idet han varigt opholdet sig ombord på et skib, der har hjemsted i Danmark. Der er endvidere lagt vægt på, at det er klagerens hensigt at vende tilbage til Danmark efter jordomsejlingen, og at familiens indbo bliver opbevaret hos venner og familie i Danmark i rejseperioden, hvorfor klagerens tilknytning til Danmark anses for bevaret.

På baggrund heraf ændres det bindende ligningssvar til "ja" således, at klageren anses for fuld skattepligtig til Danmark.