Dato for udgivelse
12 Oct 2009 14:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
22 Sep 2009 11:21
SKM-nummer
SKM2009.618.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-108320
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personlig indkomst
Emneord
kontingent, fagforening, fradrag, ekstraordinære medlemmer, ligningslovens § 13
Resumé

Skatterådet kunne ikke bekræfte, at ekstraordinære medlemmer af et forbund kan fratrække kontingentbetalinger iht. Ligninglovens § 13.

Reference(r)
Ligningsloven § 13
Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2 A.F.1.14

Spørgsmål

  1. Kan ekstraordinære medlemmer af forbund X fratrække kontingentbetalinger iht. Ligninglovens § 13?

Svar

  1. Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger er en partipolitisk uafhængig organisation, der blandt andet har følgende formål: At virke som faglig landsorganisation for medlemmerne, at varetage medlemmernes interesser i lønnings-, ansættelses-, arbejds-, pensions- og uddannelsesforhold, at udøve forhandlingsretten på medlemmernes vegne, at varetage medlemmernes faglige interesser samt sociale interesser i relation til arbejdet m.v. (jf. vedtægterne § 2).

Ordinære medlemmer

Ordinære medlemmer er medlemmer, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning og aftaler udøver forhandlingsretten.

Ekstraordinære medlemmer

Ekstraordinære medlemmer er medlemmer, for hvem forbundet i henhold til gældende lovgivning, overenskomster og aftaler ikke kan udøve forhandlingsretten.

Det er muligt for ekstraordinære medlemmer at blive aktive ordinære medlemmer. Optagelse som ordinært medlem kræver anmodning herom, godkendelse af hovedbestyrelsen i forbundet samt at muligheden foreligger jf. eventuel anden gældende overenskomst for medlemmet.

Ifølge § 4 i forbundets vedtægter berettiger et ekstraordinært medlemskab ikke til faglig service og interessevaretagelse, der knytter sig til aftale- og forhandlingsretten, men er på øvrige områder ligestillet med ordinære medlemmer. Dog er der ret til fulde services for ekstraordinære medlemmer, såfremt disse er rådighedslønnede (jf. stk. 5).

Hvis forbundet konkret er blevet anmodet herom, og det ikke har været begrænset af gældende lovgivning, overenskomster og/eller andre aftaler, har forbundet i konkrete situationer ydet ekstraordinære medlemmer bistand ved eksempelvis forhandlinger.

Ekstraordinære medlemmer har ret til alle øvrige medlemstilbud, som tilbydes ordinære medlemmer.

Services, der følger med det ekstraordinære medlemskab, begrænses derfor i praksis kun af gældende lovgivning, overenskomster og/eller aftaler, der forhindrer forbundet i at udøve forhandlingsretten.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Efter ligningslovens § 13 stk. 1 er det en betingelse for at kunne fratrække kontingenter til fagforeninger mv., at foreningen har til hovedformål at varetage medlemmernes økonomiske interesser.

Det forudsættes i argumentationen, at indberetning er sket i overensstemmelse med reglerne i ligningslovens § 13 stk.2.

Jf. Ligningsvejledningens afsnit A.F.1.14 medregnes under § 13 kontingenter til arbejdsgiverforeninger og fagforeninger, der har til hovedformål at indgå, faktisk indgår eller medvirker til at indgå såvel kollektive som enkelt- stående aftaler om løn- og arbejdsvilkår. Endvidere anses for omfattet foreninger og faglige sammenslutninger, såfremt de besidder kapital bestemt til ydelse af understøttelse ved faglig konflikt, selvom foreningerne ikke forhandler eller medvirker til eller koordinerer ved forhandlinger om løn- og arbejdsvilkår.

Det er på baggrund af ovenstående spørgers opfattelse, at kontingenter for ekstraordinære medlemskaber er fradragsberettigede for medlemmerne af forbundet på linje med kontingenter for ordinære medlemmer.

Forbundet har for begge typer medlemmer til hovedformål at varetage deres økonomiske interesser i det omfang, at det jf. lovgivningen, overenskomster og /eller aftaler lader sig gøre.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

Ligningslovens § 13

Retspraksis

U.2006.528.ØLR

Spørgsmål

Kan ekstraordinære medlemmer af forbundet fratrække kontingentbetalinger iht. Ligninglovens § 13?

Efter Ligningslovens § 13, kan lønmodtagere fradrage udgifter til kontingent til fagforeninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, den skattepligtige tilhører.

Det afgørende for, om ekstraordinære medlemmer af forbundet kan fratrække kontingentbetalinger efter ligningslovens § 13, er således, hvorvidt dets hovedformål, for de ekstraordinære medlemmers vedkommende, er at varetage deres økonomiske interesser.

På forbundets hjemmeside fremgår det, om de ekstraordinære medlemmer, at:

" Det ekstraordinære medlemskab berettiger ikke til faglig interessevaretagelse, som knytter sig til aftale- og forhandlingsretten, men giver adgang til en række medlemstilbud:

  • Medlemsblad
  • Mulighed for at leje forbundets ferieboliger
  • Billige forsikringer
  • Gratis MasterCard og andre fordelagtige tilbud gennem X-Bank

Som ekstraordinært medlem har du mulighed for kollektiv gruppelivsforsikring med dækning ved konstatering af kritisk sygdom.

Kontingentet på 100 kr. pr. måned opkræves via PBS. Hvis du vælger også at være omfattet af forbundets gruppelivsforsikring og forsikring ved kritisk sygdom, koster denne dækning yderligere 140 kr. pr. måned."

Det fremstår således, at et ekstraordinært medlemskab primært giver adgang til en række medlemstilbud, der ikke kan siges at være varetagelse af økonomiske interesser.

Spørger har anført:

"Hvis forbundet konkret er blevet anmodet herom, og det ikke har været begrænset af gældende lovgivning, overenskomster og/eller andre aftaler, har forbundet i konkrete situationer ydet ekstraordinære medlemmer bistand ved eksempelvis forhandlinger."

Og videre:

"Services, der følger med det ekstraordinære medlemskab, begrænses derfor i praksis kun af gældende lovgivning, overenskomster og/eller aftaler, der forhindrer forbundet i at udøve forhandlingsretten."

Dette skal sammenholdes med § 4, stk. 3 i forbundets vedtægter, hvorefter

"Ekstraordinært medlemskab berettiger ikke til faglig service og interessevaretagelse, der knytter sig til aftale- og forhandlingsretten, men er på øvrige områder ligestillet med ordinært medlemskab af forbundet."

Det fremgår af § 4, stk. 5, at

"Trods reglerne i § 4, stk. 3 har ekstraordinære medlemmer, som er på rådighedsløn, ret til faglig service og interessevaretagelse, der knytter sig til aftale- og forhandlingsretten i rådighedsperioden."

Det kan således lægges til grund, at det kun er ekstraordinære medlemmer på rådighedsløn, hvis økonomiske interesser forbundet varetager. Som udgangspunkt varetager forbundet ikke de ekstraordinære medlemmers faglige interesser, som knytter sig til aftale- og forhandlingsretten.

Østre Landsret udtalte i U.2006.528.ØLR: "Retten til fradrag for medlemskontingenter er knyttet til, at udgiften er afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtiges løbende indkomst under henvisning til, at medlemskabet af den faglige sammenslutning praktisk talt altid må anses for en nødvendighed for udøvelsen af den pågældendes erhverv."

SKAT finder, at forbundets hovedformål, for de ekstraordinære medlemmer, er at tilbyde en række medlemsservices, som ikke kan siges at være varetagelse af de ekstraordinære medlemmers økonomiske interesser. Udgiften er for størstedelen af de ekstraordinære medlemmers vedkommende ikke afholdt til at erhverve, sikre og vedligeholde den skattepligtiges løbende indkomst, men for at få adgang til f.eks. medlemsbladet, mulighed for at leje forbundets ferieboliger, billige forsikringer samt gratis MasterCard mv.

SKATs indstilling

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmålet besvares med nej.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling