Du kan vælge at blive beskattet efter de særlige regler, der gælder for grænsegængere, "grænsegængerreglen" hvis:

 • du er begrænset skattepligtig til Danmark, eller
 • er fuldt skattepligtig, men anses for skattemæssig hjemmehørende i Sverige, og tjener mindst 75 procent af hele din indkomst i Danmark

Hvis du vælger beskatning efter grænsegængerreglen, kan du få fradrag for en række personlige og familiemæssige udgifter ligesom personer, der er fuldt skattepligtige.

Grænsegængerreglen kan kun anvendes i forbindelse med indkomsterne: Løn, overskud af virksomhed, pension, efterløn, arbejdsløshedsdagpenge, strejke- og lockoutgodtgørelse og dagpenge ved sygdom og fødsel.

Du skal selv anmode om at blive omfattet af ordningen både ved forskudsopgørelsen (skattekort) og ved indberetning til årsopgørelsen. Ved forskudsopgørelsen skal det ske ved henvendelse til SkatØresund. Ved indberetning til årsopgørelsen skal det ske ved udfyldelse af afsnittet til dette i formularen "Ændre årsopgørelsen eller selvangivelsen" i TastSelv-menuen. Hvis TastSelv ikke kan anvendes skal blanket 04.031 "Supplement til selvangivelsen for begrænset skattepligtige" udfyldes og sendes til SKAT. 

Som begrænset skattepligtig og samtidigt omfattet af grænsegængerreglen kan du få fradrag for følgende udgifter:

Ligningsmæssige fradrag
Som begrænset skattepligtig kan du få fradrag for følgende udgifter:

Kørsel mellem hjem og arbejde.
Beregningen baseres på 3 oplysninger:

 1. Antal arbejdsdage med fremmøde på arbejdsstedet i Danmark.
 2. Antal kilometer frem og tilbage.
 3. Hvordan passage af Øresund foretages (med bil, tog eller færge).
  Du skal selv oplyse fradraget ved ændring af årsopgørelsen i TastSelv.
  Se mere om befordringsfradraget i afsnittet Din skattepligt til Danmark 

Kontingent til dansk fagforening
Hvis du er medlem af en dansk fagforening, kan du trække kontingentet fra. Dog højst 3.000 DKK pr. år fra og med 2011. Fradraget kommer automatisk på din årsopgørelse. 

Bidrag til dansk A-kasse
For at kunne trække bidrag til A-kasse fra, er det en betingelse, at beløbet ikke kan fratrækkes i Sverige eller andre lande. Derudover er der ret til fradrag for betaling til efterløns- og flexordning. Fradragene for danske A-kassebidrag osv. kommer automatisk på din årsopgørelse.

Underholdsbidrag og børnebidrag
Du kan få fradrag for bidrag til tidligere ægtefælle i anledning af separation og skilsmisse og en del af underholdsbidrag til børn under 18 år. Det er en betingelse, at bidraget er fastsat af en (dansk eller udenlandsk) offentlig myndighed eller ved en klar aftale mellem parterne. Underholdsbidraget skal også være forfaldent og betalt. 

Underholdsbidrag til børn i 2011 kan kun fratrækkes med betalte beløb, der overstiger bundgrænsen på 1.644 DKK for hele året eller 137 DKK pr. måned pr. barn.

Underholdsbidrag til børn i 2012 kan kun fratrækkes med betalte beløb, der overstiger bundgrænsen på 1.692 DKK for hele året eller 141 DKK pr. måned pr. barn. Du skal selv oplyse fradraget ved ændring af årsopgørelsen i TastSelv.

Gaver til visse almenvelgørende foreninger
Du har mulighed for fradrag for gaver, som SKAT får indberetning om, og som du har ydet til visse velgørende/almennyttige foreninger, som er godkendt af skatteministeren. Hvis du har ydet sådanne gaver, kommer der automatisk fradrag for det på din årsopgørelse. Det kan fx være gaver ydet til religiøse samfund, Røde Kors eller Læger uden Grænser.

De gaver, som kan tages i betragtning ved opgørelsen af det samlede fradragsberettigede gavebeløb, skal til den enkelte forening udgøre mere end 500 DKK i løbet af et indkomstår og må for 2011 og 2012 højst udgøre 14.500 DKK fordelt på én eller flere foreninger. Der fratrækkes et bundfradrag på 500 DKK, før SKAT overfører fradraget til din årsopgørelse. Du skal altså ikke selv opgøre og oplyse om gaver eller løbende ydelser. Du kan se de oplysninger, som SKAT har fået fra foreninger mv. i din skattemappe.
Du kan læse mere om gaver og fradragsregler i vejledningen Gaver til velgørende foreninger.

Fradrag i kapitalindkomst
Renteudgifter af gæld i fast ejendom i Danmark
Der er fradragsret for renteudgifter vedrørende prioritetsgæld i dansk ejendom. Rentefradrag vedrørende danske realkreditlån kommer automatisk på årsopgørelsen. Andre renteudgifter på prioritetsgæld i dansk ejendom skal du selv oplyse ved ændring af årsopgørelsen i TastSelv.

Renteudgifter af danske statslige og statsgaranterede studielån
Fradraget kommer automatisk på din årsopgørelse. 

Renteudgifter på boliglån i Sverige
Du kan fradrage renteudgifter vedrørende fast ejendom i Sverige. Indkomst ved udleje skal du modregne i dine renteudgifter. Hvis ejendommen giver overskud, fordi den er ubehæftet og udlejet, skal dette overskud ikke beskattes i Danmark. Du skal selv oplyse fradraget ved ændring af årsopgørelsen i TastSelv.

Andre private renteudgifter
Du kan fradrage andre private renteudgifter. Det kan for eksempel være renter af forbrugslån eller studiegæld. Du skal selv oplyse fradraget ved ændring af årsopgørelsen i TastSelv.

Der er ikke fradragsret for renter af lån optaget til erhvervelse af aktier, obligationer osv. samt renteudgifter i forbindelse med svensk erhvervsmæssig virksomhed.

Omregningskurs i 2011 er 82,52
Gennemsnitskursen fra Danmarks Nationalbank er 82,52 for 2011. Alle beløb på den danske selvangivelse skal angives i danske kroner.  

Personfradrag
Du får automatisk personfradrag ved skatteberegningen.

 Personfradraget er i 2011 og 2012:

 • 42.900 DKK
 • 32.200 DKK, for personer under 18 år.

Du får personfradraget automatisk i skatteberegningen i årsopgørelsen og ved beregningen af din forskudsopgørelse og eSkattekort, trækprocent, månedsfradrag osv.

Selvstændigt erhvervsdrivende har kun ret til personfradrag hvis de kan opfylde betingelserne for at benytte grænsegængerreglerne, se afsnittet Grænsegængerreglen.

Beskæftigelsesfradrag
SKAT beregner et beskæftigelsesfradrag på 4,25 procent af AM-bidragspligtige indkomst (4,4 procent i 2012), som fx løn og overskud af virksomhed. Beløbet indgår automatisk i forskudsopgørelsen og i dit eSkattekort. Beløbet indgår også automatisk i årsopgørelsen. SKAT beregner fradraget af din indkomst før AM-bidrag fratrækkes, men efter eventuelle bidrag og præmier til privattegnede pensionsordninger. Fradraget kan højst udgøre 13.600 DKK i 2011 og 14.100 DKK i 2012.

Pensionsfradrag
Danmark og Sverige anerkender hinandens pensionssystemer. Pendlere med bopæl i Sverige kan fratrække betalinger til privattegnede svenske pensionsordninger i den danske indkomst. Indbetaler din danske arbejdsgiver bidrag til en svensk pensionsordning, medregnes indbetalingerne ikke ved opgørelsen af din skattepligtige indkomst. Fradraget er således givet ved, at indkomsten er nedsat af arbejdsgiveren inden skattetræk og at der således ikke betales skat af det beløb, der er gået til pensionsopsparing.

Fradraget begrænses i begge tilfælde af de beløbsgrænser, der findes i begge lande. Fradragsretten gælder dog ikke, hvis du optjener mindre end 75 procent af årets indkomst i Danmark.

Sambeskatning med ægtefælle
Hvis du er gift og bor sammen med din ægtefælle, og pågældende ikke har lønindkomst eller anden indkomst, for eksempel svenske barselspenge osv., kan du få et ekstra personfradrag på op til 42.900 DKK. Hvis din ægtefælle har indkomst, eksempelvis 20.500 DKK, kan du få overført differencen på 22.400 DKK til dig, som ekstra personfradragsbeløb.