Du kan vælge at blive beskattet efter grænsegængerreglerne hvis du opfylder en af nedenstående:

  • du er begrænset skattepligtig til Danmark og tjener mindst 75 % af hele din indkomst i Danmark. Indkomsten beregnes efter særlige regler for opgørelse af en grænsegængers kvalificerende indkomst og globalindkomst. Læs mere om opgørelsen i den juridiske vejledning afsnit C.F.5.3 

  • du som fuldt skattepligtig (dobbeltdomicileret) anses for skattemæssigt hjemmehørende i Sverige og tjener mindst 75 % af hele din indkomst i Danmark, opgjort efter de særlige regler.

Hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglerne, kan du få fradrag for en række personlige og familiemæssige udgifter udover de fradragsmuligheder som almindeligt begrænset skattepligtige har.

Grænsegængerreglerne kan kun anvendes i forbindelse med indkomsterne: Løn, overskud af selvstændig erhvervsvirksomhed, bestyrelseshonorar, pension, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelse og dagpenge ved sygdom og fødsel samt SU.

Vælger du beskatning efter grænsegængerreglerne, skal du informere Skattestyrelsen. Ved valg af grænsegængerrelerne i forskudsopgørelse og skattekort skal du kontakte Skattestyrelsen på telefon 72 22 28 92 eller i mail via TastSelv. Ved valg af grænsegængerreglerne i årsopgørelsen, skal du udfylde modulet til det under Ret årsopgørelsen/Oplysningsskemaet i TastSelv. Hvis TastSelv ikke kan anvendes i dit tilfælde, skal du udfylde blanketterne 04.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige og  04.031 - Supplement til oplysningsskemaet for begrænset skattepligtige og sende dem til Skattestyrelsen. Det fremgår af blanket 04.031, om du skal bruge andre blanketter. 

Herunder kan du se, hvilke fradrag grænsegængerreglerne giver mulighed for, udover de generelle fradrag for almindeligt begrænsede skattepligtige.

Ligningsmæssige fradrag

Som begrænset skattepligtig og med valg af grænsegængerreglerne kan du få fradrag for følgende udgifter:

Bidrag til A-kasse samt efterløns- og fleksydelsesordning.
Bidrag til arbejdsløshedsforsikring, efterløns- og fleksydelsesordning kan fratrækkes. Danske A-kasser indberetter beløbene til Skattestyrelsen, så de automatisk kommer på din årsopgørelse. 

Underholdsbidrag og børnebidrag
Du kan få fradrag for betalte underholdsbidrag til tidligere ægtefælle og en del af betalte børnebidrag til børn under 18 år. Det er en betingelse, at bidraget er fastsat af en dansk eller udenlandsk offentlig myndighed eller ved en dokumenteret bindende aftale mellem parterne. 

Børnebidrag kan fratrækkes med betalte beløb over årets ikke-fradragsberettigede bundgrænse på 2.004 DKK pr. barn i 2022 (1.980 DKK pr. barn i 2021).

Du skal selv oplyse fradraget ved ændring af årsopgørelsen i TastSelv.

Gaver til visse almenvelgørende foreninger
Du har mulighed for at få fradrag for gaver, som du har ydet til visse velgørende/almennyttige foreninger, som er godkendt af skatteministeren. Det kan fx være gaver ydet til religiøse samfund, Røde Kors eller Læger uden Grænser. Du kan læse mere om gaver og fradragsregler på skat.dk.

BoligJobordningen (servicefradrag / håndværkerfradrag) 
Ordningen for servicefradrag giver mulighed for fradrag for serviceydelser i helårsboligen eller fritidsboligen. Håndværksydelser med et grønt sigte giver håndværkerfradrag. Du kan kun få fradrag for den del af regningerne, der er arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser. Læs mere på skat.dk/håndværkerfradrag(servicefradrag).

Fradrag i kapitalindkomst

Fradragsberettigede renteudgifter skal oplyses på årsopgørelsen efter type: boliglån, forbrugslån, studielån osv.

Renteudgifter af danske statslige og statsgaranterede studielån
Renterne indberettes automatisk til Skattestyrelsen og vil fremgå af dine skatteoplysninger i TastSelv.

Renteudgifter af boliglån i egen ejendom i Sverige
Du kan fradrage din egen andel af renteudgifter af lån i fast ejendom. Læs om opgørelse af fradraget i den juridiske vejledning afsnit C.F.5.4.

Andre private nettorenteudgifter
Du kan fradrage andre private nettorenteudgifter. Det kan for eksempel være renter af forbrugslån eller studielån (CSN), der er optaget i et andet land end Danmark. Du skal selv oplyse renteudgiften ved at ændre årsopgørelsen i TastSelv. Beløb i svenske kroner skal omregnes til danske kroner.

Omregningskurs fra svenske til danske kroner

Omregningskurser findes på statistikbanken.dk - Penge og kapitalmarked > Rente- og kursudvikling > Valutakurser.
Eksempel på omregning fra svenske til danske kroner med årets gennemsnitskurs 2021: 1.234,00 SVK X kurs 73,32 / 100 = 904,77 DKK   

Sambeskatning med ægtefælle

Er du gift og samboende med din ægtefælle, kan du eventuelt få et ekstra personfradrag på op til 46.600 DKK i 2022 (46.700 DKK i 2021), hvis din ægtefælle ikke har nogen lønindkomst eller nogen anden indkomst, til eksempel svensk studiestøtte, svenske barselspenge (foräldrapenning) osv. For at opnå sambeskatning, skal du oplyse din ægtefælles samlede indkomst fra både Sverige, Danmark og andre lande opgjort efter danske skatteregler. Et eventuelt uudnyttet personfradrag vil blive overført til dig. Hvis din ægtefælle er skattepligtig til Danmark og selv bruger grænsegængerreglerne, skal du ikke udfylde ægtefælleoplysningerne.