Dato for udgivelse
21 Apr 2009 11:07
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Mar 2009 09:52
SKM-nummer
SKM2009.281.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-009539
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst + Fradrag og afskrivninger + Angivelse og betaling + Indkomstarter + Indbetaling og udbetaling samt rentegodtgørelse
Emneord
Skattefri godtgørelse, oplysningspligt, ulønnet medhjælp
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at et politisk parti kan udbetale skattefri rejse og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer, medhjælpere og ledere jfr. LL §7M.

Skatterådet afviser at tage stilling til indberetningspligt for udbetalinger jfr. spm. 1. SKAT udtaler dog vejledende at det er SKATs opfattelse, at der ikke i henholdt til SKL § 7 og 7A er pligt til at indberette udbetalinger omfattet af LL § 7M.
Reference(r)
Ligningsloven § 7 M
Skattekontrolloven § 7
Skattekontrolloven § 7 A

Spørgsmål

  1. Kan spørger, der er et politisk parti, udbetale skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse til ulønnede medlemmer, medhjælpere og ledere?
  2. Kan udbetalingen, jf. spørgsmål 1, ske uden at denne skal lønangives som "skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse?

Svar

  1. Ja.
  2. Afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgsmålet omhandler ulønnede medlemmer, medhjælpere og ledere, som på foranledning af foreningens/partiets ledelse udfører arbejdsopgaver som tjener foreningen/partiets interesser. Det drejer sig båder om løbende og/eller periodiske aktiviteter i foreningens tjeneste.

Godtgørelserne udbetales kun efter godkendelse af foreningens/partiets ansvarlige i overensstemmelse med de interne forretningsgange.

Foreningen/partiet er registeret som en skattefri forening. Foreningen er registeret som arbejdsgiver med pligt til at indeholder AM-bidrag, A-skat og indberette oplysninger om løn mv.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørgeren finder spørgsmålene må besvares bekræftende og henviser til Ligningslovens § 7M samt bekendtgørelse 1023 af 21. august 2007.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlaget

Ligningslovens § 7M bestemmer:

"Godtgørelser, der af en forening udbetales til ulønnede bestyrelsesmedlemmer eller til frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed, er skattefri for modtageren. Skattefriheden er betinget af, at godtgørelsen udbetales til dækning af udgifter, som modtageren afholder på foreningens vegne, samt at godtgørelsen ikke overstiger satser, der fastsættes af Skatterådet."

Ligningslovens § 7M blev indført ved lov nr. 1120 af 22/12 1993 med virkning fra og med indkomståret 1994. Bestemmelsens sigte var at sikre skattefrihed for de omkostningsgodtgørelser, som idrætsforeninger og andre foreninger udbetaler til ulønnede bestyrelsesmedlemmer og frivillige, ulønnede medhjælpere, der yder bistand som led i foreningens skattefri virksomhed.

De af Skatterådet fastsatte satser for skattefri godtgørelser til ulønnede medhjælper fremgår af bekendtgørelse 2007-08-21 nr. 23:

  • Der kan udbetales befordringsgodtgørelser med satsen for erhvervsmæssig kørsel og godtgørelse for rejseudgifter efter reglerne i ligningslovens § 9A.
  • Til dækning af merudgifter til fortæring kan der ved deltagelse i en-dags-arrangementer, udenbys kampe, stævner m.v. af mindst 5 timers varighed udbetales indtil 60 kr. pr. dag.

Af bekendtgørelsens § 5 fremgår at hvis der udbetales godtgørelse med beløb, der overstiger de nævnte satser, bliver alle godtgørelser, der er udbetalt til den pågældende, skattepligtige og de almindelige regler om indeholdelse af A-skat, arbejdsmarkedsbidrag, SP-bidrag og oplysningspligt vil herefter være gældende.

Indberetningspligt for udbetalinger kan være fastlagt i lov om et indkomstregister. I lovens § 3 oplistes de oplysninger der er omfattet af indberetningspligten. Udbetalinger af vederlag og godtgørelser skal dog indberettes, hvis de er omfattet af skattekontrollovens § 7 eller § 7 A, stk. 2.

Praksis

Skatteministeren har ved svar på spørgsmål S. 3102 af 16. september 1999 (SKM1999.S 3102) taget stilling til at godtgørelser til ulønnede medhjælper for et politisk parti kan være omfattet af bestemmelsen i ligningslovens § 7M.

Ad spørgsmål 1

Da spørgeren er et politisk parti, der driver skattefri virksomhed, finder SKAT, at spørgeren kan udbetale skattefrie godtgørelser omfattet af Ligningslovens § 7M.

Det er en forudsætning, at betingelser i ligningslovens § 7M og i bekendtgørelse 2007-08-21 nr. 23 overholdes. Der henvises til Ligningsvejledningen A.B.2.7.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares bekræftende.

Ad spørgsmål 2

Der spørges endvidere om, hvorvidt udbetalingen jfr. spørgsmål 1 kan ske, uden at denne skal lønangives som "skattefri rejse og befordringsgodtgørelse".

Det skal hertil bemærkes, at i henhold til skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1 omfatter bindende svar de skattemæssige virkninger af en gennemført eller påtænkt disposition. Der gives således kun bindende svar om forhold, hvor der kan eller skal træffes en afgørelse og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning. Der gives således ikke bindende svar om indberetningspligt i en given situation. Spørgsmål 2 ligger således udenfor området for bindende svar og SKAT må indstille at spørgsmålet afvises.

SKAT skal dog vejledende oplyses, at indberetningspligt for udbetalinger kan være fastlagt i lov om et indkomstregister. I lovens § 3 oplistes de oplysninger der er omfattet af indberetningspligten. Godtgørelser udbetalt i overensstemmelse med reglerne i Ligningslovens §7M er ikke direkte oplistet. Udbetalinger af vederlag og godtgørelser skal dog indberettes, hvis de er omfattet af skattekontrollovens § 7 eller § 7 A, stk. 2.

Fælles for bestemmelserne er at der er tale om vederlag/honorar for personligt arbejde eller tjenesteydelser samt godtgørelser for afholdte udgifter som lønmodtagere påføres som følge af arbejdet eller udgifter i øvrigt afholdt ved indkomstens erhvervelse.

Udbetalinger omfattet af Ligningslovens § 7M til dækning af rejse og befordringsgodtgørelse til ulønnede medhjælpere kan ikke anses for udbetalinger af vederlag/honorar. Uanset udbetalingerne kan ske efter fastsatte satser må det antages at udbetalingerne udelukkende er godtgørelse af udgifter. Da godtgørelsen af udgifterne, ikke sker i forbindelse med lønarbejde eller erhvervelse af indkomst, er det SKATs opfattelse at der heller ikke er pligt til at indberette denne som "skattefri rejse og befordringsgodtgørelse".

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte Skats indstilling og begrundelse.