Hvis du er på rejse i forbindelse med dit arbejde, har du 3 muligheder for at få dækket dine rejseudgifter:

 • Du kan få udbetalt skattefri godtgørelse fra din arbejdsgiver.
 • Du kan tage fradrag på selvangivelsen.
 • Din arbejdsgiver kan dække dine udgifter som udlæg efter regning.

Skattefri rejsegodtgørelse er et beløb, du får udbetalt for dine udgifter til logi, kost og småfornødenheder, du har haft i forbindelse med en rejse for din arbejdsplads.

 

Rejsegodtgørelse kan udbetales skattefrit efter Skatterådets satser, der for 2008 og 2009 udgør følgende beløb:

 • Kostgodtgørelse 440 kr. pr. døgn (2008) og 455 kr. pr. døgn (2009) 
 • Logigodtgørelse 189 kr. pr. døgn (2008) og 195 kr. pr. døgn (2009) 
 • Godtgørelse for småfornødenheder udgør 25 procent af kostsatsen.

Du skal dog opfylde nogle betingelser for at kunne anses for at være på rejse og dermed have fradrag for dine udgifter. Skattemæssigt er du på rejse:

 • Når du på grund af afstanden mellem bopæl og et midlertidigt selvvalgt arbejdssted ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl.
 • Når din arbejdsgiver midlertidigt udsender dig til et andet arbejdssted end dit sædvanlige arbejdssted, og dette medfører, at du ikke har mulighed for at overnatte på din sædvanlige bopæl.

Når SKAT bedømmer, om du har været på rejse, bliver der altså lagt vægt på to afgørende forhold:

 • Afstanden mellem din sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted, herunder transporttiden.
 • Det arbejde, du udfører på det midlertidige arbejdssted, og de vilkår du udfører arbejdet under.

Det er altså en forudsætning, at du har:

 • Et midlertidigt arbejdssted
 • En sædvanlig bopæl

Overnattet uden for hjemmet
Når SKAT vurderer, om et arbejdssted er midlertidigt, er det primært længden af den periode, du arbejder på arbejdsstedet, der er afgørende. Jo kortere periode, des mere sandsynligt er det, at der er tale om et midlertidigt arbejdssted. En kontraktmæssig aftale om, at der er tale om midlertidighed er normalt tilstrækkeligt. Ved eventuel forlængelse af en midlertidig kontrakt, skal det konkret vurderes om der stadig er tale om arbejde på et midlertidigt arbejdssted, fx begrænset til en bestemt spilleperiode eller projektperiode mv.

 

Eksempel
Hvis du er ansat til en bestemt spilleperiode og spilleperioden forlænges med ½ år på grund af gode anmeldelser, vil der normalt stadig være tale om et midlertidigt arbejdssted.

Når afstanden skal bedømmes, sker dette ved, om du ved hjælp af et eller flere almindelige transportmidler, fx bil, bus eller tog, kan køre mellem den sædvanlige bopæl og det midlertidige arbejdssted inden for et tidsrum, der muliggør overnatning på din bopæl. SKAT tager udgangspunkt i det hurtigste transportmiddel på den konkrete strækning. Det er oftest ved bilkørsel, også selvom du ikke har kørekort eller bil til rådighed.

Godtgørelserne bliver beregnet pr. døgn. Det betyder, at du skal være på rejse mindst 24 timer for at få godtgørelse eller fradrag.

 

Hvis din arbejdsgiver dækker dine udgifter efter regning, kan du derudover modtage en skattefri godtgørelse til dækning af andre småfornødenheder på rejsen. Denne godtgørelse udgør 25 procent af kostgodtgørelsessatsen. Småfornødenheder er fx udgifter til en kop kaffe, avis, lokaltransport osv.

 

Du skal også være opmærksom på, at du kun kan anvende standardsatsen for kost i de første 12 måneder, du arbejder på et midlertidigt arbejdssted. Ferie, fridage eller sygedage afbryder ikke optællingen af de 12 måneder. Efter de 12 måneder kan du kun få fradrag med de faktisk dokumenterede udgifter eller din arbejdsgiver kan dække dine udgifter som udlæg efter regning, hvis jobbet stadig er midlertidigt.

 

Hvis du får hel eller delvis fri kost på rejsen, skal kostsatsen nedsættes med værdien heraf. Nedsættelsen sker med

 • 15 procent for fri morgenmad
 • 30 procent for fri frokost
 • 30 procent for fri aftensmad.

Du skal være opmærksom på, at hvis morgenmad er inkluderet i logiudgiften, dvs. den betalte overnatning, og du modtager skattefri kostgodtgørelse, skal du reducere satsen med 15 procent for værdi af fri morgenmad.

 

Du kan kun få skattefrie godtgørelser, hvis du er lønmodtager i det enkelte arbejdsforhold. Det betyder, at hvert ansættelsesforhold vurderes for sig. Fradraget, der træder i stedet for godtgørelser, er et ligningsmæssigt fradrag, og kun de udgifter, der overstiger bundgrænsen kan trækkes fra.

 

Er du selvstændig erhvervsdrivende kan du ikke få godtgørelse, men du kan trække udgifterne fra efter samme satser som for lønmodtagere. Betingelserne for at være på rejse er nemlig de samme som for lønmodtagere. Du kan også vælge at trække de faktiske udgifter fra i stedet for satserne. Fradraget kan tages i den personlige indkomst.

 

Er du derimod honorarmodtager, kan du hverken få godtgørelse eller fradrag efter standardsatser, men kun med de faktisk dokumenterede udgifter. Du kan tage fradraget i din personlige indkomst.

 

Hvis du er lønmodtager, er der som regel ikke tvivl om, hvorvidt en rejse som du har foretaget for din arbejdsgiver, er erhvervsmæssig eller ej.

 

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller honorarmodtagere, skal rejsen have en konkret og direkte sammenhæng med den erhvervsmæssige indkomst. Det er således ikke nok, at foretage en rejse af mere generel karakter, selvom det kan være fagligt interessant. Udgiften skal direkte kunne knyttes til en indkomst.

 

Når du som kunstner fx rejser til udlandet for at få inspiration til teaterforestillinger eller lignende skal der kunne påvises en konkret sammenhæng med en allerede planlagt opgave eller projekt for, at du kan foretage fradrag.

 

Eksempler
Hvis du som kunstner giver koncerter eller optræder skiftende steder, så du ikke har mulighed for, at overnatte på den sædvanlige bopæl, idet afstanden er for lang sammenholdt med transporttid og tidspunkterne for koncerterne. Så er du på rejse.

Du kan som kunstner også være engageret til en bestemt forestilling af en bestemt varighed på et arbejdssted, der gør det umuligt at nå hjem og overnatte. Det kan fx være nogle måneders ansættelse på et teater eller en location ved en filmoptagelse.

Dobbelt husførelse
Du skal også være opmærksom på, at hvis der er tale om længerevarende arrangementer, der medfører, at du må tage ophold ved det midlertidige arbejdssted, kan der være mulighed for fradrag efter reglerne om dobbelt husførelse, i det omfang betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Se mere herom på www.skat.dk.

Du skal være opmærksom på, at reglerne om dobbelt husførelse træder i stedet for reglerne om skattefri rejsegodtgørelse eller fradrag efter de regler.