Dato for udgivelse
12 May 2009 13:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Apr 2009 14:34
SKM-nummer
SKM2009.329.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
2. afdeling, B-3126-08
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Udleje og bortforpagtning + Om kommunikation og information samt kampagner + Sagsbehandling, journalisering og arkivregler
Emneord
Genoptagelse, afslag, oplysninger
Resumé

Sagen drejede sig om, hvorvidt Landsskatteretten skulle genoptage en afgjort sag til fornyet behandling, jf. skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1.

Det sagsøgende selskab havde vederlagsfrit udlejet sin ejendom til hovedanpartshaveren i selskabet. Landsskatteretten stadfæstede ligningsmyndighedens afgørelse, hvorefter det sagsøgende selskabs skattepligtige indkomst var blevet forhøjet med en fikseret lejeindtægt svarende til markedslejen. Landsskatteretten fandt samtidig ikke, at hovedanpartshaveren var ansat lønmodtager i selskabet, og det sagsøgende selskab kunne derfor ikke som en lønudgift fradrage et beløb svarende til markedslejen i den skattepligtige indkomst.

Det sagsøgende selskab anmodede Landsskatteretten om at genoptage sagen med henvisning til nye oplysninger. Oplysningerne vedrørte omfanget og karakteren af hovedanpartshaverens arbejdsindsats i det sagsøgende selskab. Landsskatteretten afslog anmodningen, idet oplysningerne, hvis de havde været fremme under sagen, ikke fandtes at ville have medført et andet resultat. Denne afgørelse blev indbragt for byretten, der med samme begrundelse frifandt Skatteministeriet.

Byrettens dom blev påanket til Østre Landsret, der stadfæstede afgørelsen, men med den begrundelse, at det kunne lægges appellanten til last, at de nye oplysninger ikke var blevet forelagt landsskatteretten inden denne første gang traf afgørelse i sagen. Betingelserne for genoptagelse var derefter ikke opfyldt, jf. skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1.

Reference(r)

Skatteforvaltningsloven § 46, stk. 1

Henvisning
Processuelle regler 2009-1 A.1.7

Parter

H1 Holding ApS
(advokat Arne Møllin Ottosen ved advokat Eduardo Panzeri Vistisen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Marie Søes Petersen v/adv.fm. Martin Andersen)

Afsagt af landsdommerne

Steen Mejer, Olaf Tingleff og Peter Mørk THomsen (kst.)

Byrettens dom af 18. november 2008 (BS 150-2234/2007) er anket af H1 Holding ApS med påstand om, at Skatteministeriet skal anerkende, at Landsskatterettens afgørelse af 1. november 2006 vedrørende H1 Holding ApS skal genoptages.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Forklaringer

Der er i landsretten afgivet supplerende forklaring af A.

A har forklaret blandt andet, at det ikke faldt ham ind, at det var nødvendigt at få fastslået, herunder ved udfærdigelse af ansættelseskontrakt, at han arbejdede i virksomheden. Kontakt til virksomheden skete næsten altid til ham personligt. Det er for ham oplagt forkert, at Landsskatteretten i sin afgørelse af 1. november 2006 fandt, at han ikke arbejdede for appellanten, og han reagerede derfor derpå, da dette slet ikke havde været et tema under sagen. De lægemidler, der sælges fra appellanten, er receptbelagte og skal således formidles til patienter gennem læger. Der var ingen lægekonsulent tilknyttet appellanten, så det var ham, der stod for kontakten til lægerne. Det var desuden ham, der havde kontakten til G1 A/S, herunder vedrørende hvilke priser, produkterne skulle sælges til. Det var også ham, der stod for aftalerne med de udenlandske leverandører. Appellanten er trods betegnelsen som holdingselskab et driftsselskab.

Procedure

Parterne har i det væsentlige gentaget deres procedure for byretten.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ved Ligningscentrets afgørelse af 12. september 2005 blev det lagt til grund, at Jørgen Hede-Andersen ikke var lønansat i selskabet. I sin klage til Landsskatteretten over afgørelsen argumenterede H1 Holding ApS, ved sin revisor, for, at A havde modtaget løn af selskabet svarende til lejeværdien af ejendommen på .... I den forbindelse angav revisoren hverken det kvantitative eller det kvalitative omfang af arbejdet, og fremkom ikke med bilag til støtte herfor, uanset at der var naturlig anledning dertil.

Selv om sagen for Landsskatteretten navnlig vedrørte spørgsmålet om den rette størrelse af lejeværdien, finder retten herefter, at det kan lægges H1 Holding ApS til last, at de nye oplysninger om arbejdets indhold og omfang ikke blev forelagt for Landsskatteretten, inden denne første gang traf afgørelse i sagen. Betingelserne for, at Landskatteretten skal genoptage sagen i medfør af skatteforvaltningslovens § 46, stk. 1, er derfor ikke opfyldt.

Landsretten stadfæster med denne begrundelse byrettens dom.

Under hensyn til sagens udfald, karakter og omfang skal H1 Holding ApS i sagsomkostninger for landsretten betale 20.000 kr. til Skatteministeriet.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for landsretten skal appellanten, H1 Holding ApS, betale 20.000 kr. til indstævnte, Skatteministeriet.

Det idømte betales inden 14 dage efter denne doms afsigelse.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.