åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Efter § 37, stk. 4, kan det oprindeligt foretagne fradrag reguleres fra delvis fradragsret til fuld fradragsret, hvis indkøbet af varer er foretaget til blandet momspligtigt og momsfrit formål, og dermed med delvist fradragsret efter § 38, stk. 1, og hvis varerne efter købet udelukkende anvendes til momspligtige formål (dvs. med fuld fradragsret efter § 37, stk. 1).

Skatteministeren fastsætter de nærmere regler for reguleringen. Ministeren havde ved redaktionens slutning dog endnu ikke fastsat sådanne regler.

Bestemmelsen er indsat i momsloven ved § 3, nr. 2, i lov nr. 1344 af 19. december 2008 og har virkning fra 1. januar 2009.

SKAT har med SKM2009.379.SKAT udsendt styresignal, hvoraf det fremgår, at bestemmelsen efter SKATs opfattelse skal administreres efter følgende retningslinjer:
  • Bestemmelsen om regulering fra delvis fradragsret til fuld fradragsret i momslovens § 37, stk. 4, omfatter kun varer, der ikke tidligere har været taget i brug i virksomheden.
  • Når en vare, der ikke tidligere har været taget i brug, tages i brug til fuldt fradragsberettigede formål, kan afgiften fradrages i det omfang dette ikke kunne ske på købstidspunktet.
  • Regulering kan kun foretages for varer, hvor det i regnskabet kan dokumenteres, hvilket fradrag der er foretaget på købstidspunktet.
  • Består varens anvendelse i et momspligtigt salg, kan det samlede fradragsbeløb ikke overstige 25 pct. af salgssummen ekskl. afgiften efter denne lov.

Formålet med bestemmelsen er således at sikre, at virksomheder kan få fuldt fradrag for moms af varer, der er indkøbt til blandet brug og dermed kun med delvis fradragsret, hvis varen faktisk tages i brug til fuldt fradragsberettigede formål, dvs. bestemmelsen omfatter kun varer, der ikke tidligere har været taget i brug i virksomheden.

Det betyder, at muligheden for at foretage regulering ikke omfatter varer, herunder varer i form af driftsmidler, der allerede er taget i brug i virksomheden