Hvis du har lønindkomst for arbejde udført i Danmark, for en arbejdsgiver i Danmark, skal lønnen beskattes i Danmark. Din arbejdsgiver indeholder forskudsskat, am-bidrag og A-skat, i din løn. 
Hvis du driver selvstændig erhvervsvirksomhed med fast driftssted i Danmark, skal du beskattes af resultatet i Danmark. Du kan se din forskudsskat, rater og betalingsfrister for de foreløbige am-bidrag og B-skat på skat.dk/tastselv Forskudsopgørelsen. Derudover skal du afregne eventuelle afgifter. Hvis du har ansatte, skal du indeholde skat i lønudbetalingerne.

Øresundsaftalen

Privat ansat
Når du bor i Sverige og normalt arbejder i Danmark for en privat arbejdsgiver, gælder der en særlig skatteaftale mellem Danmark og Sverige - Øresundsaftalen. Formålet med aftalen, artikel 1 er at sikre, at der ikke skiftes beskatningsland ved kortere tids hjemmearbejde, tjenesterejser samt andet arbejde af lejlighedsvis karakter i bopælslandet eller tredjelande, når blot arbejdet i arbejdslandet udgør mindst halvdelen af arbejdstiden i hver 3-måneders-periode.

Opgørelsen af 3-måneders-perioden

At din arbejdstid i Danmark skal udgøre mindst halvdelen af din arbejdstid i en 3-måneders-periode betyder, at antallet af arbejdsdage i Danmark skal sættes i forhold til dit samlede antal arbejdsdage i hver 3-måneders-periode.

 • Når du opgør dine arbejdsdage, skal du medregne ferie- og sygedage som arbejdsdage i Danmark.
 • Almindelige ugentlige fridage, såsom weekend, helligdage samt afspadseringsdage, indgår ikke i opgørelsen af antal arbejdsdage.
 • Arbejder du blot en del af dagen i Danmark, tæller det for en fuld arbejdsdag i Danmark.
 • En 3-måneders-periode kan begynde før og slutte efter et årsskifte.

Hvis mindst halvdelen af dine arbejdsdage kan henføres til Danmark i en given 3-måneders-periode, skal hele din løn fra din danske arbejdsgiver, for den periode, beskattes i Danmark.

Danmark har ikke længere beskatningsretten til hele din løn, hvis du har haft så mange arbejdsdage uden for Danmark, fx hjemmearbejdsdage i Sverige, at kravet i Øresundsaftalen om at arbejde mindst halvdelen af arbejdstiden i Danmark, ikke er opfyldt i nogen 3-måneders-periode. I det tilfælde skal din løn for disse hjemmearbejdsdage og andet arbejde uden for Danmark beskattes i Sverige. Vær opmærksom på, at en 3-måneders-periode ikke nødvendigvis opgøres ud fra hele kalendermåneder. Din opgørelse af første og sidste måned kan ske med udgangspunkt i enhver dag i måneden. Fx kan en 3-måneders-periode være fra den 8. januar til den 7. april eller fra den 15. januar til den 14. april. For de øvrige måneder tages udgangspunkt i kalendermåneder, medmindre opfyldelsen af mindst 50 % arbejdstid i Danmark, kan ske ud fra opgørelse af en anden 3-måneders-periode end efter kalendermåneder. Lønnen du får fra din danske arbejdsgiver for arbejde, du udfører i Danmark, beskattes altid i Danmark. Det gælder uanset om de pågældende arbejdsdage omfattes af Øresundsaftalen.
Hvis antallet af dine hjemmearbejdsdage i Sverige er for højt til, at hele din løn skal beskattes i Danmark, skal du selv beregne og oplyse den del af lønnen i årsopgørelsen, der skal beskattes i Danmark.
Din arbejdsgiver indberetter din fulde løn, der fremgår af din årsopgørelse. Den del af lønnen, der er trukket am-bidrag og A-skat af, fremgår i rubrik 11. Den del af lønnen, der er indberettet som skattefri i Danmark, fremgår i rubrik 16.
Der skal ændres i årsopgørelsen, så den del af lønnen, der skal beskattes i Danmark, skal medregnes i rubrik 11. Den del af lønnen, der ikke skal beskattes i Danmark, skal ikke indgå i årsopgørelsen og skal derfor slettes i rubrik 16. Du kan ikke selv ændre tallene i rubrik 11 og 16 i din årsopgørelse. I stedet skal du indsende oplysninger om fordelingen til os. Der er henvisninger til disse forhold på skat.dk/skatoresund

Indsend oplysninger

 1. Log på tastselv.skat.dk/borger
 2. Vælg Kontakt > Skriv til os > Indsend oplysningsskema > Oplysningsskema for udlandsforhold > Øresundspendler - Hjælpeværktøj
 3. Vedhæft dokumentation eller beregninger for den del af lønnen, du mener, der skal beskattes i Sverige
 4. Klik på Send

Offentligt ansatte
Øresundsaftalen gælder ikke for offentligt ansatte. Offentligt ansatte, der ikke er fuldt skattepligtige til Danmark, skal beskattes i bopælslandet Sverige for arbejde, som de har udført dér for den danske arbejdsgiver. Det gælder også ved tjenesterejser udenfor Danmark. Som offentlig ansat skal du beregne det beløb, der er tjent ved arbejde i Danmark, og oplyse beløbet som beskrevet i punktet Indsend oplysninger. Bemærk, at der gælder særlige regler for personer, der er udsendt af stat og kommune mv. Se Den juridiske vejledning afsnit (C.F.1.5).

  Der findes to beskatningsformer for Øresundspendlere der bor i Sverige

  • Begrænset skattepligt
  • Begrænset skattepligt med valg af grænsegængerreglerne. Det er relevant, hvis mindst 75 % af den årlige indkomst beskattes i Danmark. Se de særlige regler for beregning af indkomst i Den juridiske vejledning afsnit C.F.5.

  Valg af grænsegængerreglerne, skal ske hvert år til brug for forskudsopgørelsen og for årsopgørelsen. 

  De to beskatningsformer giver dig forskellige muligheder for fradrag i din danske indkomst, inden skatten bliver beregnet. Fradragsmuligheder ved de to beskatningsformer er beskrevet i afsnittene Almindelig begrænset skattepligtige og Grænsegængerreglerne.

  Din arbejdsgiver trækker skatten

  Din arbejdsgiver trækker skat af din løn. Trækprocent og skattefrit fradrag fremgår af dit skattekort, som du kan se i skat.dk/tastselv Forskudsopgørelsen.
  Hvis du ikke har et skattekort, er arbejdsgiveren forpligtet til at trække 58,6 % af din løn (8 % am-bidrag og 55 % A-skat). Se om arbejdsgiver har fået dit skattekort på skat.dk/tastselv Søg i indkomstoplysninger. Der du kan se, om arbejdsgiveren har hentet dit skattekort elektronisk. Efter hver lønudbetaling kan du også se, hvad arbejdsgiver har indberettet som løn og indeholdt A-skat.

  Skatteberegning - Danske skattesatser i 2022/2023

  Skattesatserne viser en del af de tal, der indgår i beregningen af dit skattekort. 
  2022 2023
  Personfradrag  46.600 DKK (37.300 DKK for unge under 18 år)  48.000 DKK (38.400 DKK for unge under 18 år)
  Am-bidrag  8 % af den personlige indkomst, bruttoindkomsten*  8 % af den personlige indkomst, bruttoindkomsten*
  Bundskat ¹)  12,09 % af skattepligtig indkomst over personfradraget**  12,09 % af skattepligtig indkomst over personfradraget** 
  Indkomstskat ²)  24 % af skattepligtig indkomst over personfradraget**  25 % af skattepligtig indkomst over personfradraget**
  Topskat  15 % af skattepligtig indkomst over 552.500 DKK efter am-bidrag
  (Topskattegrænsen gælder for am-bidragspligtig personlig indkomst over 600.543 DKK)
   15 % af skattepligtig indkomst over 568.900 DKK efter am-bidrag
  (Topskattegrænsen gælder for am-bidragspligtig personlig indkomst over 618.370 DKK)

  * Inden andre skatter beregnes, trækkes 8 % i am-bidrag fra bruttoindkomsten.

  ** Hvis du skal beskattes som almindelig begrænset skattepligtig, og du kun er skattepligtig en del af indkomståret, har du ikke automatisk ret til et personfradrag. Se afsnittene Almindelig begrænset skattepligtige og Grænsegængerreglerne.

  ¹) Skattepligtig indkomst er personlig indkomst efter fradrag af am-bidrag, ligningsmæssige fradrag og fradrag vedrørende kapitalindkomst. 
  ²) Kommuneskat. Dansk gennemsnitlig kommuneprocent.

  På din forskudsopgørelse og årsopgørelse vil du, under de ligningsmæssige fradrag, kunne se nogle beløb, der beregnes automatisk. Der kan være tale om beskæftigelsesfradrag, ekstra beskæftigelsesfradrag, jobfradrag og ekstra pensionsfradrag. Du kan læse mere om fradrag på skat.dk