Dato for udgivelse
06 Jan 2009 09:34
SKM-nummer
SKM2009.10.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-174052
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Resumé
Aktier i Roskilde Bank - kurs ved suspension i august 2008
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 44, stk. 4
Redaktionelle noter

Efter suspensionen ophører skattefriheden for aktierne, men kursen på 1,09 kr. pr. aktie på nom. 10 kr. kan anses for den fiktive anskaffelsesssum, når den skattemæssige avance/tab skal opgøres. Se SKAT nyhedsbrev om fradrag for tab på aktier, der har været børsnoterede - f.eks. aktier i Roskilde Bank, ved at følge dette link.

Aktierne i Roskilde Bank A/S blev i august 2008 suspenderet fra handel på OMX Nordic Exchange Copenhagens handelssystem.

I henhold til aktieavancebeskatningslovens § 44, stk. 4, skal aktier som overgår fra at være børsnoterede til at være unoterede, og som er omfattet af de særlige regler om små "skattefrie" beholdninger af børsnoterede aktier, efter overgangen beskattes ved afståelse, ligesom der er fradrag for tab. Ved opgørelsen af avance/tab skal man i stedet for den oprindelige anskaffelsessum anvende kursen ved overgangen.

Efter en samlet vurdering finder SKAT, at værdien af aktierne ved suspensionen var 1,09 kr. pr. aktie på nom. 10 kr.

SKAT har i den konkrete situation, hvor der på suspensionsdagen ikke blev foretaget handler i OMX Nordic Exchange Copenhagens (OMX) handelssystem, henset til de OTC-handler, der blev indberettet til OMX med en gennemsnitskurs på 1,09 kr. pr. aktie på nom. 10 kr. den 26. august 2008, altså umiddelbart efter suspensionen den 25. august 2008. Der er desuden henset til Nationalbankens meddelelse af 24. august 2008, der indikerer, at aktierne må anses for næsten værdiløse. Der er ikke registreret handler den 25. august 2008.

Kursen ved suspensionen har alene betydning, hvis aktierne hører til en persons beholdning af skattefrie aktier. Børsnoterede aktier, der er anskaffet før 1. januar 2006, og som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier og børsnoterede investeringsforeningsbeviser med en værdi på højst 136.600 kr., kan afstås skattefrit, hvis de på afståelsestidspunktet har været ejet i tre år eller mere og hvis de på afståelsestidspunktet var børsnoterede (var du gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb 273.100 kr.) Se desuden SKATs pjece "Har du aktier eller andre værdipapirer?", hvor bl.a. reglerne om små "skattefrie" beholdninger er beskrevet i afsnittet om overgangsregler. Pjecen kan findes på www.skat.dk ved at følge dette link.