Dato for udgivelse
26 May 2009 13:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
19 May 2009 12:53
SKM-nummer
SKM2009.355.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
08-002519
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Virksomhedsformer. Hæftelse, ansvar og erstatning. + Virksomhedsregistrering og ændring i registreringsforhold + Selskabsbeskatning
Emneord
Investeringsselskab
Resumé
Skatterådet bekræfter, at selskabet kan anses omfattet af SEL § 3, stk. 1, nr. 19, jf. ABL § 19.
Reference(r)

Selskabsskatteloven § 3, stk. 1, nr. 19, jf. aktieavancebeskatningsloven § 19

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.A.1.8.3
 

Spørgsmål

Svar

1.

Kan Skatterådet bekræfte, at vedtægterne for A A/S opfylder betingelserne for, at selskabet kan anses for omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, 1.- 4. pkt.?

Ja.

2.

Kan Skatterådet bekræfte, at A A/S kan anvendes som grundlag for personers investering af pensionsmidler for pensionsordninger omfatter af pensionsbeskatningslovens afsnit I?

Spørgsmålet afvises.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S ønsker at opfylde betingelserne i selskabsskattelovens (SEL) § 3, stk. 1, nr. 19, jf. aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 19, stk. 2, nr. 2, 1. - 4. pkt., for at være et investeringsselskab.

Investorer skal være danske og udenlandsk bosatte personer.

Af vedtægterne for A A/S fremgår bl.a.:

"§ 2

Selskabets formål er at skabe konkurrencedygtigt afkast ved at investere i værdipapirer og finansielle instrumenter.

Selskabets midler kan endvidere placeres som indlån i danske pengeinstitutter.

Der kan investeres for såvel selskabets egne som lånte midler

...

§ 4

...

Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier, skal aktionæren give meddelelse herom til selskabet. Selskabet skal på forlangende af aktionæren senest 6 måneder efter meddelelsen tilbagekøbe aktierne til den senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint. Selskabet kan dog indenfor 6 måneders fristen anvise en køber til aktieposten til den senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint."

Selskabet har om anvisningsretten, som den fremgår af vedtægternes § 4, oplyst, at der alene er tale om en praktisk foranstaltning, således at selskabet i de situationer, hvor der er en aktionær, der gerne vil sælge aktier og en ny investor, der gerne vil købe, kan koble disse transaktioner sammen frem for at handlen køres ind over selskabet.

Såfremt anvisningsretten er et problem i relation til at opfylde betingelser for at være et investeringsselskab efter ABL § 19, er selskabet indstillet på, at lade bestemmelsen herom udgå af vedtægterne.

Selskabet har endvidere oplyst, at man er indstillet på, at det i § 4 præciseres, at indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle rettigheder.

Repræsentanten har oplyst, at det kan komme på tale, at selskabet i begrænset omfang køber fast ejendom med henblik på videresalg. Dette kommer primært på tale i situationer, hvor selskabet som pantebrevskreditor overtager en fast ejendom med henblik på at sikre sin formue efter debitors misligholdelse af pantebrevet.

Repræsentanten har endvidere oplyst, at der ikke vil blive investeret i datterselskaber, hvor selskabet ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne.

Forespørger har tidligere anmodet om bindende svar vedrørende de samme spørgsmål, jf. Skatterådets afgørelse af 25. september 2007, offentliggjort som SKM2008.228.SR.

Ved SKM2008.228.SR blev der spurgt på baggrund af en anden formulering af vedtægternes § 4, der dengang havde følgende ordlyd:

"...Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier skal han give selskabet meddelelse herom. Selskabet skal senest 6 måneder efter modtagelsen af denne meddelelse anvise en køber til aktieposten til en kurs svarende til den af selskabets administrator senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint."

og eventuelt med følgende tilføjelse:

"Såfremt bestyrelsen ikke anviser en køber inden for denne tidsfrist, er aktionæren kun berettiget til at sælge sin aktiepost til den senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint."

Faktum i de to sager er i øvrigt identisk.

Skatterådet konstaterede ved SKM2008.228.SR, at selskabet ikke var omfattet af Rådets direktiv 85/611/EØF.

Skatterådet bemærkede endvidere, at der, som krævet i ABL § 19, stk. 2, nr. 2, var tale om en virksomhed, der investerede i værdipapirer m.v. Betingelsen om at en ejer af aktierne på forlangende skulle kunne sælge sine aktier til selskabet eller en bestemt tredjemand, var dog ikke opfyldt. Der var herved henvist til, at hverken selskabet eller tredjemand var forpligtet til at købe aktierne.

Rådet fandt derfor, at der ikke var tale om et investeringsselskab i ABL § 19's forstand.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Til spørgsmål 1

A A/S ønsker at opfylde betingelserne i selskabsskattelovens (SEL) § 3, stk. 1, nr. 19, jf. aktieavancebeskatningslovens (ABL) § 19, for at være et investeringsselskab.

 

Når aktiviteten etableres som et dansk indregistreret aktieselskab, er det efter repræsentantens opfattelse afgørende for at blive anset for et investeringsselskab, om selskabet opfylder betingelserne i ABL § 19, stk. 2, nr. 2.

Det er således afgørende for, at der er tale om et investeringsselskab, at følgende betingelser er opfyldt:

  • Selskabet må alene drive virksomhed ved investering i værdipapirer m.v. Herved forstås aktier, investeringsbeviser, obligationer, andre pengefordringer (herunder pengeinstitutindeståender og kontanter) og rettigheder over disse samt finansielle kontrakter som nævnt i kursgevinstloven og rettigheder over disse og
  • Andelene i selskabet skal på forlangende af aktionæren eller anpartshaveren tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke er væsentligt lavere end kurs indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke er væsentligt lavere end kurs indre værdi.

Selskabets investeringsområder

Det fremgår af vedtægternes § 2, at "Selskabets formål er at skabe konkurrencedygtigt afkast ved at investere i værdipapirer og finansielle instrumenter. Selskabets midler kan endvidere placeres som indlån i danske pengeinstitutter. Der kan investeres for såvel selskabets egne som lånte midler."

Selskabet har ikke til hensigt at investere i datterselskaber, hvor selskabet ejer mere end 50 pct. af kapitalen eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne.

Det er repræsentantens opfattelse, at ovennævnte formålsbestemmelse indskrænker selskabets aktiviteter til alene at omfatte investeringsformål i værdipapirer, dog således, at der konkret kan blive behov for kortvarigt at eje fast ejendom.

Det er således repræsentantens opfattelse, at formålsbestemmelsen er indskrænket i et omfang, så det vil være vedtægtsstridigt, hvis selskabet påbegynder at drive anden form for virksomhed.

Selskabets aktivitet opfylder dermed kravene efter ABL § 19, stk. 2, nr. 1, 1. led.

Såfremt SKAT finder det afgørende, at selskabet ikke investerer i fast ejendom, vil selskabet undlade investering i fast ejendom.

Tilbagekøb

Ifølge vedtægternes § 4, afsnit 2, har en aktionær altid adgang til at tilbagesælge sine aktier til selskabet eller til en tredjemand, der er anvist af selskabet.

Det er derfor repræsentantens opfattelse, at betingelsen i ABL § 19 er opfyldt.

Til spørgsmål 2

Ifølge Finanstilsynets regler for placering af pensionsmidler i et unoteret selskab, er det afgørende, at selskabet i selskabsretligt henseende kan klassificeres som et aktie- eller anpartsselskab. Derimod ser den skatteretlige klassifikation ikke ud til at have betydning.

Det er derfor repræsentantens opfattelse, at selskabet kan anvendes som grundlag for investering af pensionsmidler under forudsætning af, at investor i øvrigt opfylder betingelserne for investering af pensionsmidler i unoterede aktier, herunder investeringsrammerne for investering af pensionsmidler.

SKATs indstilling og begrundelse

Til spørgsmål 1

Der spørges til, om vedtægterne for A A/S opfylder betingelserne for, at selskabet kan anses for omfattet af selskabsskattelovens § 3, stk. 1, nr. 19, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, stk. 2, nr. 2, 1. - 4. pkt.

Der er således ikke spurgt til, hvorvidt selskabets aktivitet består i kollektiv investering i værdipapirer, jf. ABL § 19, stk. 2, nr. 2, 5. pkt., og selskabet under opfyldelse af denne betingelse skal anses for et investeringsselskab.

§ 4 i selskabets vedtægter har følgende indhold:

"...Såfremt en aktionær ønsker at afhænde sine aktier, skal aktionæren give meddelelse herom til selskabet. Selskabet skal på forlangende af aktionæren senest 6 måneder efter meddelelsen tilbagekøbe aktierne til den senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint. Selskabet kan dog indenfor 6 måneders fristen anvise en køber til aktieposten til den senest opgjorte indre værdi fratrukket et kurspoint."

Selskabet har endvidere oplyst, at man er indstillet på, at det i § 4 præciseres, at indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle rettigheder, hvilket SKAT lægger til grund for besvarelsen.

SEL § 3, stk. 1, nr. 19 har følgende indhold:

"Undtaget fra skattepligten er:

...

19) Investeringsselskaber, jf. aktieavancebeskatningslovens § 19, bortset fra kontoførende investeringsforeninger, jf. lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger § 2, og bortset fra udloddende investeringsforeninger, jf. ligningslovens § 16 C, stk. 1 ..."

ABL § 19 har følgende indhold:

"Gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser m.v. udstedt af et investeringsselskab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Ved et investeringsselskab forstås:

1) Et investeringsinstitut i henhold til Rådets direktiv 85/611/EØF, jf. bilag 1.

2) Et selskab m.v., hvis virksomhed består i investering i værdipapirer m.v., og hvor andele i selskabet på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabets formue til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Med tilbagekøb sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver over for selskabet, at enten den pågældende eller en anden fysisk eller juridisk person på forlangende vil købe enhver andel til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi. Den indre værdi opgøres uden hensyntagen til goodwill, knowhow og lignende immaterielle aktiver. Kravet om tilbagekøb på forlangende er opfyldt, selv om kravet kun imødekommes inden for en vis frist. Uanset at der ikke er pligt til tilbagekøb, anses selskabet for et investeringsselskab, hvis dets virksomhed består i kollektiv investering i værdipapirer m.v. Ved kollektiv investering forstås, at selskabet har mindst 8 deltagere. Koncernforbundne deltagere, jf. kursgevinstlovens § 4, regnes i denne sammenhæng for én deltager.

Stk. 3. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., hvis mere end 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver i løbet af regnskabsåret gennemsnitligt er placeret i andet end værdipapirer m.v. Til værdipapirer m.v. medregnes ikke aktier i et andet selskab, hvori førstnævnte selskab ejer mindst 10 pct. af aktiekapitalen, medmindre det andet selskab selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. Hvis et selskab direkte eller indirekte har bestemmende indflydelse på eller ejer aktier i et koncernforbundet selskab, jf. ligningslovens § 2, stk. 2 og 3, ses der ved opgørelsen efter 1. pkt. bort fra disse aktier, og i stedet medregnes den andel af det andet selskabs aktiver, som svarer til førstnævnte selskabs direkte eller indirekte ejerforhold i det andet selskab.

Stk. 4. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2 omfatter ikke en udloddende investeringsforening, jf. ligningslovens § 16 C, og en kontoførende investeringsforening, jf. § 2 i lov om beskatning af medlemmer af kontoførende investeringsforeninger.

Stk. 5. Et investeringsselskab som nævnt i stk. 2, nr. 2, 5. pkt., omfatter ikke et selskab m.v., som udelukkende ejer aktier, tegningsretter og aktieretter i et andet selskab, hvis alle aktionærerne i det førstnævnte selskab ved erhvervelsen af aktierne var ansat i det andet selskab eller i andre selskaber, der er koncernforbundet med det andet selskab, jf. selskabsskattelovens § 31 C, medmindre det andet eller et af de andre selskaber selv er et investeringsselskab, jf. stk. 2. Uanset 1. pkt. kan selskabet også eje kontanter, herunder anbringelse på en anfordringskonto, inden for en ramme på 15 pct. af selskabets regnskabsmæssige aktiver opgjort gennemsnitligt i løbet af regnskabsåret.

Stk. 6. I tilfælde omfattet af stk. 1 finder §§ 8-9 A, 12-14 og 17 ikke anvendelse. Stk. 1 finder ikke anvendelse i de tilfælde, der er nævnt i § 16, stk. 1, § 18, § 21, stk. 1, og § 22."

Det fremgår, at to betingelser skal være opfyldt, for at være omfattet af ABL § 19, stk. 2, nr. 2, 1. - 4. pkt:

  • En betingelse om, at virksomheden skal bestå i investering i værdipapirer m.v.
  • En tilbagekøbsbetingelse.

Investering i værdipapirer m.v.

Skatterådet konstaterede ved SKM2008.228.SR, at der, som krævet i ABL § 19, stk. 2, nr. 2, var tale om en virksomhed, der investerede i værdipapirer m.v.

Der er ikke sket sådanne ændringer i grundlaget for svaret, at det ikke længere har gyldighed, og betingelsen om at virksomhedens aktivitet skal bestå i investering i værdipapirer m.v., må derfor efter SKAT´s opfattelse anses opfyldt.

Tilbagekøb

Det hedder i forarbejderne (L 98 2004/05) om tilbagekøbsbetingelsen:

"Betingelsen om, at selskabsandelene på forlangende af ihændehaverne skal tilbagekøbes for midler af selskabernes formue, afspejler den typiske fremgangsmåde omkring indløsningsret i en investeringsforening.

...

Det er uden betydning, at kravet om tilbagekøb først kan gøres gældende efter en vis frist. En bestemmelse i vedtægterne for en hedgeforening om, at indløsning kun kan ske en gang om året, opfylder kravet om tilbagekøb på forlangende. Det gør ikke noget, at fristen er lang, men den må på den anden side ikke være bestemt af uvisse begivenheders indtræden...

...

Betingelsen om tilbagekøb har imidlertid også et videre område. Den omfatter således også de tilfælde, hvor aktionærer i et aktieselskab med fast kapital tillægger hinanden en indløsningsret i en aktionæroverenskomst.

...

Med tilbagekøb på forlangende af ihændehaveren sidestilles, at en tredjemand tilkendegiver overfor investeringsinstituttet, at den pågældende tredjemand eller en anden tredjemand på forlangende køber alle andele til en kursværdi, der ikke afviger væsentligt fra den indre værdi. Tilkendegivelsen behøver ikke at være skriftlig.

Hermed dækkes de tilfælde, hvor et investeringsaktieselskab stiftes uden aktionæroverenskomst, men hvor f.eks. det pengeinstitut, der forestår salget, tilkendegiver overfor investeringsinstitut eller kunder, at det i givet fald vil købe papiret til en kursværdi, der ikke i væsentlig grad er mindre end den indre værdi."

Det fremgår af selskabets vedtægter, at selskabet, hvis ikke det kan anvise en køber til aktierne, på forlangende af aktionæren skal tilbagekøbe aktierne inden for 6 måneder efter aktionæren har fremført ønske herom.

Det er SKATs opfattelse, at vedtægterne opfylder betingelsen i ABL § 19 om tilbagekøb på forlangende.

Samlet set er det derfor SKATs opfattelse, at spørgsmål 1 skal besvares med ja.

Til spørgsmål 2

Der spørges, om Skatterådet kan bekræfte, at A A/S kan anvendes som grundlag for personers investering af pensionsmidler for pensionsordninger omfattet af pensionsbeskatningslovens afsnit I.

I henhold til skatteforvaltningslovens § 21, kan der gives bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet.

Reglerne for placering af pensionsmidler henhører under Økonomiministeriets ressort - konkret Finanstilsynet - og besvarelse af spørgsmålet kan derfor ikke ske af SKAT eller Skatterådet.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmålet afvises.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra modtagelsen af svaret jf. SFL § 25, stk. 1.