Dato for udgivelse
03 Nov 2008 18:14
Resumé

En rapport fra SKATs Interne Revision viser, at resultatopgørelsen pr. 31. december 2007 af inddrivelige skatter og afgifter hviler på et usikkert grundlag og dermed ikke er tilfredsstillende. SKAT vil nu rette op.


I en rapport om restanceinddrivelsen i 2007 når SKATs Interne Revision frem til, at resultatopgørelsen af inddrivelige skatter og afgifter for 2007 er behæftet med en vis usikkerhed:

"Det er Intern Revisions hovedkonklusion, at resultatopgørelsen pr. 31. december 2007 af inddrivelige skatter og afgifter hviler på et usikkert grundlag og dermed ikke er tilfredsstillende".

- Det er dybt beklageligt, at der på den måde kan herske tvivl om vores opgørelser. Vi har taget Intern Revisions rapport til efterretning og er ved at få rettet op. Men det er dog vigtigt at understrege, at vi her er inde i nogle tal til statistiske formål, som ikke har reel indflydelse på, hvor mange penge vi inddriver, udtaler Told og Skattedirektør Ole Kjær.

Beløbsmæssigt er den største fejl, at restancer på 347 millioner kroner vedrørende moms på udenlandske virksomheder ikke er blevet talt med i den samlede resultatopgørelse.

- De udenlandske krav er blevet overset, når vi har lavet de samlede restancetal siden vores store fusion i 2005. Det er en meget beklagelig fejl, som ikke vil ske igen, forklarer Ole Kjær.

SKATs Interne Revision har desuden set nærmere på en række situationer, hvor SKAT fejlagtigt har klassificeret virksomhedsrestancer som ikke-inddrivelige. At en restance bliver klassificeret som ikke-inddrivelig betyder ikke, at SKAT afskriver gælden, og at pengene dermed er tabt. Det er alene et udtryk for, at skyldneren ikke har mulighed for at betale eller afdrage på gælden lige nu. Ændrer skyldnerens økonomiske forhold sig, vil SKAT igen forsøge at inddrive gælden.  

Opdelingen finder sted for at have et billede af, hvor stor en del af danskernes gæld til det offentlige, der er en reel mulighed for at inddrive.

Rapporten fra SKATs Interne Revision peger på, at der ikke har været klare nok retningslinier for, hvornår en restance kan klassificeres som ikke-inddrivelig.

- Det står klart, at vi ikke har haft præcise nok retningslinier for, hvornår man kan klassificere en restance som ikke-inddrivelig. Samtidig kan vi se, at kvalitetssikringen af vores tal har været mangelfuld. Det kan vi ikke leve med, og derfor tydeliggør vi nu retningslinierne og forbedrer vores kvalitetskontrol, fortæller Ole Kjær.

I forbindelse med implementeringen af Intern Revisions anbefalinger har SKAT konstateret, at der ved en systemmæssig tilpasning er sket en fejl, så restancer vedrørende selskabs- og fondsskat fra før 1999 ikke er med i restanceopgørelserne fra januar 2008 og et halvt år frem. Det drejer sig om restancer på 216 mio. kr.

Intern Revision har set på skatte- og afgiftsområdet. SKAT har derudover et måltal for "øvrige restancer".  Dette måltal dækker blandt andet over bøder fra politiet, tv-licenser og underholdsbidrag.

- Set i lyset af rapporten har vi valgt også at kvalitetssikre vores tal for "øvrige restancer", og desværre må vi konstatere, at vi også her har begået fejl, udtaler Ole Kjær.

Blandt andet på bødeområdet er restancer for enkeltpersoner talt med to gange. Denne fejl er øjensynligt sket, da SKAT overtog inddrivelsen af bøder fra politiet. En foreløbig analyse viser, at det drejer sig om dobbeltregistreringer af 92 mio. kr. Dette vil alt andet lige give et fald i restancerne, når disse korrektioner er på plads.

Se rapporten her.

Yderligere oplysninger: journalister 72 37 09 00, borgere 72 22 18 18.