Dato for udgivelse
13 Jun 2008 12:26
SKM-nummer
SKM2008.530.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-086797
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
Opsigelse, dobbeltbeskatningsoverenskomst, Frankrig, Spanien
Resumé
Skatteministeren har opsagt dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien med virkning fra 1. januar 2009. Det har nogle skattemæssige konsekvenser, som gennemgås i meddelelsen.
Reference(r)

Bemyndigelsesloven til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Frankrig
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Spanien

Henvisning
Ligningsvejledningen 2008-2 D.E., Frankrig henholdsvis Spanien.

Opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien

Med lov nr. 85 af 20. februar 2008 om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien fik skatteministeren bemyndigelse til at opsige overenskomsterne med henholdsvis Frankrig og Spanien.

Det har skatteministeren nu gjort med virkning fra 1. januar 2009.

Udstedelse af skattefritagelser

Indtil opsigelsen af overenskomsten har fået virkning den 1. januar 2009 finder den opsagte overenskomst anvendelse med de begrænsninger den lægger på de nationale beskatningsmuligheder.

Der vil således fortsat skulle udstedes skattefritagelser for pensionister der er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, men hvor udbetalingerne først påbegyndes efter den 31. januar 2008. Fritagelsen gøres tidsbegrænset frem til og med 31. december 2008.

Der skal endvidere udstedes skattefritagelser til personer der er omfattet af overgangsreglerne i loven, jf. nedenfor.

De skattemæssige virkninger af opsigelsen

Opsigelsen har den virkning, at al indkomst, der modtages fra Frankrig eller Spanien efter den 1. januar 2009 af personer eller virksomheder hjemmehørende i Danmark som hidtil vil blive beskattet i Danmark, men at en eventuel dobbeltbeskatning af samme indkomst i Frankrig eller Spanien kun vil kunne ophæves efter nationale regler (ligningslovens § 33 eller § 33 A) og ikke længere efter lempelsesbestemmelserne i de nu ophævede dobbeltbeskatningsoverenskomster.

Opsigelsen har desuden den virkning, at personer hjemmehørende i Danmark med feriebolig i Frankrig fra 1. januar 2009 skal betale dansk ejendomsværdiskat af den franske ejendom, dog med mulighed for lempelse for dobbeltbeskatning efter ejendomsværdiskattelovens § 12.

Opsigelsen har endvidere den virkning, at Danmark efter den 1. januar 2009 ikke længere vil være afskåret fra eller begrænset i sin mulighed for at beskatte indtægter hidrørende fra Danmark, der modtages af personer eller virksomheder, der er hjemmehørende i Frankrig eller Spanien, men vil kunne beskatte indkomsten fuldt ud efter nationale regler.

Herfra gælder der dog følgende undtagelser efter overgangsreglerne i loven:

Vedrørende Frankrig og Spanien

(efterløn og pension)

  • Personer, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien 1) og som den 31. januar 2008 modtog efterløn, eller pension, som efter den ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Frankrig henholdsvis Spanien er fritaget for beskatning i Danmark, så længe modtageren forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien. Fritagelsen omfatter også andre pensioner, som senere modtages af samme person, og som efter de nu ophævede overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien.
  • Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig eller Spanien den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtog efterløn, eller pension, fritages den anden ægtefælle for beskatning af efterløn eller pension, som denne ægtefælle senere modtager og som efter de nu ophævede overenskomster kun kunne beskattes i Frankrig eller Spanien. Det er en forudsætning, at ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig henholdsvis Spanien.

Vedrørende Frankrig

(tjenestemandspension)

  • For personer, der den 28. november 2007 var hjemmehørende i Frankrig og som den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, nedsættes indkomstskatterne til stat og kommune. Nedsættelsen udgør et beløb svarende til den franske skat, som vedkommende har betalt af den pågældende pension. Nedsættelsen kan dog ikke overstige den del af de danske indkomstskatter som kan henføres til tjenestemandspensionen omfattet af artikel 12. Det er en forudsætning for nedsættelsen, at personen forbliver hjemmehørende i Frankrig.
  • Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtager dansk tjenestemandspension, nedsættes den anden ægtefælles indkomstskatter af dansk tjenestemandspension, som denne ægtefælle senere modtager, og som kun kan beskattes i Danmark efter den nu ophævede artikel 12 i overenskomsten med Frankrig. Det er en forudsætning, at ægteparret forbliver hjemmehørende i Frankrig.

(efterløn og pension og senere tjenestemandspension)

  • Hvis en person modtager efterløn eller pension, der er fritaget for dansk beskatning som nævnt ovenfor og personen senere modtager dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, nedsættes indkomstskatterne til stat og kommune på ovennævnte måde.
  • Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og den ene ægtefælle modtager efterløn eller pension, der er fritaget for dansk beskatning, som nævnt ovenfor og den anden ægtefælle senere begynder at modtage dansk tjenestemandspension, der efter artikel 12 i den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Danmark, nedsættes indkomstskatterne til stat og kommune på ovennævnte måde.

(tjenestemandspension og senere efterløn og pension)

  • Hvis en person var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og den 31. januar 2008 modtog dansk tjenestemandspension, hvor indkomstskatterne til stat og kommune nedsættes på ovennævnte måde og personen senere modtager pension, som efter den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Frankrig, vil denne pension blive fritaget efter ovenstående regler.
  • Hvis et ægtepar var hjemmehørende i Frankrig den 28. november 2007 og kun den ene ægtefælle modtager dansk tjenestemandspension, hvor indkomstskatterne til stat og kommune nedsættes på ovennævnte måde og den anden ægtefælle senere modtager pension, som efter den nu ophævede overenskomst kun kunne beskattes i Frankrig, vil denne pension blive fritaget efter ovenstående regler.

(Fast ejendom)

  • Personer, som den 28. november 2007 var fuldt skattepligtig til Danmark og som på dette tidspunkt ejede fast ejendom i Frankrig, er fritaget for ejendomsværdibeskatning i Danmark af denne ejendom, så længe personen forbliver fuldt skattepligtig til Danmark og ejer den pågældende ejendom. Tilsvarende gælder, hvis der er indgået aftale om erhvervelse af ejendommen senest den 28. november 2007.

1) For så vidt angår Spanien omfatter overgangsreglen også personer, der var flyttet til Spanien i sidste halvdel af 2007, men senest 28. november 2007, selvom de endnu ikke var blevet fuldt skattepligtige i Spanien den 28. november 2007 på grund af den særlige spanske betingelse om, at en person kun er fuldt skattepligtig i Spanien i et år, hvis pågældende har haft ophold i mindst 183 dage