Dato for udgivelse
25 Nov 2008 08:38
SKM-nummer
SKM2008.949.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-169426
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Handel med udlandet og betalingspligtige personer + Momsfritagelse og -godtgørelse + Momspligt
Emneord
Moms, restaurationsydelser, restaurant, udlandet, Danmark, leveringssted, beskatningsret, hotel, fradragsret
Resumé
Til og med 31. december 2009 har Danmark ikke til hensigt at udnytte beskatningsretten til restaurationsydelser leveret i lande og områder uden for EU af virksomheder med hjemsted i Danmark. SKAT udtaler sig endvidere om incomingbureauers fradragsret i forbindelse med formidling i eget navn af restaurationsydelser.
Hjemmel
Lovbekendtgørelse nr. 966/2005
Reference(r)
Momsloven § 15
Momsloven § 42
Momsloven § 45
Henvisning

Momsvejledning 2008-4 E.3

Henvisning
Momsvejledning 2008-4 J.3.2
Henvisning
Momsvejledning 2008-4 K.1.1

På given foranledning udtaler SKAT sig om udøvelsen af beskatningsretten til restaurantydelser samt om adgangen til fradrag eller godtgørelse for køb af restaurantydelser.

Dels beskatningsretten til restaurantydelser, der leveres af virksomheder med hjemsted her i landet, men rent faktisk udføres i lande og områder uden for EU. Dog uden at kunne henføres til et fast forretningssted i et land eller område uden for EU, f.eks. fordi ydelserne leveres af et dansk incomingbureau ved hjælp af en udenlandsk underleverandør.

Dels incomingbureauers ret til fradrag for indkøb af restaurantydelser med henblik på formidling i eget navn, men i en andens regning.

Beskatningssted

Efter momslovens § 15, stk. 1 (den såkaldte hovedregel), har restaurantydelser leveringssted (beskatningssted) der, hvor virksomheden har etableret stedet for sin økonomiske virksomhed (hjemstedet). Dog er leveringsstedet virksomhedens faste forretningssted, hvis ydelserne leveres derfra.

Fra 1. januar 2010 ændres Momssystemdirektivet (og momsloven) sådan, at leveringsstedet for restaurantydelser (og cateringydelser) er det sted, hvor disse ydelser rent faktisk udføres. Der bliver dog særlige regler for restaurant- og cateringydelser, der fysisk udføres om bord på skibe, fly eller tog under den del af en personbefordring, der finder sted inden for EU.

Beskatningssted - Færger

Told- og Skattestyrelsen har efter bemyndigelse fra Skatteministeriet i TfS 1998, 738 udtalt, at Danmark i overensstemmelse med praksis her i landet og i de øvrige EU-lande ikke havde til hensigt at udnytte beskatningsretten til restaurationsydelser leveret af virksomheder med hjemsted her i landet om bord på færger, der sejler mellem Danmark og udlandet. Der er således indtil videre momsfritagelse for restaurationsvirksomhed om bord på færgeforbindelser mellem Danmark og udlandet. Denne meddelelse finder fortsat anvendelse indtil videre.

Beskatningssted - Restaurationsydelser præsteret i tredjelande.

SKAT og Skatteministeriet skal herved udtale, at meddelelsen i TfS 1998, 738 til og med 31. december 2009 finder tilsvarende anvendelse på restaurationsydelser leveret i lande og områder uden for EU af virksomheder med hjemsted i Danmark. Det sikres herved, at der ikke lægges dansk moms på restaurationsydelser, der rent faktisk forbruges/udnyttes i tredjelande.

Fradragsret - Hotel- og restaurationsydelser

Efter momslovens § 42, stk. 1, nr. 5 og 6, kan virksomhederne ikke fradrage købsmoms, som vedrører restaurationsydelser og hotelophold.

Efter momslovens § 42, stk. 2, kan virksomhederne dog fradrage 25 pct. af købsmomsen af hotel- og restaurationsydelser, i det omfang udgifterne hertil er af strengt erhvervsmæssig karakter.

Efter momslovens § 45, stk. 1, kan udenlandske virksomheder kun få godtgørelse af dansk købsmoms for indkøb af den art, som danske momsregistrerede virksomheder kan fradrage ved opgørelsen af momstilsvaret.

Told- og Skattestyrelsen har i 1997 til incomingbureauernes brancheforening udtalt, at meningen i bestemmelsen i § 42, stk. 2, efter styrelsens opfattelse må være at sikre, at det endelige forbrug af disse ydelser kun fradrages med 25 pct. af momsen.

Incomingbureauerne kan derfor enten 1) selv nøjes med at trække 25 pct. af momsen fra og lade kunden have fuld fradragsret eller 2) trække hele momsen fra og særskilt fakturere hotel- og restaurationsydelser med henblik på, at kunden kun fradrager 25 pct. af momsen af disse ydelser.

Det er i begge tilfælde en betingelse for fradrag, at betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Udenlandske kunder kan, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt, få godtgjort momsen ved ansøgning til Skattecenter Tønder (dengang Told- og Skatteregion Sønderborg).

Besvarelsen vedrører den situation, hvor hotel- og restaurationsydelser som biydelser indgår i et kursus, en konference eller et andet lignende arrangement.

SKAT skal herved udtale, at hvis udenlandske incomingbureauer leverer hotel- og restaurantydelser med leveringssted her i landet, dvs. hvis hotel- og restaurantydelserne momsmæssigt må anses for biydelser til en hovedydelse med leveringssted her, kan det udenlandske incomingbureau benytte de samme to valgmuligheder som danske incomingbureauer.

Incomingbureauvirksomhed i to led

I tilfælde, hvor der mellem restauration og slutkunde er to incomingbureauer som mellemled (formidler i eget navn for andens regning) skal SKAT endvidere udtale, at det første incomingbureau (bureauet som indkøber ydelser fra restaurationen) kan vælge mellem mulighed 1 og 2 i styrelsens udtalelse fra 1997.

Vælger det første incomingbureau mulighed 1, vil både det andet incomingbureau og slutkunden have fuld fradragsret (evt. godtgørelse), hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Vælger det første incomingbureau mulighed 2, vil det andet incomingbureau kunne vælge mellem mulighed 1 og 2.

Incomingvirksomhed - levering her i landet af restaurationsydelser som hovedydelser

I tilfælde, hvor et incomingbureau i eget navn, men for en andens regning, formidler restaurationsydelser (selvstændig hovedydelse) med momsmæssigt beskatningssted her i landet, vil incomingbureauet alene kunne anvende mulighed 2.

Incomingbureauet kan vælge mulighed 2 og dermed selv opnå fuldt fradrag, selvom hotel- og restaurantydelserne sælges til et rejsebureau, der ikke har fradragsret, fordi rejsebureauet anvender ydelserne som led i en pakkerejse, der er momsfri efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 16. Tilsvarende hvis ydelserne sælges til en anden køber, der efter momsloven ikke har fradragsret eller kun delvis fradragsret.

Restaurationsydelser præsteret her, men med leveringssted i udlandet.

Hvis en restaurationsydelse præsteres her i landet, men ikke har leveringssted her i landet, har virksomheden ret til godtgørelse af den fulde købsmoms (evt. fuld fradragsret) af indkøb mv. udelukkende anvendt til brug for restaurationsydelsen, hvis virksomheden selv præsterer restaurationsydelserne.

Hvis den udenlandske virksomhed derimod blot formidler restaurationsydelserne (i eget navn, for andens regning) kan virksomheden som udgangspunkt alene opnå godtgørelse (evt. fradrag) af 25 pct. af købsmomsen af restaurationsydelserne, jf. lovens § 42, stk. 2. Virksomhedens indkøb af ydelserne, jf. lovens § 4, stk. 4, er efter bestemmelsens ordlyd omfattet af fradragsbegrænsningerne i § 42, stk. 1, nr. 5, og stk. 2.

SKAT er dog indstillet på at yde yderligere godtgørelse (evt. fradrag), hvis den udenlandske virksomhed kan dokumentere, at yderligere godtgørelse er nødvendig for at undgå dobbeltmoms som følge af bestemmelser i virksomhedens etableringslands momslovgivning svarende til den danske momslovs § 42, stk. 1, nr. 5, og stk. 2. Tilsvarende hvis den udenlandske virksomheds kunde er en ikke-momspligtig person eller driver virksomhed, som er momsfri efter danske momslovs § 13.

Formålet med beregningen af den yderligere godtgørelse er at undgå, at den udenlandske virksomheds kunder belastes med et større ikke-fradragsberettiget momsbeløb, end hvis kunderne i stedet havde anvendt en dansk formidler (i eget navn, men i andens regning).

Den udenlandske virksomhed kan dog højst modtage fuld godtgørelse (evt. fradrag) for købsmomsen af restaurationsydelserne.