Dato for udgivelse
24 Jun 2009 14:39
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jun 2009 14:39
SKM-nummer
SKM2009.386.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-092439
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Straf + Told
Overemner-emner
Straf + Grænsekontrol - samfundsbeskyttelse
Emneord
Illegal varetrafik, rejsegods, toldstraffesager, bødeforelæg
Resumé
I ansvarssager vedrørende mindre smugleri, herunder rejsegodstrafikken, kan toldstraffesagen afgøres på stedet, hvis den rejsende ønsker det, og denne dels tiltræder afgørelsen af told- og afgiftskravet, dels tiltræder og underskriver bødeforelægget, og dels betaler såvel den unddragne told og afgift som bøden.
Reference(r)

Toldloven § 73, stk. 1
Toldloven § 80, stk. 1

Henvisning
Procesvejledningen 2009-1

En sag om overtrædelse af told- og afgiftslovgivningen, som kan afsluttes administrativt med en bøde, kan afgøres ved grænsen med et bødeforelæg i følgende tilfælde.

1. I ansvarssager vedrørende rejsegodstrafikken medtages told- og afgiftskravet ikke i bødeforelægget.
 
Bødeforelægget udsendes først, når told- og afgiftskravet er endeligt fastslået, Det vil sige, enten efter at den pågældende positivt har tiltrådt told- og afgiftskravet, eller efter at klagefristen til Landsskatteretten er udløbet.

Såfremt den rejsende påklager told- og afgiftskravet til Landsskatteretten, udsendes bødeforelægget først efter, at Landsskatteretten har truffet afgørelse i klagesagen. Hvis Landsskatterettens afgørelse indbringes for domstolene, udsendes bødeforelægget først efter, at kravet er endeligt fastslået af domstolene.
 
2. Ansvarssager, hvor den unddragne told og afgift ikke overstiger 5.000 kr., og hvor den rejsende umiddelbart erkender overtrædelsen og betaler såvel told og afgift som bøde, skal afgøres med et almindeligt bødeforelæg (der ikke indeholder told- og afgiftskravet).

Sådanne sager kan afgøres på stedet, såfremt den rejsende ønsker det. Det sker ved, at den rejsende på stedet:

a) tiltræder afgørelsen af told- og afgiftskravet,

b) tiltræder og underskriver bødeforelægget og

c) betaler såvel den unddragne told og afgift som bøden.

Såfremt den rejsende ikke ønsker sagen afgjort ved underskrivelse af bødeforelæg, indbringes sagen for domstolene.