Dato for udgivelse
21 Nov 2008 10:52
SKM-nummer
SKM2008.935.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-168866
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Tinglysningsafgift
Emneord
Fiskefartøj, registrering, værdiangivelse, skøn
Resumé

SKAT præciserer, hvorledes den afgiftspligtige købesum beregnes ved registrering af et skib i skibsregistret, herunder at den afgiftspligtige købesum for skib samt tilbehør altid mindst er den pris, som skibet kan opnå ved salg til ophugning (skrotværdien).

Hjemmel

SKAT præciserer, hvorledes den afgiftspligtige købesum beregnes ved registrering af et skib i skibsregistret, herunder at den afgiftspligtige købesum for skib samt tilbehør altid mindst er den pris, som skibet kan opnå ved salg til ophugning (skrotværdien).

Reference(r)
Tinglysningsafgiftsloven § 11
Henvisning
Tinglysningsafgiftsvejledning 2008-4 E.1

Afgift for registrering af fiskefartøjer i Skibsregistret

SKAT modtager for øjeblikket en del sager til kontrol af afgiftsbetalingen i forbindelse med registrering af fiskefartøjer i Skibsregistret.

Sagerne oversendes til SKAT med henvisning til, at den købesum for skib m.v., der oplyses til brug for afgiftsberegningen, er af symbolsk størrelse.

På baggrund heraf udsender SKAT denne meddelelse, hvor principperne for opgørelse af afgiftsbetalingen præciseres.

Indledning

Når ejerforholdet til et skib registreres i Skibsregistret, skal der betales en registreringsafgift. Dette fremgår af §11 i tinglysningsafgiftsloven (Lovbekendtgørelse nr.462 af 14. maj 2007 om afgift af tinglysning og registrering af ejer - og panterettigheder m.v.).

Afgiften skal betales, når der registreres en ny ejer i forbindelse med salg/køb af skibet, men også hvor skibet registreres i Skibsregistreret, uden at der er sket et ejerskifte - eksempelvis ved overførsel af skibet fra udenlandsk til dansk register.

I de følgende afsnit beskrives, hvordan registreringsafgiften beregnes for fiskefartøjer.

Afgiftens størrelse

Ved registrering i Skibsregistret af et fiskefartøj skal der betales en afgift på 4 promille af købesummen eller skibets værdi, jf. tinglysningsafgiftslovens § 11, stk. 2.

Hvad beregnes afgiften af?

Afgiften skal beregnes af købesummen for skibet og tilbehør eller af værdien heraf. Herunder er beskrevet hvorledes den afgiftspligtige købesum eller værdi skal fastsættes når:

  • der ikke foreligger en købesum for skibet m.v.
  • der foreligger en købesum for skib samt tilbehør
  • der foreligger en købesum for skib, (og) tilbehør samt fiskerettigheder, kW, tonnage m.v.

Der foreligger ikke en købesum for skib m.v.

Værdiangivelse

Foreligger der ikke en købesum, hvoraf afgiften kan beregnes - eksempelvis ved overførsel af fartøjet fra udenlandsk register til Skibsregistret uden at ejerforholdet ændres - skal der ved registreringen i Skibsregistret vedlægges en begrundet angivelse af fartøjets værdi, hvoraf afgiften kan beregnes. Dette fremgår af tinglysningsafgiftslovens § 3, stk. 3.

Værdiangivelsen skal omfatte

Værdiangivelsen skal omfatte skibet samt alt tilbehør, der er indlagt i skibet (motorer, radioudstyr, ekkolod og andet udstyr, der er nødvendigt af hensyn til skibets sødygtighed), og angivelsen skal være udtryk for en normal prisfastsættelse af skib og tilbehør ved salg mellem uafhængige parter (markedsprisen).

Værdiangivelsen skal ikke omfatte

Værdien af fiskerettigheder, tonnage, kW m.v., skal ikke tages med i angivelsen, da der ikke skal betales afgift heraf.

Er SKAT i tvivl om rigtigheden af den angivne værdi, kan SKAT lade skibet og tilbehør vurdere. Den, som skal betale afgiften, hæfter som hovedregel også for vurderingsomkostningerne.

Der er fastsat en købesum for skibet samt tilbehør

Den i forbindelse med registreringen oplyste købesum for skibet samt tilbehør (motorer, radioudstyr, ekkolod og andet udstyr, der er nødvendigt af hensyn til skibets sødygtighed), skal være udtryk for den pris, som vil kunne opnås ved salg mellem uafhængige parter (markedsprisen).

Den afgiftspligtige købesum for skibet samt tilbehør vil derfor altid mindst være den markedspris, der kan opnås ved salg af skibet til ophugning (skrotværdien).

Er der angivet en købesum for fiskefartøj samt tilbehør, der efter SKATs opfattelse er mindre end skrotværdien, vil SKAT i forbindelse med afgiftsberegningen tilsidesætte den oplyste købesum, og herefter træffe afgørelse på andet grundlag - eventuelt efter vurdering af skibet.

Der er fastsat en købesum for skibet, tilbehør samt fiskerettigheder, tonnage, kW m.v.

Hvis der imellem sælger og køber er aftalt en købesum, der også omfatter betaling for fiskerettigheder, tonnage, kW m.m., skal købesummen ved registreringen mindst fordeles på betaling for henholdsvis

  • skib med tilbehør (motorer, radioudstyr, ekkolod og andet udstyr, der er nødvendigt af hensyn til skibets sødygtighed), hvoraf afgiften betales, og
  • fiskerettigheder,tonnage, kW m.v., der er afgiftsfri.

Er købesummen ikke fordelt, beregnes afgiften af hele købesummen.

Købesummen skal fordeles ud fra et skøn over den prisfastsættelse som henholdsvis skib m.v. og fiskerettigheder, tonnage, kW m.v., vil opnå ved salg mellem uafhængige parter (markedsprisen).

På den baggrund vil den afgiftspligtige købesum for skib samt tilbehør altid mindst være den pris, som skibet kan opnå ved salg til ophugning (skrotværdien).

Er den del af købesummen, som ved fordelingen er henført til skibet og tilbehør, mindre end skrotværdien, vil SKAT i forbindelse med afgiftsberegningen tilsidesætte den oplyste købesum, og herefter træffe afgørelse på andet grundlag - eventuelt efter vurdering af skibet.