Dato for udgivelse
27 Oct 2009 09:32
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
20 Oct 2009 14:44
SKM-nummer
SKM2009.635.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-111133
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Momspligt
Emneord
forening socialt formål momspligtig
Resumé

Skatterådet kan ikke bekræfte, at en forening med det formål at fremme sociale relationer er momsfritaget. Skatterådet afviser at besvare, hvorledes foreningen rent praktisk skal forholde sig overfor SKAT angående dokumentation af regnskab og bogholderi, idet spørger henvises til at kontakte SKATs kundeservice.

Reference(r)

Momsloven § 3, stk. 1.
Momsloven § 4, stk. 1.
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 4.
Skatteforvaltningsloven § 21.

Henvisning
Momsvejledningen 2009-2 D.11.4
Henvisning
Momsvejledningen 2009-2 D.11.22

Spørgsmål

 1. Er foreningen fritaget for at oplyse og føre et momsregnskab?
 2. Hvordan skal foreningen forholde sig overfor SKAT angående dokumentation of regnskab og bogholderi

Svar

 1. Nej
 2. Afvises
Beskrivelse af de faktiske forhold

Foreningen varetager medlemmernes interesser, ikke fagorganisationsmæssigt, men i form af afholdelse af baller, sommerfester, stævner etc. Foreningen har ingen ansatte og alt arbejde varetages af medlemmerne.

Formålet med foreningen er blandt andet:

 • At fremme det sociale sammenhold på en gren af en uddannelsesinstitution ved gennemførelse af baller, fester og diverse aktiviteter.
 • Gennem ballerne assistere til den almene dannelse af medlemmerne.
 • At tilskynde til forståelse og sammenhold med uddannelsesinstitutionens andre grene gennem samarbejde med disse, herunder afholdelse af fælles sociale aktiviteter.
 • Opbygge kontakt mellem foreningens medlemmer og studerende på andre uddannelsesinstitutioner med henblik på at opbygge sociale relationer uden for skolen.
 • Deltage i hvervning af nye studerende gennem promovering af de sociale elementer af uddannelsen.
 • Kommunikere internt og eksternt om uddannelsens aktiviteter og arrangementer.

Foreningens medlemmer betaler et halvårligt kontingent på 200 kroner (2009 tal) som går til daglig drift af foreningen. Kontingentet finansierer ingen lønninger eller goder/gaver til foreningens bestyrelse.

Foreningen modtager ingen ydelser i form af penge eller gaver fra andre parter (salg af produkter/ydelser eller sponsorgaver) end af medlemmerne, og det ovennævnte kontingent forsøges brugt i alle medlemmernes interesse i kraft af en på generalforsamlingen vedtagen fordelingsnøgle.

SKATs indstilling og begrundelse

Spørgsmål 1

Det ønskes besvaret, om foreningen er momsfritaget.

Lovgrundlag

Momslovens § 3, stk. 1:

Afgiftspligtige personer er juridiske eller fysiske personer, der driver økonomisk virksomhed.

Momslovens § 4, stk. 1:

Der betales afgift af varer og ydelser, der leveres mod vederlag her i landet. Ved levering af en vare forstås overdragelse af retten til som ejer at råde over et materielt gode. Levering af en ydelse omfatter enhver anden levering. (…)

Momslovens § 13, stk. 1:

Følgende varer og ydelser er fritaget for afgift: (...)
4.) Foreningers og organisationers levering af ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent. Det er en forudsætning, at foreningen mv. ikke arbejder med gevinst for øje, og at formålet er af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller vedrører borgerlige rettigheder. Det er desuden en forudsætning, at afgiftsfritagelsen ikke kan fremkalde konkurrencefordrejning. (...)

Praksis

EF-domstolen har i sag C-174/00, Kennemer Golf & Country Club, bl.a. fastslået, at kontingentbetalinger fra medlemmer af en sportsforening kan udgøre en modydelse for tjenesteydelser leveret af foreningen til trods for, at medlemmerne ikke regelmæssigt eller slet ikke benytter de faciliteter foreningen stiller til rådighed.

Ved vurderingen henviser domstolen til, at der er indgået et retsforhold samt at der eksisterer en direkte sammenhæng mellem de årlige bidrag, som medlemmerne betaler og de ydelser, som foreningen leverer jf. dommens præmis 39 og 40.

Skatterådet fandt i SKM2007.515.SR, at en forening, der afholdt netværksarrangementer med det formål at være et professionelt samlingssted for business developere, var momspligtig af sine kontingenter. Afholdelsen af arrangementerne måtte anses for økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte anses for vederlag for adgangen til at deltage i arrangementerne. Foreningens formål kunne ikke anses for at være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder, og kontingentet var derfor ikke momsfritaget.

Skatterådet fandt i SKM2008.683.SR, at en forening, hvis formål er at arbejde for medlemmernes interesser i spørgsmål vedrørende x-land, var momspligtig af sine kontingenter. Afholdelsen af de forskellige aktiviteter og arrangementer måtte anses for økonomisk virksomhed, og kontingenterne måtte anses for vederlag for medlemmernes adgang til aktiviteterne. Foreningens formål kunne ikke anses for at være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter eller for at vedrøre borgerlige rettigheder, og kontingentet var derfor ikke momsfritaget. Efter de givne oplysninger kunne foreningen i sit virke ikke anses for en forbrugerpolitisk organisation.

Begrundelse

Ved vurderingen af, hvorvidt foreningen kan anses for at drive selvstændig økonomisk virksomhed, skal henses til foreningens formål, vedtægter, service, aktiviteternes art og omfang samt regler for kontingentbetalingen, blandt andet med henblik på at fastslå, om der er tale om levering mod vederlag jf. momslovens § 4, stk. 1.

Det er SKATs opfattelse, at foreningens kontingenter kan karakteriseres som et vederlag og således som den modværdi, foreningen modtager for levering af tjenesteydelser i form af afholdelse af baller, fester og andre sociale arrangementer til medlemmerne.

SKAT finder på den baggrund, at foreningen er momspligtig efter momslovens § 3, stk. 1, og leverer ydelser mod vederlag jf. samme lovs § 4, stk.1.

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 4, at foreninger, der opfylder en række nærmere bestemte betingelser, kan være fritaget for moms. De betingelser, der skal være opfyldt, er:

 • Foreningen leverer ydelser og varer i nær tilknytning hertil til deres medlemmer i disses fælles interesse og mod et kontingent.
 • Foreningen må ikke arbejde med gevinst for øje
 • Foreningens formål skal være af politisk, fagforeningsmæssig, religiøs, patriotisk, filosofisk eller filantropisk karakter, eller vedrøre borgerlige rettigheder.
 • Momsfritagelsen må ikke kunne fremkalde konkurrencefordrejning.

Dette er en udtømmende opremsning, og alle betingelser skal være opfyldt, for at en forening kan blive momsfritaget.

Foreningens formål er ifølge det oplyste primært at fremme og befordre det sociale liv blandt foreningens medlemmer, via afholdelse af en række sociale arrangementer.

SKAT finder på den baggrund ikke, at foreningen opfylder de betingelser, der stilles til foreningers formål for at kunne blive momsfritaget efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 4.

Det er herefter SKATs opfattelse, at foreningen er momspligtig og det indstilles således, at spørgsmål 1 bevares med "nej".

Det fremgår ikke af de faktiske oplysninger, hvor stor en omsætning foreningen har. Det bemærkes dog til spørgers orientering, at der efter momslovens § 49 alene stilles krav om momsregistrering og betaling, hvis foreningens årlige omsætning overstiger 50.000 kr.

Spørgsmål 2

Det ønskes besvaret, hvordan foreningen skal forholde sig overfor SKAT angående dokumentation af regnskab og bogholderi

Lovgrundlag

Skatteforvaltningslovens § 21:
Stk. 1. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.
Stk. 2 Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. (…)

Praksis

SKM2009.281.SR: Skatterådet afviste at tage stilling til indberetningspligt for udbetalinger jfr. spm. 1. SKAT udtalte dog vejledende at det er SKATs opfattelse, at der ikke i henholdt til SKL § 7 og 7A er pligt til at indberette udbetalinger omfattet af LL § 7M.

Begrundelse

Spørgsmålet vedrører ikke den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition eller en påtænkt disposition, og heller ikke den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage.

SKAT finder på den baggrund ikke, at spørgsmålet er af en sådan karakter, at der kan gives et bindende svar efter skatteforvaltningslovens § 21 og SKAT skal på den baggrund indstille, at det afvises at besvare spørgsmål 2.

SKAT kan imidlertid henvise spørger til at søge vejledning på www.skat.dk, eller til at rette henvendelse til SKATs Kundecenter, tlf. 72 22 18 18.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs afgørelse og begrundelse.