Den skat, der beregnes af indkomst omfattet af den særlige skatteordning, kan ikke reduceres med personfradrag, jf. PSL § 10, stk. 4. For medarbejdere, der er gift, kan der ikke ske overførsel af uudnyttet personfradrag til ægtefællen i henhold til PSL § 10, stk. 3, for så vidt angår personfradrag, der tilkommer medarbejderen i indkomstår, hvor ordningen anvendes.

Hvis den skattepligtige er gift, finder reglen i PSL § 7, stk. 3,om forhøjelse af den anden ægtefælles grundbeløb for indregning af positiv nettokapitalindkomst i topskattegrundlagetikke anvendelse for grundbeløb, der tilkommer medarbejderen i indkomstår, hvor ordningen anvendes.

En medarbejder, der anvender den særlige skatteordning, kan ikke fremføre underskud i henhold til PSL § 13, stk. 1 og 3, til fradrag i den skattepligtige indkomst og den personlige indkomst for de følgende indkomstår. Det gælder fx renter af lån i fast ejendom, som ikke kan rummes i anden skattepligtig indkomst.

Det er dog muligt at fremføre underskud fra erhvervsmæssig virksomhed fra indkomstår, hvor ordningen anvendes, til de følgende indkomstår. Hvis medarbejderen har såvel erhvervsmæssigt som ikke-erhvervsmæssigt underskud i et indkomstår, og samtidig har indkomst, som ikke beskattes under den særlige skatteordning, skal denne indkomst fordeles forholdsmæssigt på de to former for underskud ved beregningen af det underskud, der kan fremføres. 

Hvis en medarbejder har et erhvervsmæssigt underskud på 50.000 kr. og et ikke-erhvervsmæssigt underskud på 100.000 kr., og samtidig har en indkomst på 60.000 kr., som ikke beskattes under den særlige skatteordning, skal disse 60.000 kr. fordeles forholdsmæssigt mellem det erhvervsmæssige og det ikke-erhvervsmæssige underskud, således at det erhvervsmæssige underskud opgøres til 30.000 kr. og det ikke-erhvervsmæssige underskud til 60.000 kr. Kun det således opgjorte underskud vil kunne fremføres, jf. bemærkningerne til Lov nr. 468/2004 (Lovforslag nr. 237/2003.)

Fremførsel af erhvervsmæssige underskud sker ikke automatisk og kan derfor kun ske ved henvendelse til SKAT.

Der kan ikke ske overførsel til ægtefælle i henhold til PSL § 13, stk. 2 og 4, af underskud ved ikke-erhvervsmæssig virksomhed. Ægtefællen kan endvidere ikke fremføre underskud, der ikke ville kunne have været fremført af medarbejderen selv. Det beror på en konkret vurdering af ægtefællernes formueforhold, om et underskud hos ægtefællen reelt hidrører fra medarbejderen selv. Såfremt ægtefællen mener sig berettiget til at fremføre eget underskud, kan det kun ske ved henvendelse til SKAT.