Dato for udgivelse
27 Aug 2009 12:41
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 Aug 2009 12:41
SKM-nummer
SKM2009.503.SKAT
Myndighed
SKAT, Jura
Sagsnummer
09-007396
Dokument type
Styresignal
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Lønsumsafgiftspligt og registrering
Emneord
Lønsumsafgift, registrering, offentlig virksomhed, lån, indefrysning af ejendomsskatter
Resumé
Kommunerne er ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for deres udlån til indefrysning af ejendomsskatter m.v.
Reference(r)
Lønsumsafgiftsloven § 1, stk. 1
Henvisning
Lønsumsafgiftsvejledningen B.1.1.7
Henvisning
Momsvejledningen C.2.3

Sammenfatning

Kommunerne er ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for deres udlån til indefrysning af ejendomsskatter m.v.

Baggrund og problemstilling

SKAT er blevet spurgt, om kommunerne er omfattet af lønsumsafgiftspligten for deres udlån til indefrysning af ejendomsskatter m.v., efter at reglen om at offentlige virksomheder er undtaget fra registreringspligten blev ophævet med virkning fra 1. januar 2009.

Det retlige grundlag

Af lønsumsafgiftslovens § 1, stk. 1, fremgår:

"Der betales afgift til statskassen af virksomheder, der mod vederlag leverer varer og ydelser, der er fritaget for afgift efter merværdiafgiftslovens § 13, stk. 1, nr. 1, nr. 3, nr. 5 og 6, nr. 8, nr. 10-12, nr. 15-17 og nr. 20, jf. dog nedenfor stk. 2 og 3, og af virksomheder med anden økonomisk virksomhed, der mod vederlag leverer ydelser, der ikke er afgiftspligtige efter merværdiafgiftsloven. Der betales tillige afgift af virksomheder, der udgiver eller importerer aviser."

Långivning er fritaget for moms, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 11.

Af momslovens § 3 fremgår:

"§ 3. Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver selvstændig økonomisk virksomhed.
Stk. 2. Som afgiftspligtig person anses endvidere:
1) [ ]
2) Offentlige forsyningsvirksomheder.
3) Andre statslige, regionale og kommunale institutioner, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder."

SKATs opfattelse

Af Momsvejledningen, afsnit C.2.3, andre offentlige institutioner momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, fremgår bl.a.:

"Andre statslige, regionale og kommunale institutioner end offentlige forsyningsvirksomheder er også momspligtige, hvis de leverer deres varer og ydelser i konkurrence med private erhvervsvirksomheder, der betaler moms.

Udgangspunktet er, at en offentlig institution skal betale moms, hvis tilsvarende varer eller ydelser rent faktisk kunne leveres af andre end den offentlige myndighed.

Uden for momspligten falder kun ydelser, som en myndighed leverer i kraft af sin egenskab af offentlig myndighed, f.eks. udstedelse af pas og kørekort.

EF-domstolen har i en række domme fastslået, at to betingelser skal være opfyldt for at der er momsfritagelse for ydelser, der leveres af offentlige myndigheder. De to betingelser, der skal være opfyldt samtidig er, at virksomheden udøves af et offentligretligt organ, og at virksomheden varetages af dette organ i egenskab af offentlig myndighed.

At virksomheden skal varetages i egenskab af offentlig myndighed betyder, at virksomheden skal udøves på grundlag af det offentligretlige organs særlige status. Momsfritagelsen omfatter ikke virksomhed, som de pågældende organer udøver på samme retlige vilkår som private virksomheder."

Kommunernes adgang til at yde lån til indefrysning af ejendomsskatter m.v. er reguleret i lovbek. nr. 192 af 20. marts 2003 om lån til betaling af ejendomsskatter.

Af lovbekendtgørelsen fremgår det bl.a., at:

  • lånebeløbene forrentes med en årlig rente, der svarer til halvdelen af nationalbankens diskonto den 1. oktober det foregående år,
  • renterne ikke kan trækkes fra i skat,
  • det er en betingelse, at ejeren eller dennes ægtefælle har fast bopæl her i landet og på det tidspunkt, til hvilket de pågældende beløb er forfaldne til betaling, er fyldt 65 år eller får udbetalt pension efter lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. eller lov om delpension eller modtager efterløn, og
  • lånebeløbene med tilskrevne renter forfalder til betaling, når ejendommen eller en andel af ejendommen skifter ejer.

Det er SKATs opfattelse, at kommunerne varetager opgaven med at yde lån til indefrysning af ejendomsskatter m.v. i egenskab af offentlig myndighed, og at der ikke er private virksomheder, som kan udøve deres virksomhed på samme retlige vilkår.

Kommunerne er derfor ikke omfattet af lønsumsafgiftspligten for deres udlån til indefrysning af ejendomsskatter m.v.