Dato for udgivelse
09 Jul 2009 07:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
09 Jun 2009 14:44
SKM-nummer
SKM2009.460.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
08-03758
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Selskabsbeskatning
Emneord
Tilbagebetaling, acontoskat, datterselskab, konkurs
Resumé

Et selskab under konkurs fik afslag på anmodning om tilbagebetaling af acontoskatter.

Reference(r)

Selskabsskatteloven § 31, stk. 1, 4 og 6

Henvisning
-

Der er klaget over, at H1A/S under konkurs har fået afslag på tilbagebetaling af acontoskatter for indkomståret 2006 til H2 Holding A/S

Landsskatterettens afgørelse

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

Sagens oplysninger

H1 A/S (selskabet) har til og med indkomståret 2006 været sambeskattet med H2. Holding A/S (moderselskabet), der i det hele var ejer af selskabet, og som i henhold til reglerne i selskabsskattelovens § 31, stk. 4, jf. stk. 1, var administrationsselskab i sambeskatningen.

Der er imidlertid den 19. juli 2007 afsagt konkursdekret vedrørende selskabet, og selskabet er fra og med indkomståret 2007 udtrådt af sambeskatningen, jf. selskabsskattelovens § 31 C, stk. 8.

I indkomståret 2006 er der betalt acontoskatter den 20. marts og den 20. november med i alt 160.000 kr.

Der er den 4. oktober 2007 udskrevet årsopgørelse for 2006 på grundlag af selvangivelsen for 2006 fra moderselskabet. Ifølge hjælpeskemaet til opgørelse af sambeskatningsindkomsten udgør selskabets skattepligtige indkomst 1.263.661 kr. og moderselskabets skattepligtige indkomst udgør - 13.811 kr. Koncernens samlede skat udgør 351.204 kr. Restskatten udgør i alt 201.337 kr. efter modregning af acontoskatter på 160.000 kr. og restskattetillæg på 10.133 kr.

Revisor har efter modtagelsen af årsopgørelsen anmodet om tilbagebetaling af indbetalt acontoskat til moderselskabet.

Der er til støtte herfor henvist til, at acontoskatterne er indbetalt af moderselskabets egne midler, og at der ikke er overført midler fra selskabet til moderselskabet, hvorfor moderselskabet ikke hæfter for acontoskatterne vedrørende selskabet.

Der er sammen med anmodningen fremsendt kopi af kontoudtog til dokumentation for, at der ikke er overført midler mellem selskaberne.

Det fremgår af selskabernes regnskaber, at administrationsselskabet har medregnet de betalte acontoskatter som tilgodehavende selskabsskat, der er opgjort til i alt 230.676 kr., således:

 Skyldig selskabsskat 1. januar 2006:

222.000 

 Regulering af tidligere års skat:

36.601 

 Betalt indkomstskat i regnskabsåret:

- 258.601 

 Skyldig skat vedrørende tidligere år:

 Beregnet selskabsskat for indeværende år:

9.324 

 Betalt acontoskat for indeværende år:

- 240.000 

 

- 230.676 

Datterselskabet har i sit regnskab tilsvarende optaget de betalte acontoskatter under skyldig selskabsskat, der er opgjort til i alt 353.808 kr. således:

 Skyldig selskabsskat 1. januar 2006:

106.792 

Betalt indkomstskat i regnskabsåret:

- 106.792 

 Skyldig skat vedrørende tidligere år:

 Beregnet selskabsskat for indeværende år:

353.808 

 

353.808 

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har afslået at tilbagebetale den indbetalte acontoskat.

Skattecentret har som begrundelse herfor anført, at årsopgørelsen for indkomståret 2006 for koncernen er opgjort korrekt, at acontoskatterne er fastsat på korrekt grundlag, og at betalingen er foretaget i 2006, før virksomheden var nødlidende og sambeskatningen var ophørt. SKAT kan på denne baggrund ikke foretage tilbagebetaling af acontoskatterne for 2006. Hverken SKAT eller selskabet kunne ved indbetalingen af acontoskatterne have handlet anderledes. Der var på daværende tidspunktet intet, der kunne begrunde, at selskabet ikke kunne opfylde sine forpligtelser, og selskabet har ikke anmodet om ændring eller nedsættelse af acontoskatterne.

Hvorvidt der er et krav mellem selskabet og moderselskabet vedrørende acontoskatterne er SKAT uvedkommende. Moderselskabet må gøre sit krav gældende over for selskabet, idet der for 2006 forelå sambeskatning.

Skattecentret har i afgørelsen bemærket, at der i forbindelse med årsopgørelse nr. 1 for indkomståret 2005 er overført 80.000 kr. til anvendelse af acontoskatter for 2006. Administrationsselskabet har samtidig indbetalt 80.000 kr., der den 9. januar 2007 er betalt tilbage til administrationsselskabet. Overskydende skat for 2005 på 67.035 kr. er den 19. oktober 2006 blevet udbetalt til administrationsselskabet. Der er således før fristdagen den 19. juli 2007 betalt 147.035 kr. til administrationsselskabet.

Skattecentret har vedrørende årsopgørelsen for 2006 bemærket, at årsopgørelsen er udskrevet den 4. oktober 2007, dvs. efter fristdagen den 19. juli 2007. SKAT skal således gøre hæftelse for manglende betaling af restskat gældende over for selskabet, såfremt der ikke er overført midler mellem selskaberne, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 4. Hvis der er overført midler mellem selskaberne til betaling af restskatten for 2006, skal administrationsselskabet indbetale restskatten, idet en sådan overførsel fra selskabet til administrationsselskabet fører til, at hæftelsen for restskatten flyttes fra selskabet til administrationsselskabet. Det er i den forbindelse bemærket, at der i note 9 i regnskabet for administrationsselskabet opgjort et tilgodehavende på selskabsskat på 230.676 kr., og at der i note 10 er opgjort en gæld på i alt 353.808 kr.

Selskabets påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har nedlagt påstand om, at anmodning om tilbagebetaling af acontoskatter for 2006 på 160.000 kr. skal imødekommes.

Han har til støtte herfor henvist til, at det af selskabsskattelovens § 31, stk. 4, kan udledes, at administrationsselskabet først hæfter for betaling af indkomstskat, acontoskat og restskat for selskabet, når administrationsselskabet har modtaget betaling fra selskabet. Dette må føre til, at overførsel mellem administrationsselskabet og SKAT skal betragtes som hidrørende fra administrationsselskabets egen aktivitet og administrationsselskabets egne midler, indtil administrationsselskabet har fået midler tilført fra datterselskabet til betaling af skatterne.

Det fremgår af SKM2008.955.SKAT, at det alene er de enkelte selskaber, der hæfter for acontoskatterne, mens administrationsselskabet først hæfter fra det tidspunkt, hvor administrationsselskabet har modtaget betaling. Det forhold, at administrationsselskabet af egen lomme har betalt datterselskabets acontoskat kan derfor ikke føre til, at administrationsselskabet hæfter, når administrationsselskabet ikke har modtaget betaling fra datterselskabet. Administrationsselskabet har i overensstemmelse hermed i regnskabet medregnet de betalte acontoskatter som tilgodehavende skat, mens acontoskatterne i datterselskabets regnskab er optaget som skyldig skat.

Eftersom administrationsselskabet ender med et skattepligtigt resultat for 2006 på - 13.811 kr., og der ikke efterfølgende er blevet overført midler fra datterselskabet, må betalingen af acontoskatten på 160.000 kr. således betragtes som betaling vedrørende administrationsselskabets indkomstopgørelse for indkomståret 2006. SKAT's redegørelse vedrørende tidligere års hændelsesforløb, acontoskatternes grundlag, selvangivelsesfrist og sambeskatning, kan ikke føre til en anden vurdering af, om administrationsselskabet som selvstændigt skattesubjekt kan kræve for meget betalt skat retur.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selskabet var i indkomståret 2006 omfattet af tvungen national sambeskatning med bl.a. moderselskabet, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 1. Moderselskabet var udpeget som administrationsselskab, jf. bestemmelsens stk. 4.

Der fremgår af sidstnævnte bestemmelse følgende vedrørende administrationsselskabet rettigheder og forpligtelser:

Administrationsselskabet forestår indbetalingen af den samlede indkomstskat. Dette gælder også restskat, tillæg og renter. Told- og Skatteforvaltningen kan med frigørende virkning udbetale overskydende skat og godtgørelse til administrationsselskabet. Hvert enkelt sambeskattet selskab hæfter kun for den del af indkomstskatten, acontoskatten og restskatten samt tillæg af renter, der vedrører den del af indkomsten, som fordeles til selskabet. Når administrationsselskabet modtager betaling efter stk. 6 til betaling af indkomstskatten m.v., overtager administrationsselskabet hæftelsen herfor.

Danske selskaber, hvis indkomstskat betales af administrationsselskaber, skal i henhold til selskabsskattelovens § 31, stk. 6, næstsidste pkt., forpligte sig til betaling til administrationsselskabet af et beløb svarende til den betalte indkomstskat.

Administrationsselskabet har således ved betalingen af den i 2006 betalte acontoskat vedrørende det danske datterselskab erhvervet en fordring på datterselskabet på et beløb svarende til den del af den betalte acontoskat, der kan henføres til datterselskabet.

Der mangler derfor grundlag for at imødekomme anmodningen om tilbagebetaling af de betalte acontoskatter til administrationsselskabet.