Dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale bidrag som nævnt i LL § 8 M, stk. 2, kan fratrækkes i den indkomst, der beskattes under den særlige skatteordning (efter beregning af arbejdsmarkedsbidrag), hvis medarbejderen 

  • er fuldt skattepligtig til Danmark og
  • ikke er hjemmehørende i en fremmed stat, Grønland eller Færøerne i henhold til en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst og
  • omfattet af social sikringslovgivning i udlandet i medfør af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter indenfor Fællesskabet.

Dokumenterede udgifter til obligatoriske udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag som nævnt i LL § 8 M, stk. 5, medregnes ikke i den indkomst, der beskattes under den særlige skatteordning, hvis medarbejderen

  • er begrænset skattepligtig af lønindkomst i henhold til KSL § 2, stk. 1, nr. 1 eller 3,
  • er omfattet af social sikringslovgivning i et EU/EØS-land i medfør af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring for arbejdstagere, selvstændigt erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter indenfor Fællesskabet,
  • har indgået aftale med arbejdsgiveren om, at medarbejderen opfylder de forpligtelser, der påhviler arbejdsgiveren med hensyn til betaling af udenlandske sociale arbejdsgiverbidrag i medfør af De Europæiske Fællesskabers forordninger om social sikring.

Hvis indkomsten fra en arbejdsgiver omfatter såvel indkomst, der er omfattet af den særlige skatteordning, som skattepligtig almindelig indkomst, kan der kun ses bort fra den del af de obligatoriske udenlandske sociale bidrag, der forholdsmæssigt svarer til den indkomst, der beskattes under ordningen.

SKAT kan kræve dokumentation for, at medarbejderen er omfattet af udenlandsk social sikringslovgivning, og at der er tale om obligatoriske sociale (arbejdsgiver)bidrag.

Se også LV afsnit A.C.2.3.