Dato for udgivelse
04 May 2009 13:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Apr 2009 11:28
SKM-nummer
SKM2009.313.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-147807
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning + Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder + Ophør af virksomhed + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold
Emneord
Skattefri aktieombytning, objektive regler, ejertidsnedslag, skattefri ophørsspaltning, skattemæssig spaltningsdato, udbyttebegrænsning
Resumé
Skatterådet bekræftede, at en påtænkt aktieombytning kan gennemføres skattefrit for de tre ombyttende aktionærer. Skatterådet bekræftede desuden, at en umiddelbart efterfølgende ophørsspaltning af det holdingselskab, der bliver etableret ved aktieombytningen, kan gennemføres skattefrit. Skatterådet bekræftede desuden, at ophørsspaltningen kan foretages på basis af de regnskabsmæssigt bogførte værdier pr. 30. november 2008. Herudover bekræftede Skatterådet, at den påtænkte skattefri ophørsspaltning anses for gennemført med en skattemæssig spaltningsdato på den dato, som holdingselskabet, der bliver etableret ved aktieombytningen, er stiftet på. Endelig bekræftede Skatterådet, at efterfølgende udbytter udloddet til de personlige aktionærer i de nyetablerede holdingselskaber ikke vil være underlagt nogen form for udbyttebegrænsning.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven
Fusionsskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.D.6.5.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.D.6.3.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.D.6.3.4

Spørgsmål

  1. Kan SKAT bekræfte, at en påtænkt aktieombytning af aktierne i A A/S, der ejes af B og dennes 2 sønner, kan gennemføres skattefrit for de tre ombyttende aktionærer - herunder med succession i ejertidsnedslag efter ABL § 47 - som for de implicerede selskaber efter ABL § 36 A, det vil sige uden tilladelse fra SKAT?
  2. Kan SKAT bekræfte, at en umiddelbart efterfølgende ophørsspaltning af det ved den i spørgsmål 1 omtalte aktieombytning etablerede holdingselskab kan gennemføres skattefrit for såvel de implicerede aktionærer - herunder med succession i ejertidsnedslag efter ABL § 47 - som de implicerede selskaber efter FUL §§ 15 a og 15 b uden tilladelse fra SKAT?
  3. Kan SKAT bekræfte, at ophørsspaltningen regnskabsmæssigt kan foretages på basis af de regnskabsmæssige bogførte værdier pr. 30. november 2008?
  4. Kan SKAT bekræfte, at den påtænkte skattefrie ophørsspaltning anses for gennemført med en skattemæssig spaltningsdato på den dato, som holdingselskabet etableret ved aktieombytningen er stiftet på?
  5. Kan SKAT bekræfte, at efterfølgende udbytter udloddet til de personlige aktionærer i de ved spaltningen i henhold til spørgsmål 2 etablerede nye holdingselskaber ikke vil være underlagt nogen form for udbyttebegrænsning?

Svar

  1. Ja.
  2. Ja.
  3. Ja.
  4. Ja.
  5. Ja.
Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S ejes af B (30 %) og dennes 2 sønner C (35 %) og D (35 %).

B har erhvervet sine aktier nominelt kr. 200.000 i perioden 1969 til 1981 for i alt kr. 310.260. Aktierne er erhvervet i forbindelse med et gennemført generationsskifte med E, Bs far. Aktierne er delvist erhvervet i form af gave.

I perioden fra 1985 til 1989 blev selskabskapitalen i selskabet via fondsaktier forhøjet af 4 omgange, således at denne i 1989 udgjorde nominelt kr. 10.000.000.

C og D erhvervede i februar 1996 hver især aktier for nominelt kr. 2.000.000 svarende til hver 20 % af selskabets kapital.  Erhvervelsen skete delvist som gave og C og D succederede i sælgers skatteforpligtelse vedrørende de erhvervede aktier.

I december 1998 erhvervede C og D yderligere nominelt kr. 1.500.000 aktier i selskabet. Denne overdragelse blev ligeledes gennemført delvist ved gave og ved, at køberne succederede i sælgers skatteforpligtelse vedrørende de overdragne aktier.

De 3 aktionærer har således alle en ejertid på deres aktiebeholdning, der overstiger 3 år.

Pr. 16. marts 1999 blev der gennemført en aktieombytning med tilladelse, hvorved B, C og D modtog anparter i selskabet F ApS (nu A A/S). Dette selskab blev stiftet med en selskabskapital på kr. 200.000. Denne kapital er i 2007 forhøjet med kr. 9.800.000 til nominelt kr. 10.000.000 via fondsaktier, i forbindelse med en omdannelse af selskabet til aktieselskab.

Frem til 4. juli 2006 fungerede F ApS udelukkende som holdingselskab for koncernen H A/S, der via en lang række datterselskaber i Danmark og udlandet er beskæftiget indenfor produktion og salg af udstyr til I-industrien. Med virkning fra den 4. juli 2006 blev H A/S med tilhørende datterselskaber solgt til den udenlandske G koncern.

Selskabet beskæftiger sig i dag med opkøb af selskaber samt investering i værdipapirer.

Spørgeren har vedlagt anmodningen selskabets senest foreliggende årsrapport aflagt pr. 30. april 2008. Det fremgår af den aflagte årsrapport, at selskabet ved generalforsamlingsbeslutning den 25. september 2008 har vedtaget at udlodde udbytte på i alt kr. 11.113.333.

Som følge af at der blandt aktionærerne er en forskellig opfattelse af den fremtidige investeringsstrategi, ønsker aktionærerne nu at gennemføre en omstrukturering, således at der etableres et holdingselskab for hver af aktionærerne, hvor ejerforholdet mellem aktionærerne bevares uændret.  Der ønskes således ikke ved gennemførelsen af omstruktureringen foretaget nogen forskydninger i parternes indbyrdes formueforhold.

Denne omstrukturering påtænkes gennemført ved en aktieombytning uden tilladelse af aktionærernes aktier i A A/S, således der etableres et nyt selskab A Holding A/S. Dette selskabs eneste aktiv vil være aktier nominelt kr. 10.000.000 i det nuværende selskab A A/S. Denne aktieombytning påtænkes gennemført til regnskabsmæssige værdier pr. 30. november 2008.

Der vedlægges et udkast til vurderingsberetning for det ved aktieombytningen etablerede selskab A Holding A/S. Det skal anføres, at der ved opstillingen er anvendt selskabets egenkapital pr. 30. april 2008 og den faktiske værdi ved gennemførelsen af ombytningen vil derfor være en anden.

Umiddelbart efter gennemførelsen af ovennævnte aktieombytning planlægges det nystiftede selskab A Holding A/S spaltet uden tilladelse ved en ophørsspaltning til 3 nye selskaber ejet af hver af de nuværende aktionærer i det nuværende ejerforhold. Det nystiftede selskab tilhørende B vil derfor være ejer af 30 % af aktierne i A A/S. Tilsvarende vil selskaberne tilhørende C og D være ejer af hver 35 % af aktierne i A A/S.

Spørgeren har vedlagt anmodningen et udkast til spaltningsregnskab og åbningsbalancer pr. 1. december 2008. Spørgeren har anført, at der ved opstillingen er anvendt selskabets egenkapital pr. 30. april 2008 og den faktiske værdi ved gennemførelsen af ombytningen vil derfor være en anden.

En sådan omstrukturering vil gøre det muligt for den enkelte aktionær at gennemføre investeringer efter eget ønske og risikoprofil. Herudover vil hver aktionær have mulighed for at tilrettelægge en udbyttepolitik efter eget ønske og behov.

Der vil som følge af den planlagte aktieombytning uden tilladelse være begrænsning i udbyttet mellem A A/S og de 3 nystiftede holdingselskaber i 3 år efter tidspunktet for ombytningens gennemførelse, således at det ikke vil være muligt at udlodde udbytte udover den indtjening, der i perioden skabes i A A/S.

For hvert af de nystiftede holdingselskaber vil der imidlertid, efter spørgerens opfattelse, ikke være en tilsvarende udbyttebegrænsning som følge af, at der for disse selskaber vil være tale om skattepligtigt udbytte til de personlige aktionærer.

Det må på denne baggrund forventes, at de enkelte aktionærer kan have ønsker om, at der fra de nystiftede holdingselskaber sker udlodning af udbytte indenfor den kommende 3-årige periode.

Spørgerne anfører, at beslutningen om gennemførelse af den ovenfor beskrevne omstrukturering ikke foretages før, der foreligger svar fra SKAT på anmodning om bindende svar. Der ønskes bindende svar, da der er tale om nye krav, hvor der kan være tvivl om fortolkning af lovens krav.

 A A/S - nuværende struktur

Visning af billede: Signe1 

A A/S - fremtidig struktur

   Visning af billede: Signe2 

 

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Sagsfremstillingen og SKATs indstilling er sendt til udtalelse hos spørgerens repræsentant. Spørgerens repræsentant har i telefonsamtale den 5. januar 2009 oplyst, at han ikke har kommentarer til det fremsendte udkast til sagsfremstilling.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det fremgår af aktieavancebeskatningslovens § 36 A, stk. 1, at ombytning af aktier kan ske uden tilladelse fra told- og skatteforvaltningen, når såvel det erhvervende som det erhvervede selskab er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF eller er selskaber, som svarer til aktie- eller anpartsselskaber, men som er hjemmehørende i lande uden for EU. Det fremgår af bilaget til direktiv 90/434/EØF, at danske aktieselskaber er omfattet af direktivet. Da begge de involverede selskaber er danske aktieselskaber, er denne betingelse opfyldt.

Det er en betingelse, at de aktionærer, der ved ombytningen bliver aktionærer i det erhvervende selskab, ved indkomstopgørelsen benytter reglerne i stk. 4, og at det erhvervende selskab ved indkomstopgørelsen benytter reglerne i stk. 5, jf. ABL § 36 A, stk. 1, 2. pkt.

Af ABL § 36 A, stk. 1, 3. pkt. fremgår, at § 36, stk. 1, 2. og 5. pkt., § 36, stk. 2 og 4, og fusionsskattelovens § 9, § 11, stk. 1, 2. og 3. pkt., og § 11, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Efter ABL § 36, stk. 2, forstås ved ombytning af aktier, den transaktion, hvorved et selskab erhverver en andel i et andet selskabs aktiekapital med den virkning, at det opnår flertallet af stemmerne i dette selskab, eller, hvis det allerede har et sådant flertal, erhverver en yderligere andel ved til gengæld for værdipapirer tilhørende aktionærerne i det andet selskab at tildele dem aktier eller anparter i det første selskab og eventuelt en kontant udligningssum.

På baggrund af de foreliggende oplysninger finder SKAT, at de påtænkte dispositioner opfylder den definition på aktieombytning, der er anført i ABL § 36, stk. 2. Det fremgår af ABL § 36, stk. 2, 2. pkt., at betingelserne i 1. pkt. om, at det erhvervende selskab skal opnå flertallet af stemmerne i det erhvervede selskab, anses for opfyldt, selv om det erhvervende selskab umiddelbart efter aktieombytningen spaltes efter reglerne i fusionsskattelovens § 15 a.

Det er en betingelse for at foretage en skattefri aktieombytning uden tilladelse, at værdien af vederlagsaktierne med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de ombyttede aktier, jf. ABL § 36 A, stk. 3. Da det er de tre nuværende aktionærer, der modtager aktierne i A Holding A/S i samme forhold som deres hidtidige ejerskab i A A/S, vil de aktier, som aktionærerne modtager, pr definition svare til handelsværdien.

Efter det oplyste er det SKATs opfattelse, at betingelserne i ABL § 36 A er opfyldt. Det medfører, at de modtagne aktier i det erhvervende selskab (vederlagsaktierne), ved indkomstopgørelsen behandles som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier.

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 36 A stk. 4 behandles aktier i det erhvervende selskab, som aktionærerne modtager som vederlag for aktier i det erhvervede selskab, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier (medmindre aktionæren er et selskab mv.).

Hverken aktieavancebeskatningslovens § 36 A eller § 47 (vedrørende ejertidsnedslag for hovedaktionærer) indeholder nogen bestemmelse om, at der ikke skulle succederes efter aktieavancebeskatningslovens § 47 ved en skattefri aktieombytning. 

Det fremgår tværtimod udtrykkeligt af bemærkningerne til § 47 stk. 3 i lovforslaget om den "nye" aktieavancebeskatningslov (L 78, fremsat den 16.11.2005), at værdistigningen og ejertiden både før og efter aktieombytningen mv. skal medregnes ved opgørelsen af nedslaget for aktier, der er erhvervet ved en skattefri aktieombytning mv. efter aktieavancebeskatningslovens § 36 eller efter fusionsskatteloven. Det fremgår endvidere udtrykkeligt, at ombytning ikke er nogen hindring for anvendelse af reglerne om ejertidsnedslag. Det gælder, uanset om ombytningen er sket før eller efter den 19. maj 1993.

Dette synspunkt fremgår også af Skatterådets afgørelse, offentliggjort som SKM2008.361.SR

Ifølge aktieavancebeskatningslovens § 47 stk. 3 kan der dog kun beregnes nedslag for tiden frem til udløbet af indkomståret 1998.

Det er oplyst, at C og D har erhvervet aktierne i februar 1996 og december 1998 fra deres far, B (delvis som gave), og at C og D succederede i Bs skatteforpligtelser. C og D har således erhvervet aktierne efter reglen i den daværende aktieavancebeskatningslovs § 11 - nu aktieavancebeskatningslovens § 34 - om familieoverdragelse med succession.

Når erhververen indtræder i overdragerens skattemæssige stilling efter aktieavancebeskatningslovens §§ 34 eller 35 eller dødsboskattelovens § 36, skal aktiernes værdi ved overdragelsen anvendes i stedet for afståelsessummen ved beregningen af nedslaget, jf. aktieavancebeskatningslovens § 47 stk. 3.

Ovenstående må også gælde ved en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningslovens § 36 A, idet bemærkes, at aktieavancebeskatningslovens § 36 A først er indsat, efter at den "nye" aktieavancebeskatningslov er vedtaget.

SKAT finder derfor, at aktionærerne/anpartshaverne efter aktieombytningen anses for at have anskaffet aktierne/anparterne i det erhvervende selskab med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 47, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A stk. 4. For C og D gælder dog, at værdien ved den tidligere overdragelse med succession efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 11 (nu aktieavancebeskatningslovens § 34) skal anvendes i stedet for afståelsessummen ved beregningen af nedslaget, jf. aktieavancebeskatningslovens § 47 stk. 3.

Det forudsættes, at aktieombytningen sker som en skattefri aktieombytning, jf. aktieavancebeskatningslovens § 36 A.

SKAT indstiller herefter, at spørgsmålet besvares med et "ja".

Spørgsmål 2

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt., er det en betingelse for at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse, at selskabsdeltagerne i det indskydende selskab ved indkomstopgørelsen benytter reglerne i § 15 b, stk. 7. Er selskabsdeltageren et selskab mv., anses aktierne i det eller de modtagende selskaber for anskaffet på tidspunktet for spaltningen, jf. FUL § 15 b, stk. 7. Da selskabsdeltagerne i A Holding A/S ikke er selskaber, bevares anskaffelsestidspunktet for aktierne.

Udlodning af udbytte mv. fra det modtagende selskab skal ske i overensstemmelse med § 15 b, stk. 8. Det medfører, at selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen ikke må modtage skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det ordinære resultat i de respektive selskabers godkendte årsrapport for det regnskabsår, som udlodningen vedrører. Da selskabsdeltagerne alle er fysiske personer, der ikke kan modtage skattefri udbytter, får bestemmelsen ikke betydning i denne situation.   

Ifølge FUL § 15 a, stk. 1, 6. pkt., er adgangen til at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse undtaget, hvis det indskydende selskab har mere end én selskabsdeltager og en eller flere af disse har været selskabsdeltagere i mindre end 3 år uden at have rådet over flertallet af stemmerne og samtidig er eller ved spaltningen bliver selskabsdeltagere i det modtagende selskab, hvor de tilsammen råder over flertallet af stemmerne. 

A Holding A/S planlægges stiftet ved en skattefri aktieombytning uden tilladelse. Som følge af reglen i ABL § 36 A, stk. 4, anses de aktier i det erhvervende selskab (A Holding A/S), som aktionærerne ved aktieombytningen har modtaget som vederlag for aktier i det erhvervede selskab (A A/S) som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som de ombyttede aktier. Skatterådet har i en lignende sag offentliggjort som SKM2008.746.SR udtalt, at også ejertid opnået gennem succession skal medregnes ved bedømmelsen af selskabsdeltagernes ejertid. Da det er oplyst, at de 3 aktionærer alle har en ejertid på over 3 år på deres aktiebeholdning i A A/S, har selskabsdeltagerne ikke været selskabsdeltagere i mindre end 3 år. FUL § 15 a, stk. 1, 6. pkt., finder derfor ikke anvendelse i denne sag.

Adgangen til at foretage en skattefri spaltning uden tilladelse er også undtaget i visse andre situationer, der er nævnt i FUL § 15 a, stk. 1, 7. - 8. pkt. Idet de fremsendte oplysninger lægges uprøvet til grund, er der dog ingen af de nævnte situationer, der er relevante i den foreliggende sag.

Det er desuden en betingelse for skattefrihed i forbindelse med spaltning uden tilladelse, at forholdet mellem aktiver og gæld, der overføres til det modtagende selskab, svarer til forholdet mellem aktiver og gæld i det indskydende selskab. Da balancen i det indskydende selskab kun består af kapitalandele i datterselskab på aktivsiden og af egenkapital på passivsiden, vil der ikke være gældsposter i balancen. Forholdet mellem aktiver og gæld vil derfor være det samme i de tre nye holdingselskaber som i det indskydende selskab.

Det forudsættes endvidere, at betingelserne for skattefri spaltning efter FUL § 15 b, stk. 2, overholdes. Ifølge denne bestemmelse er det en betingelse, at spaltningen gennemføres i overensstemmelse med fusionsskattelovens § 5. Der er ikke ved besvarelsen af dette spørgsmål taget stilling til, fra hvilket tidspunkt spaltningen skal have virkning for at være i overensstemmelse med FUL § 5. Se besvarelsen af spørgsmål 4.

Ifølge fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, jf. stk. 7, finder § 11 ved en skattefri ophørsspaltning tilsvarende anvendelse på aktier i hvert af de modtagende selskaber. Ifølge fusionsskattelovens § 11 behandles aktier i de modtagende selskaber, som selskabsdeltagerne modtager som vederlag for aktier i det indskydende selskab, som om de var erhvervet på samme tidspunkt og for samme anskaffelsessum som aktierne i det indskydende selskab (medmindre aktionæren er et selskab mv.).

Hverken fusionsskatteloven eller aktieavancebeskatningslovens § 47 indeholder nogen bestemmelse om, at der ikke skulle succederes efter aktieavancebeskatningslovens § 47 ved en skattefri ophørsspaltning.

Det ovenfor vedrørende spørgsmål 1 anførte er i øvrigt også gældende ved en skattefri ophørsspaltning.

SKAT finder derfor, at aktionærerne/anpartshaverne efter spaltningen anses for at have anskaffet aktierne/anparterne i de erhvervende selskaber med succession efter aktieavancebeskatningslovens § 47, jf. fusionsskattelovens § 11 stk. 1. For C og D gælder dog, at værdien ved den tidligere overdragelse med succession efter den dagældende aktieavancebeskatningslovs § 11 (nu aktieavancebeskatningslovens § 34) skal anvendes i stedet for afståelsessummen ved beregningen af nedslaget, jf. aktieavancebeskatningslovens § 47 stk. 3.

Det forudsættes, at aktieombytningen sker som en skattefri ophørsspaltning, jf. fusionsskattelovens § 15 b, stk. 4, jf. stk. 7.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med et "ja".

Spørgsmål 3

Efter FUL § 15 a, stk. 2, 2. pkt. er det en betingelse for anvendelsen af stk. 1, 4. pkt., at værdien af de tildelte aktier eller anparter med tillæg af en eventuel kontant udligningssum svarer til handelsværdien af de overførte aktiver og passiver.

Da værdien af vederlagsaktierne i et tilfælde som det foreliggende pr. definition vil svare til handelsværdien for den enkelte aktionær, er det vores opfattelse, at kravet i FUL § 15 a, stk. 2, er opfyldt. Da der ikke foretages værdiforskydning mellem aktionærerne og da der ikke flyttes værdier mellem aktier, der skattemæssigt behandles på forskellig måde, er der efter SKATs opfattelse ikke behov for at optage aktierne til handelsværdi.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 3 besvares med et "ja".

Spørgsmål 4

Det fremgår af FUL § 5, stk. 1, at datoen for den i forbindelse med fusionen udarbejdede åbningsstatus for det modtagende selskab i skattemæssig henseende anses for fusionsdato.

Der gælder de samme regler for en skattefri spaltning uden tilladelse, jf. FUL § 15 b, stk. 2, sammenholdt med FUL § 15 a, stk. 1, 4. pkt., som henviser til FUL § 5.

Undtagelsesbestemmelsen i FUL § 5, stk. 3, som omhandler delopgørelser opgjort efter SEL § 31, stk. 3, finder efter SKATs opfattelse ikke anvendelse i den her foreliggende sag, idet der på baggrund af det oplyste hverken etableres eller ophører koncernforbindelse i forbindelse med spaltningen.

Det er en betingelse for anvendelsen af reglerne i fusionsskatteloven, at fusionsdatoen er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår.

Det holdingselskab, der planlægges spaltet, planlægges stiftet i forbindelse med den skattefri aktieombytning, der påtænkes gennemført pr. 30. november 2008. Spaltningen påtænkes gennemført den 1. december 2008.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet besvares med et "ja".

Spørgsmål 5

Det fremgår af FUL § 15 b, stk. 8, at skattefri spaltning ikke kan ske uden told- og skatteforvaltningens tilladelse, hvis selskabsdeltageren efter spaltningsdatoen for det indskydende selskab og op til 3 år efter vedtagelsen af spaltningen modtager skattefrit udbytte af sine aktier i de deltagende selskaber, der overstiger selskabsdeltagerens andel af det ordinære resultat i de respektive selskabers godkendte årsrapport for et regnskabsår, som udlodningen vedrører.

Da selskabsdeltagerne alle er fysiske personer, der ikke kan modtage skattefri udbytter, får bestemmelsen ikke betydning i denne situation.   

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 5 besvares med et "ja".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.