Dato for udgivelse
02 Apr 2008 12:48
SKM-nummer
SKM2008.305.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-040247
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Procedure, ankenævnsafgørelser, åbenbart ulovlig
Resumé

Meddelelsen indeholder en beskrivelse af de procedurer, der gælder for ankenævnsafgørelser, som henholdsvis ansatte i ankenævnssekretariaterne, medarbejdere i SKAT og medlemmer af et ankenævn ønsker forelagt for Skatterådet efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3 om åbenbart ulovlige afgørelser. Meddelelsen indeholder endvidere en beskrivelse af kompetencefordelingen mellem Juridisk Service, Ankechefen og retscheferne i relation til disse procedurer samt en afgrænsning af begrebet åbenbart ulovlig.

Meddelelsen indeholder et link til Retssikkerhedschef Margrethe Nørgaards rapport af 12. oktober 2007 om "Anbefalinger om principper og procedure for indbringelse af ankenævnsafgørelser til Skatterådet i medfør af skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3."

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 2, stk. 3

Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2008-1 A.1.2
Redaktionelle noter
Ophævet ved SKM2009.422.SKAT

Skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, har følgende ordlyd:

Skatterådet kan efter indstilling fra told- og skatteforvaltningen ændre en åbenbart ulovlig afgørelse, der er truffet af et skatteankenævn, et vurderingsankenævn eller et motorankenævn. Skatterådet har i den forbindelse ret til at indkalde materiale i en sag fra et skatte-, vurderings- eller motorankenævn.

Efter ordlyden i bestemmelsen kan Skatterådet ændre en ankenævnsafgørelse, når det finder, at denne er åbenbart ulovlig. Skatterådet er således ikke forpligtet til at udnytte sin ændringskompetence og kan derfor selv fastlægge en praksis for, hvornår det vil ændre en åbenbart ulovlig afgørelse. Skatterådet er således berettiget til at etablere en praksis, hvorefter en åbenbart ulovlig ankenævnsafgørelse eksempelvis kun ændres, hvis denne har principiel og/eller stor provenumæssig betydning.

I. Kompetencefordeling

Efter nedenstående procedure for indbringelse af ankenævnsafgørelser efter skatteforvaltningslovens § 2, stk. 3, 1. punktum, er det Juridisk Service, der har kompetencen til at indstille sager om åbenbart ulovlige ankenævnsafgørelser for Skatterådet.

Endvidere er Ankechefen og retscheferne tillagt kompetence til at henlægge anmodninger om indbringelser for Skatterådet, der fremsættes af medarbejdere i henholdsvis ankenævnssekretariaterne og i SKAT, når disse chefer finder, at den pågældende afgørelse ikke er åbenbart ulovlig.

II. Åbenbart ulovlig

Proceduren forudsætter, at told- og skatteforvaltningen efter vurderinger foretaget af Ankechefen eller en retschef samt Juridisk Service finder, at ankenævnsafgørelsen er åbenbart ulovlig.

Ved denne vurdering er begrebet "åbenbart ulovlig" afgrænset efter følgende principper:

En afgørelse kan anses for åbenbart ulovlig, hvis den er

  •   i utvivlsom modstrid med en lov eller en bekendtgørelse, eller
  •   i utvivlsom modstrid med en fast domstolspraksis, eller
  •   i utvivlsom modstrid med fast praksis i Landsskatteretten, og denne praksis ikke er underkendt ved domstolene.

En afgørelse kan ikke anses for åbenbart ulovlig, hvis

  •   der er tvivl om lovligheden af afgørelsen, eller
  •   afgørelsen hviler på et skøn eller en bevismæssig vurdering.

III. Procedure

Der gælder følgende procedurer for ankenævnsafgørelser, som medarbejdere i told- og skatteforvaltningen ønsker forelagt for Skatterådet, jf. punkt A og B.

A. Afgørelser, som ansatte i ankenævnssekretariaterne ønsker forelagt

1. Ankenævnets sekretariat sender afgørelsen til vurdering hos Ankechefen. Fremsendelsen til Ankechefen skal ske senest 10 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2.1. Finder Ankechefen, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter ankenævnet via ankenævnets sekretariat.

2.2. Finder Ankechefen, at afgørelsen er åbenbart ulovlig, sendes afgørelsen til yderligere vurdering i Juridisk Service vedlagt Ankechefens vurdering. Vurdering af afgørelsen og fremsendelse til Juridisk Service skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.

Ankechefen underretter klageren om, at afgørelsen er udtaget til eventuel forelæggelse for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal samtidig underrettes om Ankechefens vurdering af afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen. Ankechefen underretter samtidig det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

3.1. Finder Juridisk Service, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen skal være foretaget senest 14 dage efter modtagelsen. Juridisk Service underretter straks herefter Ankechefen. Ankechefen underretter straks herefter klageren samt ankenævnet via ankenævnets sekretariat.

3.2. Finder Juridisk Service, at afgørelsen er åbenbart ulovlig, indstiller Juridisk Service efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen til Skatterådet.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Juridisk Service.

4. Juridisk Service underretter senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse klageren og Ankechefen om afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

B. Afgørelser, som medarbejdere i SKAT ønsker forlagt

1. Afgørelser, som medarbejdere i SKAT ønsker forelagt, fremsendes til vurdering hos retschefen for det pågældende skattesamarbejde. Fremsendelsen til retschefen skal ske senest 10 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2.1. Finder retschefen, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.

2.2. Finder retschefen, at afgørelsen er åbenbart ulovlig, sendes afgørelsen til yderligere vurdering i Juridisk Service vedlagt retschefens vurdering. Vurdering af afgørelsen og fremsendelse til Juridisk Service skal være foretaget senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.

Retschefen underretter klageren om, at afgørelsen er udtaget til eventuel forelæggelse for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal samtidig underrettes om retschefens vurdering af afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen. Retschefen underretter samtidig Ankechefen, som underretter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

3.1. Finder Juridisk Service, at afgørelsen ikke er åbenbart ulovlig, henlægges sagen. Vurderingen skal være foretaget senest 14 dage efter modtagelsen. Juridisk Service underretter straks herefter retschefen. Retschefen underretter straks herefter klageren samt Ankechefen, som underretter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

3.2. Finder Juridisk Service, at afgørelsen er åbenbart ulovlig, indstiller Juridisk Service efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen til Skatterådet.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Juridisk Service.

4. Juridisk Service underretter senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse klageren, retschefen og Ankechefen om afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.

C. Sager, som medlemmer af et ankenævn ønsker forelagt

Hvis et medlem er uenig i en afgørelse, der er truffet af nævnet, kan medlemmet kræve sine indvendinger mod afgørelsen tilført beslutningsprotokollen og en kopi af protokollatet indsendt til Skatterådet, jf. skatteforvaltningslovens §§ 7, stk. 5, og 10, stk. 3, samt forretningsorden for motorankenævn § 9, stk. 3 og 4.

Et medlem har således krav på, at protokollatet med den pågældendes indvendinger mod en afgørelse forelægges for Skatterådet uanset told- og skatteforvaltningens opfattelse af afgørelsen.

Der gælder derfor i disse tilfælde en forenklet procedure.

1. Ankenævnets sekretariat sender afgørelsen til vurdering hos Ankechefen. Fremsendelsen til Ankechefen skal ske senest 10 hverdage efter dateringen af afgørelsen.

2. Ankechefen sender senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen protokollen og sin vurdering heraf til Juridisk Service. Ankechefen underretter klageren om, at afgørelsen er begæret indbragt for Skatterådet, og at Skatterådet kan ændre afgørelsen. Klageren skal underrettes senest 1 måned efter dateringen af afgørelsen.

3. Juridisk Service indstiller efter gennemførelse af procedure om høring af klageren, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 2, og høring af ankenævnet, jf. Skatterådets forretningsorden § 6, stk. 3, afgørelsen for Skatterådet.

Sagen tilstræbes forelagt for Skatterådet inden for en frist på 3 måneder fra sagens modtagelse i Juridisk Service.

4. Juridisk Service underretter senest 5 hverdage efter dateringen af Skatterådets afgørelse klageren og Ankechefen om afgørelsen. Ankechefen underretter straks herefter det pågældende ankenævn via ankenævnets sekretariat.