Dato for udgivelse
06 Oct 2009 13:02
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 Sep 2009 14:09
SKM-nummer
SKM2009.612.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
09-01697
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Afdragsordninger og henstand
Emneord
Modregning, overskydende skat, boligindskudslån
Resumé

En kommune foretog modregning i en skyldners overskydende skat til delvis dækning af et kommunalt krav mod skyldneren. Kravet var ikke overgivet restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) til inddrivelse. Landsskatteretten afviste en indgivet klage over modregningen under henvisning til at retten efter inddrivelsesloven alene var klagemyndighed for SKAT's afgørelser bl.a. om modregning.

Reference(r)
Inddrivelsesloven § 17.
Henvisning
-

Klagen vedrører modregning i overskydende skat for boligindskudslån.

Landsskatterettens afgørelse

Klagen afvises.

Sagens oplysninger

Kommunen har ydet klageren et boligindskudslån.

Den 9. juni 2008 indgik klageren og kommunen en betalingsaftale vedrørende afvikling af boligindskudslånet, som klageren på dette tidspunkt var i restance med tilbagebetalingen af. Ifølge aftalen skulle klageren afvikle restancen med 197,74 kr. pr. måned, første gang den 1. august 2008.

I aftalen tog kommunen forbehold for at foretage modregning i overskydende skat, negativ moms og andre udbetalinger fra stat eller kommune, idet sådanne beløb blev betragtet som ekstraordinære afdrag.

Klageren blev endvidere oplyst om, at restancen blev registreret i kommunes debitorsystem og i Det Centrale Fordringsregister, selvom der var indgået en betalingsaftale, og at registreringen betød, at der ikke ville blive udbetalt overskydende skat, moms mv., før kommunen havde undersøgt, om der skulle ske modregning til dækning af restancen.

Klageren overholdt betalingsaftalen, bortset fra afdraget for december 2008. Kommunen rykkede den 15. december 2008 klageren for betaling af dette afdrag, idet kommunen gjorde klageren opmærksom på, at hele restancen ville blive sendt til tvangsinddrivelse hos restanceinddrivelsesmyndigheden, såfremt hun ikke betalte beløbet senest 8 dage fra dato.

Kommunen har oplyst, at klageren ikke reagerede på rykkerskrivelsen.

Klageren har oplyst, at hun ringede til kommunen og anmodede om at få lov til at betale afdraget for december 2008 to uger senere, idet hun var blevet fyret og sygemeldt og derfor havde brug for tid til at modtage sygedagpenge.

Videre har klageren oplyst, at en medarbejder i kommunens opkrævningskontor informerede hende om, at det ikke var nødvendigt med en betaling 2 uger senere, og at decembers betaling ville blive hendes sidste udbetaling. Den pågældende medarbejder redegjorde endvidere for, at klageren ikke skulle foretage sig videre, og at betalingsaftalen ville fortsætte som aftalt.

Klagerens årsopgørelse for indkomståret 2008 udviste en overskydende skat på 9.476 kr.

Ved den påklagede afgørelse af 7. april 2009 foretog skattecentret modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2008 på 9.476 kr. til dækning af en restance hos kommunen. Af afgørelsen fremgår, at klageren ville modtage en meddelelse om modregningen fra kommunen.

Kommunen underrettede den 21. april 2009 klageren om den foretagne modregning. Af underretningen fremgår, at 4.710 kr. af den overskydende skat blev anvendt til delvis dækning af restancen vedrørende boligindskudslånet, og at beløbet blev anset som et ekstraordinært afdrag.

Kommunen har ikke overdraget restancen vedrørende boligindskudslånet til inddrivelse i restanceinddrivelsesmyndigheden.

Under sagens behandling for Landsskatteretten har SKAT oplyst, at det kun er SKAT, der har adgang til at modregne i overskydende skat. Såfremt SKAT ikke har krav til inddrivelse, og der er fordringer registreret i Det Centrale Fordringsregister, sendes der en forespørgsel til fordringshaverne på disse fordringer, der så træffer beslutning om, hvorvidt SKAT skal foretage modregning i den overskydende skat.

Skattecentrets afgørelse

Skattecentret har den 7. april 2009 foretaget modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2008 med 4.710 kr. for klagerens gæld vedrørende boligindskudslånet. Skattecentret har ved genvurdering af sagen i forbindelse med klagen til Landsskatteretten fastholdt denne afgørelse.

Der er truffet afgørelse om indtrædelse i klagerens overskydende skat. Afgørelsen er sket i henhold til § 8 i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og dansk rets almindelige regler om modregning.

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har nedlagt påstand om, at modregningen i den overskydende skat for indkomståret 2008 på 4.710 kr. ophæves, således at beløbet udbetales til klageren.

Klageren har ikke misligholdt betalingsaftalen med kommunen. Der er derfor ikke grundlag for at foretage modregning.

Klageren ønsker at fortsætte betalingsaftalen, og kommunen burde ikke fratage klageren hendes overskydende skat til betaling af et lån, der allerede er ved at blive tilbagebetalt.

SKAT Hovedcentrets udtalelse

Landsskatteretten har under sagens behandling anmodet SKAT Hovedcentret om en udtalelse om, hvorvidt der er adgang til at klage til Landsskatteretten over den foretagne modregning.

SKAT Hovedcentret har udtalt, at klageren ikke kan påklage den foretagne modregning til Landsskatteretten.

I de tilfælde, hvor fordringshaveren træffer afgørelse om modregning, skal fordringen ikke oversendes til restanceinddrivelsesmyndigheden, ligesom klage over en afgørelse om modregning truffet af en fordringshaver ikke kan fremsættes over for restanceinddrivelsesmyndigheden, men må behandles af den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Endvidere kan inddrivelseslovens § 17 ikke fortolkes således, at Landsskatteretten tillige skulle være klageinstans for andre myndigheders afgørelser end restanceinddrivelsesmyndighedens.

Klage over afgørelser om modregning, der er truffet af en kommune som fordringshaver, kan således ikke indbringes for Landsskatteretten. Klage over afgørelser om modregning, som træffes af en kommune som fordringshaver, følger derimod de klageregler, der gælder for det enkelte krav.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Efter § 17, stk. 1, i lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesloven) kan klager over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser om inddrivelse af fordringer mv., herunder om kravets eksistens og størrelse, når spørgsmålet herom vedrører restanceinddrivelsesmyndighedens administration, indbringes for Landsskatteretten, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Det følger af § 2 i bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige (inddrivelsesbekendtgørelsen), at SKAT er restanceinddrivelsesmyndighed.

Det er således SKAT's afgørelser om inddrivelse af fordringer mv., der kan indbringes for Landsskatteretten.

Efter inddrivelseslovens § 2, stk. 1, forestår SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed inddrivelse af fordringer.

SKAT's inddrivelse af en fordring forudsætter, at fordringshaveren efter at have afsluttet opkrævningen af fordringen, dvs. når sædvanlig rykkerprocedure forgæves er gennemført, overdrager fordringen til inddrivelse i SKAT efter inddrivelseslovens § 2, stk. 3.

Kommunen har ikke overdraget fordringen vedrørende boligindskudslånet til inddrivelse i SKAT.

Den foretagne modregning i klagerens overskydende skat for indkomståret 2008 for klagerens gæld vedrørende boligindskudslånet, der blev meddelt klageren af skattecentret den 7. april 2009, kan således ikke anses for en afgørelse truffet af SKAT i egenskab af restanceinddrivelsesmyndighed som et led i inddrivelsen af gælden.

Der er derimod tale om en afgørelse truffet af kommunen som fordringshaver som et led i opkrævningen af gælden vedrørende boligindskudslånet. Kommunen underrettede således også klageren om den foretagne modregning den 21. april 2009.

Dette ændres ikke af, at kommunen efter inddrivelseslovens § 8, stk. 1, indtræder i retten til udbetalinger fra staten for et beløb, der svarer til gælden vedrørende boligindskudslånet. Bestemmelsen hjemler således alene en sådan indtrædelsesret og regulerer ikke, hvorvidt der er tale om opkrævning eller inddrivelse, og om der i givet fald kan ske klage til Landsskatteretten over en sådan indtrædelsesret.

Det forhold, at det i praksis alene er SKAT, der har adgang til at foretage modregning i overskydende skat, ændrer heller ikke herved.

Da der således ikke er tale om en klage over en afgørelse om inddrivelse af fordringer mv. truffet af SKAT som restanceinddrivelsesmyndighed, kan der ikke klages til Landsskatteretten over den foretagne modregning. Dette er tiltrådt af SKAT Hovedcentret.

Klagen afvises derfor.

Klageren opfordres til at henvende sig til kommunen med henblik på at få oplyst en eventuel adgang til at klage over den foretagne modregning.