Dato for udgivelse
26 Jan 2009 16:23
Gyldig til
02 Nov 2009 12:49
Til
virksomheder registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv., taxavognmænd m.fl.
Sagsnummer
09-016326
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har vedtaget lov nr. 1344 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven.

Loven omhandler bl.a. en ændring af frikørselsordningen for hyrevogne og limousiner.


Folketinget har vedtaget lov nr. 1344 om bl.a. ændring af registreringsafgiftsloven.

Lovændringen omfatter frikørselsordningen for hyrevogne og limousiner.

Lovændringen betyder, at afgiften bortfalder for så vidt angår hyrevogne, som omregistreres efter at have kørt som hyrevogn

  • i mindst 3 år og mindst 210.000 km, heraf mindst 97.000 besatte kilometer, eller
  • mindst 2 år og mindst 250.000 km, heraf mindst 115.000 besatte kilometer.

For hyrevogne, som har bevilling til limousinekørsel efter lov om taxikørsel, bortfalder afgiften, når omregistreringen sker, efter at hyrevognen har kørt

  • mindst 3 år og mindst 125.000 km, heraf mindst 112.000 besatte kilometer eller
  • mindst 2 år og mindst 150.000 km, heraf mindst 135.000 besatte kilometer.

Dokumentation for km.

Som dokumentation for, at de nævnte betingelser er opfyldt skal fremvises taxameterattest og kørebøger.

Som dokumentation for at bilen opfylder kilometerkravet, skal fremvises en udskrift af den seneste såkaldte taxameterattest.

Alle hyrevogne skal således én gang om året have udskrevet en taxameterattest på et autoriseret taxameterværksted. Attesten indeholder detaljerede oplysninger om taxiernes kørsel og omsætning siden sidste kontrol (total kilometer, besatte kilometer efter taxameter, total omsætning, antal vagter og kontrol-kilometer). Taxameterattesten opbevares i bilen, hos vognmanden og på taxameterværkstederne. Attesterne er nummererede og indeholder også oplysning om bilens bevillingsnummer og stelnummer.

Den seneste taxameterattest vil sjældent dække perioden helt frem til frikørselstidspunktet. Som supplement til oplysningerne i taxameterattesten fremvises kørebøgerne som dokumentation for kørslen i perioden helt frem til frikørselstidspunktet.

For hyrevogne, der kører limousinekørsel skal antallet af besatte kilometer også kunne dokumenteres. Dette kan ske ved registrering af totalkilometer hhv. besatte kilometer. Da de fleste kørte kilometer udfaktureres, d.v.s. besatte kilometer, skal de udstedte fakturaer indeholde oplysning om antal kørte kilometer. I forbindelse med kontrollen heraf, lægger SKAT vægt på, om antallet af besatte kilometer er sandsynliggjort på grundlag af udstedte fakturaer, skatteregnskab evt. suppleret med kontrakter eller andet om kørselsaftaler, eller benzinregnskab (købsnotaer) evt. suppleret med fremlæggelse af servicebog.

Lovændringen træder i kraft med virkning fra den 1. januar 2009, dog således at bestemmelsen alene finder anvendelse på hyrevogne og vogne med bevilling til limousinekørsel, som erhverves efter lovens ikrafttræden.

Med udgangspunkt i en konkret sag har Skatteministeriet besluttet, at mandskabsvogne også kan tillades indrettet med soveplads i mandskabskabinen/førerrummet. Bilen må dog som anført i lovbestemmelsen udelukkende anvendes erhvervsmæssigt. Der tillades ikke yderligere udstyr eller indretning til ophold og beboelse, som eksempelvis køkken, håndvask e.l. De øvrige regler for indretning og benyttelse af mandskabsvogne er uændrede.

Yderligere spørgsmål

Har De spørgsmål, bedes De kontakte SKAT.

Nyhedsbreve om motor vil fremover udelukkende blive udsendt i elektronisk form. Husk derfor at De kan tilmelde Dem automatisk mail om nyheder fra SKAT via www.skat.dk - virksomheder, nyhedsmail.