Dato for udgivelse
07 Jan 2009 13:48
Gyldig til
31. december 2009
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé
Børsnoterede aktier - suspension - aktier i Roskilde Bank

Dette nyhedsbrev handler om reglerne for personers tab på aktier, der har været børsnoterede, men er blevet suspenderet fra handel på fondsbørsen. Når aktierne suspenderes fra handel på børsen kan de ikke længere handles på børsen, men der kan stadig handles med aktierne, f.eks. via OTC.

Aktierne i Roskilde Bank A/S blev suspenderet fra handel på OMX Nordic Exchange Copenhagen i august 2008.

De regler, som har betydning beskrives generelt, og kan også anvendes i andre tilsvarende situationer. Kursen på aktierne i Roskilde Bank, da aktierne blev suspenderet fra salg på børsen, var 1,09 kr. pr. aktie på nom. 10 kr., jf. SKM2009.10.SKAT.   

Til sidst i nyhedsbrevet gennemgås 2 eksempler til belysning af reglerne.

1. Kort sammendrag af reglerne

Når børsnoterede aktier suspenderes fra fondsbørsen, f.eks. på grund af dårlig økonomi i selskabet, overgår de til at være unoterede. Det vil typisk betyde et tab på aktierne. Tabet kan først fradrages når aktierne sælges eller selskabet ophører. Uanset at aktierne anses for unoterede, kan et tab på aktierne kun fradrages efter de regler, som gælder for børsnoterede aktier.

Er aktierne omfattet af den særlige overgangsregel, som gælder for små "skattefrie" beholdninger af børsnoterede aktier, er det den kurs aktierne havde, da aktierne blev suspenderet fra handel på børsen, som kan lægges til grund ved opgørelsen af avance/tab.

Reglerne bliver uddybet nedenfor.

2. Har suspension fra handel på en fondsbørs skattemæssige konsekvenser?

Suspension fra handel på en fondsbørs anses skattemæssigt for en afnotering. Efter afnoteringen anses aktierne for unoterede. Sælges aktierne efter afnoteringen, hvilket enten kan ske ved et egentligt salg, eller når selskabet ophører, er det unoterede aktier, man afstår.

Uanset at aktierne er suspenderet fra børsen, kan man ikke fremrykke fradraget for et eventuelt tab. Tabet kan først fradrages, når aktierne afstås eller selskabet opløses.

Selvom aktierne anses for unoterede, kan et eventuelt tab alene fratrækkes efter de regler, som gælder for børsnoterede aktier.

For aktier anskaffet før 1. januar 2006, som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en værdi på højst 136.600 kr. (var du gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb for begge ægtefæller 273.100 kr.), gælder der særlige regler. Disse regler gennemgås i afsnit 5.

3. Hvornår kan et tab fradrages?

Tab på aktierne kan først modregnes, når aktierne er solgt eller når det udstedende selskab opløses.

Det betyder, at et tab først kan modregnes i det indkomstår, hvor aktierne sælges eller bortfalder som følge af at selskabet ophører med at eksistere, fordi selskabet slettes i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Hvis aktierne handles mellem ægtefæller, skal der ikke ske beskatning af gevinst eller tab, fordi den købende ægtefælle overtager den sælgende ægtefælles skattemæssige stilling.

F.eks. kan et tab på aktierne i Roskilde Bank modregnes ved opgørelsen af indkomsten for 2008, hvis aktierne rent faktisk sælges i 2008.

4. I hvilken indkomst kan et tab fradrages?

Har man tab på aktier, som har været børsnoterede, mens man har ejet aktierne, men som på afståelsestidspunktet er afnoterede, kan tabet alene fradrages efter samme regler som tab på børsnoterede aktier.

Det betyder, at tabet alene kan modregnes i udbytter, afståelsessummer ved salg af aktier til det udstedende selskab og gevinster på børsnoterede aktier. Det er en forudsætning, at udbytter, gevinster og afståelsessummer vedrører børsnoterede aktier, der beskattes som aktieindkomst.

Hvis tabet er større end årets udbytter, gevinster og afståelsessummer på børsnoterede aktier, kan det resterende tab fremføres til fradrag i udbytter, gevinster og afståelsessummer på børsnoterede aktier i senere indkomstår. Tabet skal fradrages så tidligt som muligt.

Hvis man er gift, og ikke selv kan modregne hele tabet, kan det overskydende tab modregnes i ægtefællens indtægter fra udbytter, gevinster og afståelsessummer på børsnoterede aktier allerede i salgsåret.

5. Overgangsregel for små "skattefrie" beholdninger af børsnoterede aktier

Børsnoterede aktier, der er anskaffet før 1. januar 2006, og som den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en værdi på højst 136.600 kr., kan afstås skattefrit, hvis de på afståelsestidspunktet har været ejet i tre år eller mere og hvis de på afståelsestidspunktet var børsnoterede (var du gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb 273.100 kr.) Se desuden SKATs pjece "Har du aktier eller andre værdipapirer?", hvor bl.a. reglerne om små "skattefrie" beholdninger er beskrevet i afsnittet om overgangsregler. Pjecen kan findes på www.skat.dk ved at følge dette link.

Når aktierne afnoteres overgår de fra at være børsnoterede til at være unoterede. Det betyder, at fremtidige gevinster skal beskattes. For at sikre, at de gevinster og tab, som er opstået mens aktierne kunne sælges skattefrit, stadig ikke har nogen skattemæssig betydning, skal der ved afnoteringen fastsættes en fiktiv anskaffelsessum på aktierne.  

For Roskilde Bank A/S er det SKATs opfattelse, at indgangsværdien skal ansættes til 1,09 kr. pr. aktie på nominelt 10 kr. Se SKM2009.10.SKAT.

Aktier anskaffet 1. januar 2006 eller senere beskattes efter reglerne for almindelige aktier. Se nærmere om disse regler i afsnittet om almindelige aktier i SKATs pjece "Har du aktier eller andre værdipapirer?" på dette link.

Har du købt aktier i Roskilde Bank A/S, da de var børsnoterede, og afstår du aktierne efter, at de er afnoterede, skal tabet behandles efter de regler, der gælder for tab på børsnoterede aktier. Se ovenfor.

6. Selvangivelse, når du har købt aktierne i Roskilde Bank mens aktierne var børsnoterede og sælger efter at aktierne er suspenderet

Har du tab ved salg af aktier i Roskilde Bank, skal tabet indgå ved opgørelsen af rubrik 66, uanset at aktierne anses for unoterede. I rubrik 66 skal angives summen af gevinster og tab på børsnoterede aktier - herunder tab på aktier som i aktionærens ejertid er overgået fra at være børsnoterede til at være unoterede - og udloddede udbytter, hvor der ikke er indeholdt udbytteskat. Bliver det samlede beløb negativt, skal beløbet angives med et minus foran. Når tabet er selvangivet vil det automatisk blive modregnet i samme års udbytter fra børsnoterede aktier og resten af tabet modregnes i tilsvarede aktieindkomst i senere indkomstår. Er du gift og har din ægtefælle også aktieindkomst fra tilsvarerende kilder, og kan du ikke selv modregne hele tabet i det år aktierne afstås, kan tabet modregnes i din ægtefælles aktieindkomst. Hvis du ikke ønsker, at tabet skal modregnes hos din ægtefælle, men i stedet fremføres hos dig selv, skal du give SKAT besked om dit ønske.

Har du fortjeneste ved salget, skal fortjenesten medregnes i rubrik 67.

7. Lovforslag - L63

De regler, der er beskrevet i dette nyhedsbrev, er de gældende regler.

Der er fremsat et lovforslag (L63), hvor det bl.a. foreslås at ændre reglerne for fradrag for tab på børsnoterede aktier. Lovforslaget er endnu ikke vedtaget.

Vedtages forslaget som fremsat, vil det få virkning for tab, der konstateres den 1. januar 2010 eller senere. Reglerne i lovforslaget er ikke beskrevet i dette nyhedsbrev.

8. Eksempler

Eksempel 1:

Det forudsættes, at aktierne er omfattet af de særlige overgangsregler for små skattefrie beholdninger af børsnoterede aktier.

Anskaffet nom. 10.000 kr. aktier i Roskilde Bank
den 15. maj 2005 til kurs 250 

25.000 kr.

Solgt den 15. december 2008 til kurs 1 

 100 kr.

Faktisk tab 

 24.900 kr.

Kursen ved overgangen fra børsnoteret til unoteret anses at være 1,09 kr. pr aktie på nominelt 10 kr. Det betyder at værdien af aktierne ved suspensionen var i alt (10.000:10 x 1,09) 1.090 kr. (den fiktive anskaffelsessum).

Det er alene tabet på (1.090 kr. - 100) 990 kr., der kan modregnes i 2008.

Har du i 2008 f.eks. fortjeneste ved salg af børsnotede aktier på 10.000 kr. og udbytter fra børsnoterede aktier på 5.000 kr., udgør din aktieindkomst i 2008 14.010 kr.

I rubrik 66 skal du angive 9.010 kr.

Eksempel 2:

Det forudsættes at aktierne ikke er omfattet af de særlige overgangsregler for små skattefrie beholdninger af børsnoterede aktier.

Anskaffet nom. 10.000 kr. aktier i Roskilde Bank
den 15. maj 2005 til kurs 250

 25.000 kr.

Solgt den 15. december 2008 til kurs 1 

 100 kr.

Tab

 24.900 kr.

Skatteyderen har i 2008 f.eks. fortjeneste ved salg af børsnoterede aktier på 10.000 kr. og udbytter fra danske børsnoterede aktier på 5.000 kr. Tabet på 24.900 kr. kan modregnes i de 15.000 kr. i 2008, således at aktieindkomsten i 2008 bliver 0 kr. Resten af tabet på 9.900 kr. kan fremføres til de følgende år.

I rubrik 66 skal du anføre beløbet -14.900 kr. SKATs systemer modregner så automatisk de 14.900 kr. i udbyttet på 5.000 kr. og den indeholdte udbytteskat bliver godskrevt ved opgørelse af skatten. 

Hovedcentret

Juridisk Center
SKAT Selskaber
7. januar 2009
J.nr. 08-151806

 

Elsebeth Holm Damgaard