Dato for udgivelse
25 Jun 2009 10:25
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
23 Jun 2009 15:20
SKM-nummer
SKM2009.400.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-064435
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momsgrundlag + Fradrag
Emneord
Moms, kampagne, tilskud, fradrag
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at spørgers salg af medieprodukter i tilknytning til en oplysningskampagne er momspligtige. Skatterådet kan endvidere bekræfte, at der ikke skal afregnes moms af tilskud modtaget i tilknytning til oplysningskampagnen. SKAT finder i den forbindelse ikke, at det, at der ikke skal betales moms af tilskuddet, påvirker fradragsretten.

Reference(r)

Momsloven § 4
Momsloven § 27
Momsloven § 37
Momsloven § 38

Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 D.2
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 G.1.1.1
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 J.1
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 J.2.1.2,
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 J.1.1.13
Henvisning
Momsvejledningen 2009-1 J.1.2.1
Spørgsmål Svar

1. Er ydelserne leveret af spørger i tilknytning til kampagnen momspligtige?

Ja.

2. Er spørger momspligtig af modtagne tilskud i tilknytning til kampagnen?

Nej.

3. Vil det påvirke fradragsretten, hvis der ikke skal betales moms af tilskuddene?

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Uddannelsesinstitutionen X udbyder en bred vifte af efter- og videreuddannelsesaktiviteter.

Spørger, som tidligere var ejet af Amtscentret for Undervisning, er i dag en del af den selvejende uddannelsesinstitution. Spørger er en 100 % indtægtsdækket virksomhed.

Spørger tilbyder kommunikationsløsninger til hele den offentlige sektor i Danmark. Spørger har specialiseret sig i at lave kommunikation ud fra de offentlige virksomheders helt særlige behov.

Spørger leverer en lang portefølje af medieprodukter. Som eksempler på produkter kan nævnes:

 • Film og TV
 • Foto
 • Web - udvikling og vedligehold
 • Grafisk design og grafik
 • Journalistik
 • Magasinproduktion
 • Events
 • Udstillinger
 • Konceptudvikling
 • Kampagner

Spørger tilbyder en lang række kommunikationsløsninger til bl.a. offentlige kampagner.

I forbindelse med udvikling af forskellige kampagner søger spørger i visse tilfælde om tilskud til gennemførelse af forskellige undersøgelser for afdækning af forskellige problemstillinger af offentlig interesse. Denne viden som spørger opnår ved de forskellige undersøgelser bliver anvendt til udvikling af kampagner, som bl.a. offentlige institutioner køber.

Spørger har siden 1989 udviklet en årligt tilbagevendende landsdækkende kampagne. Aftalevilkårene har dog været forskellige for de enkelte kampagner.

Med hensyn til kampagnen 2009/10 har spørger påtænkt at fastsætte vilkårene således:

 • Spørger ejer selve kampagnen og er den endelige beslutningstager i alle spørgsmål inden for kampagnens omfang.
 • Spørger identificerer og definerer alle kampagnens mål og succeskriterier
 • Spørger varetager sekretariatsfunktionen herunder konceptudvikling og afvikling af kampagnen
 • Spørger er ansvarlig for planlægning, projektstyring og projektopfølgning
 • Spørger skal løbende holde tilskudsgivere informeret om projektets fremdrift og status, herunder rapportere aktuelle og potentielle afvigelser fra de godkendte budgetter og planer.

Spørger udarbejder et kampagneoplæg og søger om tilskud til at udvikle kampagnen.

En del af tilskuddet skal anvendes til at sende information om kampagnen til dagspressen, radio og tv. Spørger skal ligeledes følge op på aktuelle begivenheder via pressemeddelelser, ligesom spørger skal hjælpe pressen med at skabe kontakt til kilder, der har indgående kendskab til særlige problematikker. Spørger formidler også baggrundsmateriale til brug for redaktionerne.

Spørger har inden udviklingen af kampagnen indgået aftale med en statslig styrelse om salg af en række produkter, herunder skolemateriale, lovpligtigt butiksmateriale samt filmspots mv.

Indgåelse af aftale om salg af disse produkter er det primære formål med, at spørger udvikler kampagnen og i den forbindelse står til rådighed for medierne.

Kampagnen løber ét år ad gangen.

Der vil blive søgt om tilskud til udvikling af kampagnen for 2009/10 i løbet af foråret 2009.

Spørgers opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 1

I forbindelse med at spørger er blevet en del af den uddannelsesinstitutionen ønskes det afklaret, om spørger skal afregne moms af salg af medieprodukter, der knytter sig til den årlige kampagne.

Det er spørgers opfattelse, at levering af medieprodukter til kampagnen (udarbejdelse af skolemateriale, lovpligtigt butiksmateriale samt filmspots mv.) er omfattet af momslovens § 4, stk. 1, når der sker levering på bestilling og mod vederlag. Der skal således opkræves moms af salget af disse produkter.

Ad spørgsmål 2

Der ønskes en afklaring af, om de tilskud, som spørger søger om til udvikling af de forskellige kampagner, bliver omfattet af momslovens bestemmelser.

I henhold til momslovens § 27, stk. 1 er momsgrundlaget ved levering af varer og ydelser vederlaget, herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris.

I henhold til bestemmelsens ordlyd, skal der afregnes moms af tilskuddet, når tilskuddet er direkte forbundet med prisen på den omhandlende leverance.

Tilsvarende skal der afregnes moms af tilskuddet, når det er en betingelse for modtagelse af tilskuddet, at der sker levering af en bestemt vare/ydelse.

EF-Domstolen har i C-381/01 fastslået, at generelle tilskud, som en tilskudsmodtager selv disponerer over, ikke skal anses for at være direkte forbundet med den momspligtige transaktion. Der skal således ikke afregnes moms af generelle driftstilskud.

Skatterådet har ligeledes i SKM2007.407.SR fastslået, at en selvejende institution ikke leverer modydelser til Arbejdsmarkedsstyrelsen i forbindelse med modtagelse af generelle tilskud til projekter omkring udviklingsarbejde og ledelse.

Det er spørgers opfattelse, at der ikke er momspligt af de tilskud, der modtages fra tilskudsgiverne, da tilskuddene ikke er betinget af nogen modydelse. Tilskudsgiverne får ingen materielle rettigheder til kampagnen og har ingen indflydelse på resultat af kampagnen. Spørger har ejendomsretten til resultaterne af kampagnen og kan anvende den knowhow, som er opnået, til udarbejdelse af forskellige medier, som kan sælges.

Tilskuddene er til generel dækning af projektet. Tilskuddene er ikke direkte forbundet med prisen på spørgers salg af fremstilling af film udarbejdelse af plakater, skolematerialer samt øvrige medieprodukter.

Spørger har med kampagnen til formål at samle oplysninger og oplyse, hvilket spørger søger om tilskud til at gennemføre.

Ad spørgsmål 3

Hvis der ikke skal afregnes moms af de modtagne tilskud, ønskes der en afklaring af, om spørger har ret til fuldt momsfradrag for momsbelagte udgifter, som knytter sig til kampagnen i sin helhed.

Udgifter til indhentelse af oplysninger og strukturering heraf skal efter spørgers opfattelse betragtes som omkostninger, der fuldt ud kan henføres til en klart afgrænset del af virksomheden, hvis omsætning er momspligtig, hvorfor der er ret til fuldt momsfradrag herfor i henhold til momslovens § 37, stk. 1.

Omkostninger til udarbejdelse af film, plakater mv. er direkte henførbare til det momspligtige salg af medieprodukter, hvorfor der er fuldt momsfradrag herfor i henhold til momslovens § 37, stk. 1.

SKATs indstilling og begrundelse

Ad spørgsmål 1

Der ønskes en bekræftelse af, at de ydelser, som spørger leverer i tilknytning til kampagnen er momspligtige.

Lovgrundlag

Det fremgår af momslovens § 4, stk. 1, at der skal betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet.

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at spørger i forbindelse med kampagnen har solgt en række produkter til styrelsen, herunder skolemateriale, butiksmateriale og filmspots.

Det er SKATs opfattelse, at der med salg af disse produkter er tale om levering af varer mod vederlag, der således er momspligtigt.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 1 besvares med "ja".

Ad spørgsmål 2

Der ønskes en benægtelse af, at spørger er momspligtig af modtagne tilskud i tilknytning til kampagnen.

Lovgrundlag

Det fremgår af momslovens § 27, stk. 1, at "ved levering af varer og ydelser er afgiftsgrundlaget vederlaget herunder tilskud, der er direkte forbundet med varens eller ydelsens pris ..."

Praksis

C-381/01, C-495/01, C-144-02

Det kan på baggrund af EF-domstolens afgørelser i disse sager lægges til grund, at et tilskud er direkte forbundet med prisen på en transaktion, for det første når tilskuddet er givet mod levering af en vare eller tjenesteydelse og for det andet når købere af varer eller tjenesteydelser drager fordel af tilskuddet, idet tilskuddet udgør en faktor ved fastsættelse af prisen.

TfS1999.906LSR

En forening, der havde til formål at fremme uddannelse, jobtræning og vejledning af langtidsledige, havde modtaget tilskud fra 2 kommuner. Landsskatteretten udtalte, at tilskuddene ikke kunne betragtes som betaling for en konkret modydelse, og ikke var en del af prisen for en bestemt leverance. Kommunerne havde ikke stillet krav om levering af en bestemt modydelse og der var ikke tale om, at foreningen skulle udføre et konkret projekt eller varetage en bestemt opgave.

SKM2002.84.SR

Tilskud til produktion af film blev af landsskatteretten anset for momsfrit med den begrundelse, at tilskudsmodtager (filmproducenten) ikke kunne anses for at levere varer og ydelser til tilskudsgiver. Der blev lagt vægt på, at tilskudsgiver ikke erhverver nogen materielle rettigheder over filmen, at tilskudsgiver ikke har nogen indflydelse på produktionen, at filmen er offentlig tilgængelig og at der ikke var en sammenhæng mellem tilskudsbeløbet og reklameværdi.

SKM2007.407.R

Skatterådet traf afgørelse om, at en selvejende institutions ydelser overfor ledige, udført for stat og kommuner i form af visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ikke er omfattet af momsfritagelsen vedrørende social forsorg og bistand. Leverancerne må anses som momspligtige rådgivnings og konsulentydelser. Skatterådet fandt endvidere, at projekttilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen, der var ydet efter ansøgning til gennemførelse af konkrete projekter, med forpligtelse til at gennemføre projektet i overensstemmelse med ansøgningen, herunder budget og tidsplan, ikke var momspligtige. Skatterådet lagde vægt på, at der ikke var leveret konkrete modydelser til Arbejdsmarkedsstyrelsen samt at der ikke kunne fastslås en sammenhæng mellem tilskuddene og prisen på konkrete ydelser til konkrete aftagere.

Begrundelse

Det fremgår af sagen, at spørger søger om tilskud til gennemførelse af et projekt om indsamling af oplysninger. Projektet ligger til grund for den kampagne, som spørger gennemfører, og ligger således også til grund for de produkter, som spørger sælger til styrelsen i forbindelse med kampagnen.

En del af tilskuddet skal anvendes til at sende information om kampagnen til dagspressen, radio og tv.

Det fremgår videre, at spørger vil fastsætte vilkårene for kampagnen således, at spørger selv ejer rettighederne til kampagnen og tager alle endelige beslutninger, herunder står for konceptudvikling og afvikling af kampagnen, samt at spørger alene skal orientere tilskudsgiverne om projektets fremdrift og status samt orientere og afvigelser fra budgetter og planer.

På den baggrund finder SKAT, at spørger ikke kan siges at skulle levere nogen konkret modydelse til den enkelte tilskudsgiver. SKAT finder endvidere, at da tilskuddene anvendes til indsamling og bearbejdning af baggrundsoplysninger til brug for udarbejdelse af kampagnen samt til fremsendelse af information om kampagnen til medierne, kan der ikke fastlås nogen sammenhæng mellem tilskuddene og prisen på de momspligtige varer og ydelser som spørger leverer.

Det er herefter SKATs opfattelse, at tilskuddene ikke er momspligtige.

SKAT indstiller derfor, at spørgsmål 2 besvares med "nej".

Ad spørgsmål 3

Der ønskes en benægtelse af, at det vil påvirke fradragsretten, hvis der ikke skal betales moms af tilskuddene.

Lovgrundlag

Det fremgår af momslovens § 37, at registrerede virksomheder kan fradrage afgiften vedrørende omkostninger, der anvendes til brug for virksomhedens leverancer.

Det fremgår af momslovens § 38, stk. 2, at for varer og ydelser, der af en registreret virksomhed benyttes både til fradragsberettigede formål og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varer og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.

Praksis

C-4/94, BLP Group plc/C-98/98, Midland Bank plc/C-408/98, Abbey National

Efter EF-domstolens faste praksis, har en virksomhed som udgangspunkt alene fradragsret for moms på indkøb, der har en direkte og umiddelbar forbindelse til én eller flere udgående transaktioner, der giver ret til fradrag.

Efter domstolens faste domspraksis, jf. samme domme, har en virksomhed dog også fradragsret for moms på indkøb, der ikke har en direkte og umiddelbar forbindelse til én eller flere udgående transaktioner, der giver ret til fradrag, hvis omkostningerne indgår i virksomhedernes generelle udgifter og således i de udgående transaktioners priselementer.

Hvis en virksomhed udfører såvel transaktioner, der giver ret til fradrag, som transaktioner, der ikke giver ret til fradrag (dvs. transaktioner, der er fritaget efter lovens § 13), kan virksomheden dog alene foretage delvist fradrag for generalomkostninger. Generalomkostninger, der fuldt ud kan henføres til en klart afgrænset del af virksomheden, hvis omsætning fuldt ud er pålagt moms, må dog anses for at have en direkte og umiddelbar tilknytning til den fuldt momspligtige del af virksomheden, og giver derfor ret til fuldt fradrag.

C-437/06, Securenta

EF-domstolen har denne sag udtalt, at indgående moms på udgifter afholdt af en afgiftspligtig person ikke kan give fradragsret i det omfang, den vedrører virksomhed, som henset til dens ikke-økonomiske karakter ikke falder inden for sjette direktivs anvendelsesområde. Domstolen udtalte derefter, at når en afgiftspligtig person samtidig udøver økonomisk, afgiftspligtig eller afgiftsfritaget, virksomhed og ikke-økonomisk virksomhed, som ikke er omfattet af sjette direktivs anvendelsesområde, kan der kun foretages fradrag af moms, der er blevet pålagt udgifter forbundet med udstedelsen af aktier og særlige passive kapitalandele, i det omfang disse udgifter kan henføres til den afgiftspligtige persons økonomiske virksomhed i den forstand, hvori dette udtryk er anvendt i dette direktivs artikel 2, nr. 1.

Begrundelse

Efter momslovens § 37 er fradragsret for indgående afgift betinget af, at den indgående transaktion anvendes til brug for gennemførelsen af den afgiftspligtige persons afgiftspligtige transaktioner. Det forhold, at den afgiftspligtig person opnår indtægter i form af afgiftsfrie tilskud, vil derfor ikke nødvendigvis påvirke virksomhedens fradragsret.

Det der er afgørende for, om fradragsretten påvirkes er, hvorvidt kampagnen kan opdeles i en klart afgrænset og udelukkende tilskudsfinancieret del og så den del der udgøres af det momspligtige salg til styrelsen. Hvis det var tilfældet skulle fradragsretten begrænses efter § 38, stk. 2. Hvis kampagnen derimod må anses for at være et integreret produkt, vil der være fuld fradragsret efter § 37 for alle omkostninger, der kan henføres direkte til den momspligtige transaktion.

SKAT finder, at den del af kampagnen, der går ud over det momspligtige salg af produkter til styrelsen, og består af indsamling af oplysninger, strukturering af oplysninger, koordinering og formidling af kontakt til medierne mv. er en integreret del af den del af kampagnen, der består af det momspligtige salg. SKAT lægger herved vægt på, at salget af materiale til styrelsen udgør det primære formål med udvikling af kampagnen og at indsamling og strukturering af oplysninger er en forudsætning for, at materialet til styrelsen kan produceres.

SKAT finder således, at kampagnen må anses for at være gennemført i sammenhæng med de momspligtige ydelser, der i øvrigt som led i kampagnen sælges til styrelsen, hvorfor fradragsretten efter SKATs opfattelse ikke påvirkes heraf.

SKAT skal således indstille, at spørgsmål 3 besvares med "nej".

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådets tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

I 5 år, der regnes fra starten af den afgiftsperiode, hvori svaret modtages, hvilket vil sige den 1. juni 2009, jf. SFL § 25, stk. 1.