Dato for udgivelse
30 Jun 2009 15:24
SKM-nummer
SKM2009.442.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
08-168401
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Aktier og andre værdipapirer samt immaterielle rettigheder
Emneord
Skattefri aktieombytning
Resumé
I forbindelse med det engelske selskab Assima PLC's overtagelse af IMS Learning A/S ansøgte to danske aktionærer om, at den del af vederlaget, som bestod i aktier i Assima PLC, skattemæssigt blev behandlet som en skattefri aktieombytning efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36. Efter en konkret vurdering fandt SKAT, at det forhold, at vederlaget for aktieombytningen udveksles i 2007, 2008 og 2009 fører til, at aktieombytningen i relation til aktieavancebeskatningslovens § 36 ikke kan anses for gennemført før i 2009, når sidste rate af købesummen forfalder. Dette betyder, at den i bestemmelsen fastsatte frist på 6 måneder er overskredet. SKAT finder at en dispensation fra den i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk.4 fastsatte frist på 6 mdr., hvorved den udstrækkes til at gælde i hvert fald 2 år, falder uden for, hvad der har været tiltænkt med bestemmelsen. SKAT har derfor meddelt afslag på det ansøgte.
Reference(r)
Aktieavancebeskatningsloven § 36
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-1 S.G.18.5.3

I forbindelse med, at det engelske selskab Assima PLC erhvervede aktierne i selskabet IMS Learning A/S den 20. februar 2007, anmodede to af de danske aktionærer om, at den del af vederlaget som bestod af aktier i Assima PLC skattemæssigt blev behandlet som en skattefri aktieombytning, efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens § 36.

Vederlæggelsen skulle ske med henholdsvis nyudstedte aktier i Assima PLC samt en kontant udligningssum. Kontantvederlæggelsen skulle ske af to omgange. Vederlæggelsen i aktier skulle ske af tre omgange. Dels i forbindelse med overdragelsen af aktierne i IMS Learning A/S og dels i 2008 og 2009, på baggrund af resultaterne i IMS Learning A/S i regnskabsårene 2007 og 2008.

Efter en konkret vurdering finder SKAT, at det forhold, at vederlaget for aktieombytningen udveksles i årene 2007, 2008 og 2009 fører til, at aktieombytningen i relation til aktieavancebeskatningslovens § 36 ikke kan anses for gennemført før i 2009, når sidste rate af købesummen forfalder. Dette betyder, at den i bestemmelsen fastsatte frist på 6 måneder er overskredet. SKAT finder at en dispensation fra den i aktieavancebeskatningslovens § 36, stk. 4 fastsatte frist på 6 mdr., hvorved den udstrækkes til at gælde i hvert fald 2 år, falder uden for, hvad der har været tiltænkt med bestemmelsen. SKAT har derfor meddelt afslag på det ansøgte.

Det bemærkes, at afgørelsen er bindende for alle danske aktionærer i IMS Learning A/S.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det erhvervede selskab IMS Learning A/S driver virksomhed med internetbaseret indlæring og uddannelse. Kundegrundlaget er især store og mellemstore virksomheder, der skal implementere nye systemer/programmer, og i den forbindelse skal uddanne eller træne et større antal medarbejdere. IMS Learning A/S har sin væsentligste omsætning i Danmark, men er også til stede i det øvrige Norden og i mindre grad i Baltikum.

Indtil 20. februar 2007 blev selskabet ejet af tolv aktionærer, hvoraf hovedparten var tidligere medarbejdere med mindre aktieposter. Selskabets mest betydende aktionær var ventureselskabet xxx A/S. Af større aktionærer har derudover været personer med tilknytning til selskabets drift.

Det erhvervende selskab Assima PLC er et engelsk selskab, som er noteret på Alternext-børsen i Paris. Selskabet driver virksomhed inden for det samme område som IMS Learning A/S.

Ved aftale af 20. februar 2007 erhvervede Assima PLC hele aktiekapitalen i IMS Learning A/S (med undtagelse af selskabets egne aktier). Assima PLC havde ikke forinden ejet aktier i IMS Learning A/S.

Baggrunden for overdragelsen var Assima PLC's ønske om at erhverve et selskab, der kan fungere som distributør af Assimas produkter i Norden, samt Assimas interesse i at videreudvikle IMS Learning A/S' hovedprodukt Power Learn, kombineret med de hidtidige aktionærers interesse i, at IMS Learning indgår i en konsolidering.

Vederlaget for selskabet består dels af en kontant udligningssum og dels af aktier.

Den kontante udligningssum består af to beløb. Dels et beløb på xxx €, og dels et "forbeholdt udbytte" på xxx mio. kr. Hos de hidtidige aktionærer er det forbeholdte udbytte en del af den samlede kontante udligningssum. Størrelsen af det forbeholdte udbytte var ikke endeligt fastlagt, men blot foreløbigt angivet til xxx mio. kr., idet udbytteudlodningen krævede overholdelse af selskabs- og regnskabslovgivningen, og herunder, at der var tilstrækkelige frie reserver til udlodning af xxx mio. kr., hvilket først stod klart ved vedtagelsen af selskabets årsrapport for 2006. Det forbeholdte udbytte blev faktisk xxx mio. kr., jf. selskabets årsrapport.

Udover den kontante udligningssum består vederlaget af nyudstedte aktier i Assima PLC. Vederlæggelsen i aktierne i Assima PLC består dels af en aktiepost til en værdi af xxx €, som skal overdrages til de hidtidige aktionærer i forbindelse med overdragelsen af aktierne i IMS Learning A/S, og derudover af to yderligere aktieposter af op til xxx € pr. stk., hvis størrelse er beroende på IMS Learning A/S' resultater i 2007 og 2008. Aktiemængden svarer til en kursværdi af Assima-aktien på 580, hvilket var aktiekursen på Alternext på udstedelsespunktet.

De to danske aktionærer modtog ikke aktier i Assima PLC i forbindelse med betaling af første rate af købesummen for aktierne i IMS Learning A/S i 2007. Dette skyldes, at der mellem Ventureselskabet xxx A/S, og de to aktionærer blev aftalt, at disse alene skulle modtage kontanter i forbindelse med første rate af købesummen, således at Ventureselskabet xxx A/S modtog en forholdsmæssig større andel af aktier.

2. rate af købesummen, som udbetales i aktier, er sket den 15. oktober 2008.