Dato for udgivelse
06 Mar 2009 13:42
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
26 Feb 2009 08:10
SKM-nummer
SKM2009.173.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 37/2008
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Om kommunikation og information samt kampagner
Emneord
Afvist, domstol, administrativ, klage, domskonklusion
Resumé

Under retssagen nedlagde sagsøgerne for landsretten tre forskellige påstande.

For så vidt angår påstand 1, bemærkede landsretten, at sagsøgerne ikke havde fremlagt dokumentation i form af klagebrev eller lignende, for at ToldSkats afgørelse blev påklaget til Told- og Skattestyrelsen. Landsretten fandt det derfor ikke godtgjort, at afgørelsen var påklaget. Overspringelsesreglen i skattestyrelseslovens § 31, stk. 2, fandt således ikke anvendelse. På den baggrund, og da der ikke var grundlag for at anse betingelserne i skattestyrelseslovens § 31, stk. 1, 2. punktum, for opfyldte, tog landsretten Skatteministeriets afvisningspåstand til følge.

For så vidt angår påstand 2, fandt landsretten det ikke godtgjort, at Told- og Skattestyrelsen havde modtaget sagsøgerens klage. Herefter, og da betingelserne efter skattestyrelseslovens § 31 for at anlægge sagen, uanset at denne ikke havde været indbragt for den øverste administrative myndighed, ikke var opfyldt, tog landsretten Skatteministeriets afvisningspåstand til følge.

Da påstand 3 ikke var af en sådan beskaffenhed og klarhed, at påstanden var egnet til at danne grundlag for en domskonklusion, tog landsretten ligeledes Skatteministeriets afvisningspåstand til følge.

Af de grunde, der var anført af landsretten, og idet appellanterne ikke for Højesteret havde fremført omstændigheder, der kunne føre til et andet resultat - tiltrådte Højesteret, at deres påstande var afvist.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens dom.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 31, stk. 1  (dagældende)
Skattestyrelsesloven § 31, stk. 2 (dagældende)

Henvisning

Processuelle regler 2009-1 I.1.1

Henvisning

Processuelle regler 2009-1 I.1.3

Parter

H1 Support ApS
(selv)

A
(selv)

H2 Internet Service c/o H1 Support ApS
(selv)

mod

SKAT Hovedcentret (tidligere Told-og Skattestyrelsen)
(kammeradvokaten ved advokat Anders Vangsø Mortensen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Poul Sørensen, Poul Søgaard, Jon Stokholm og Michael Rekling

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 9. afdeling den 15. januar 2008.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanterne, H1 Support ApS, A og H2 Internet Service , har gentaget deres påstande.

SKAT Hovedcentret har principalt påstået stadfæstelse, subsidiært frifindelse.

Supplerende sagsfremstilling

Som anført i landsrettens dom har SKAT Hovedcentret til brug for sagen i et brev 14. juni 2006 oplyst, at man ikke kan bekræfte at have modtaget klagebrevet af 20. maj 1997 vedrørende ToldSkats afgørelse af 13. maj 1997.

Forud herfor havde Skattecentret i et brev af 22. maj 2006 til SKAT Hovedcentret bl.a. anført følgende:

"Jeg har sporet sagen til at være vores ..., som ligeledes er blevet kasseret. Jeg vedlægger aktoversigt på sagen, akt 24 indikerer at sagen skulle være afsluttet hos Told- og Skattestyrelsen."

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten - og idet H1 Support ApS, A og H2 Internet Service ikke for Højesteret har fremført omstændigheder, der kan føre til et andet resultat - tiltræder Højesteret, at deres påstande er afvist.

Højesteret stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Support ApS, A og H2 Internet Service solidarisk betale 50.000 kr. til SKAT Hovedcentret.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse og forrentes efter rentelovens § 8 a.