Dato for udgivelse
27 Mar 2009 12:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Mar 2009 12:40
SKM-nummer
SKM2009.232.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-067410
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Resumé

I anledning af at Nordea netop har udstedt tegningsretter, oplyses hvordan disse skal beskattes, når tegningsretterne sælges eller der på grundlag af tegningsretterne tegnes nye aktier i Nordea.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 10
Aktieavanceskatningsloven § 24
Aktieavancebeskatningsloven § 25
Aktieavancebeskatningsloven § 26
Aktieavancebeskatningsloven § 44

Aktionærer i Nordea, som var registreret som aktionærer den 17. marts 2009, har fået tildelt tegningsretter. Aktionærerne har fået tildelt 11 tegningsretter for hver aktie. For hver 20 tegningsretter aktionæren har, får aktionæren ret til at tegne 1 ny aktie til en tegningskurs på DKK 13,49 kr. pr. aktie.

En tegningsret er den ret, der gives et selskabs aktionærer til at tegne nye aktier i forbindelse med udvidelse af selskabets kapital. Ønsker aktionæren ikke selv at udnytte tegningsretterne, kan tegningsretterne sælges.

Hvordan beskattes personer af tildelte tegningsretter, når de sælges?

Når man som aktionær i et selskab får tildelt en tegningsret, anses tegningsretten for anskaffet til 0 kr., jf. aktieavancebeskatningslovens § 25, stk. 2. 

Uanset at de aktier, som har dannet grundlag for tildeling af tegningsretter, kan sælges uden beskatning, fordi de den 31. december 2005 indgik i en beholdning af børsnoterede aktier med en værdi på højst 136.600 kr. (var skatteyder gift og samlevende i hele 2005 udgør det samlede beløb 273.100 kr.), kan tegningsretterne ikke sælges skattefrit, da aktieavancebeskatningslovens § 44, ikke omfatter tegningsretter, der den 1. januar 2006 eller senere, tildeles på grundlag af børsnoterede aktier fra en skattefri beholdning. 

Når en aktionær i Nordea sælger tegningsretter, skal hele salgssummen derfor beskattes, jf. aktieavancebeskatningslovens § 25. 

Avancen skal beskattes som aktieindkomst. I indkomståret 2009 beskattes aktieindkomst til og med 48.300 kr. med 28 pct. og aktieindkomst mellem 48.300 og 106.100 kr. beskattes med 43 pct. Aktieindkomst over 106.100 kr. beskattes som udgangspunkt med 45 pct. For ægtefæller er bundgrænserne det dobbelte.

Hvordan beskattes en person, hvis han udnytter en tildelt tegningsret til at købe aktier i Nordea?

Anvender man tildelte tegningsretter til at købe nye aktier i Nordea, er anskaffelsesprisen 13,49 kr. pr. aktie

Ved senere afståelse af aktier i Nordea, skal den skattepligtiges avance/tab opgøres efter gennemsnitsmetoden, jf. aktieavancebeskatningslovens § 24, stk. 1.

Har aktionæren aktier anskaffet før 1. januar 2006, som er omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 44, skal disse aktier ikke medregnes ved opgørelsen af den gennemsnitlige anskaffelsessum, jf. aktieavancebeskatningslovens § 26, stk. 3.

Avance/tab beskattes efter reglerne for børsnoterede aktier.

Hvordan beskattes en person, hvis tegningsretterne udløber uudnyttede?  

Hvis tegningsretterne hverken sælges eller udnyttes til tegning af aktier, sker der ikke nogen beskatning, da både anskaffelsespris og salgspris anses for at være 0 kr.

Hvad hvis aktionæren er et selskab?

Hvis aktionærerne er et selskab, anses både tegningsretter som sælges, og tegningsretter som anvendes til at købe aktier, for anskaffet på samme tidspunkt som moderaktien, hvis aktien kan tegnes til en kurs, der er lavere end markedskursen på tidspunktet for tildelingen, jf. aktieavancebeskatningslovens § 10.

Også for selskaber er anskaffelsessummen for tegningsretten 0 kr., jf. aktieavancebeskatningslovens § 25, stk. 2.