Dato for udgivelse
26 Nov 2009 15:29
Gyldig til
1. januar 2012
Sagsnummer
09-182011
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18

Folketinget har den 29. maj 2009 vedtaget lovforslag nr. 207, der er udmøntet i lov nr. 527 af 12. juni 2009. Lov nr. 527 er en del af skattereformen (Forårspakke 2.0)

Med denne lov indføres der energiafgift og CO2-afgift af smøreolie og lign. ved ændringer af mineralolieafgiftsloven og kuldioxidafgiftsloven.

Afgiften indføres med virkning fra den 1. januar 2010.

Afgiftspligtigt vareområde

Smøreolie og lign. under pos. 27.10, 34.03.19, 34.03.99 og 38.19 i EU's Kombinerede Nomenklatur (KN) er omfattet af afgiftspligten.

Afgiftspligten omfatter smøreolie og gearolie samt en række industrielle smøreolier m.v., f.eks. hydraulikolie, transmissionsolie, boreolie, skæreolie, maskinolie, kompressorolie og lign. Betegnelsen "hydraulikolie" omfatter alle typer olier, herunder bremsevæske, til trykcylindre, støddæmpere og hydrauliske bremser. Disse olier er afgiftspligtige, når de tariferes i de nævnte positioner i EU's Kombinerede Nomenklatur.

Det er ikke en betingelse for afgiftspligten, at varen rent faktisk anvendes som en smøreolie, hydraulikolie m.v.

Afgiftssats

Afgiften udgør for perioden 2010-2015 følgende beløb:

   

 Energiafgift

 CO2-afgift

 2010

 øre/l

 205,6

 41,3

 2011

 øre/l

 209,3

 42,0

 2012

 øre/l

 213,1

 42,8

 2013

 øre/l

 216,9

 43,5

 2014

 øre/l

 220,8

 44,3

 2015

 øre/l

 224,8

 45,1

 

Anmeldelse og registrering

Oplagshaver

Virksomheder, der udvinder eller fremstiller afgiftspligtig smøreolie og lign, skal registreres hos SKAT. Anmeldelse til registrering skal ske ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Virksomheder, der afsætter afgiftspligtig smøreolie og lign., og som har et årligt salg på mindst 100.000 liter afgiftspligtig smøreolie og lign., kan anmelde sig til registrering som oplagshaver, men disse virksomheder har ikke pligt til at være registreret.

En registreret oplagshaver kan få tilført afgiftspligtig smøreolie og lign. uden afgift. Varerne bliver i stedet pålagt afgift ved fraførsel fra virksomheden.

Kravet i mineralolieafgiftslovens § 3, stk. 11 om sikkerhed for betaling af afgift i andre EU-lande gælder ikke for smøreolie og lign.

Varemodtager

Virksomheder, der køber/modtager smøreolie og lign. fra udlandet, herunder andre EU-lande og som ikke er registreret som oplagshaver, skal inden varernes afsendelse fra udlandet anmelde sig til registrering som varemodtager hos SKAT for afgift af smøreolie og lign. Anmeldelse til registrering sker ved Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Registreringsblanket

Ved anmeldelse til registrering skal virksomheden anvende blanket nr. 23.036. Blanketten kan findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk under Virksomheder - Blanketter.

Reglerne for opgørelse af den afgiftspligtige mængde og beskrivelse af hvordan der forholdes i relation til særlige leverancer, f.eks. til skibe, er beskrevet i SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit F.1 og afsnit F.5.

Afgift af lagerbeholdninger

Virksomheder, der pr. 1. januar 2010 ikke er registreret som oplagshaver efter mineralolieafgiftsloven for afgift af smøreolie og lign., og som på dette tidspunkt har en lagerbeholdning af afgiftspligtig smøreolie og lign. på over 3.000 liter, skal betale energiafgift og CO2-afgift af hele lagerbeholdningen pr. denne dato.

De virksomheder, som skal betale afgift af en lagerbeholdning, skal senest den 10. februar 2010 indsende specificeret opgørelse over lagerbeholdningen af smøreolie og lign. til SKAT. Adresserne er angivet nedenfor. Betalingen af afgiften skal ske til det konto nr., som er angivet for den region, hvor virksomheden er hjemmehørende. I forbindelse med betalingen skal virksomhedens CVR nr. og teksten "Smøreolie og lign" anføres:

Region Nordjylland: Kortart 73: Kreditornr 81347727

Region Midtjylland: Kortart 73: Kreditornr 81450536

Region Syddanmark: Kortart 73: Kreditornr 81570906

Region Midt- og Sydsjælland Kortart 73: Kreditornr 81477876

Region København og Nordsjælland: Kortart 73: Kreditornr 81406731

Afgiftsgodtgørelse

Der ydes ikke tilbagebetaling af afgift af smøreolie og lign. anvendt af momsregistrerede virksomheder til procesformål i virksomhedens produktionsprocesser, herunder motorer i virksomhedens driftsmidler.

Landbrug, gartneri m.fl.

Idet smøreolie og lign. ikke er et motorbrændstof, finder den særlige godtgørelsesbestemmelse vedrørende motorbrændstof anvendt til virksomhed med landbrug, gartneri m.fl. ikke anvendelse for smøreolie og lign.

Eksport

Smøreolie og lign. der påfyldes maskiner, motorer, gearkasser m.fl. vil som udgangspunkt anses for overgået til forbrug på påfyldningstidspunktet. Dvs. at hvis f.eks. en motor med påfyldt smøreolie leveres til udlandet, vil smøreolien ikke anses for at være leveret til udlandet og fradrags-/godtgørelsesbestemmelserne i mineralolieafgiftslovens § 8 og § 10 finder derfor ikke anvendelse.

Smøreolien anses dog ikke for overgået til forbrug i de tilfælde hvor motoren, maskinen, gearkassen m.fl. ikke har været anvendt (startet eller lignende) her i landet efter påfyldning af den ubrugte smøreolie og lign. I disse situationer vil smøreolien og lign., som er påfyldt en motor, gearkasse, m.fl., som leveres til udlandet, blive anset for leveret til udlandet og fradragsbestemmelsen i mineralolieafgiftslovens § 8 kan finde anvendelse for de registrerede oplagshavere og godtgørelsesbestemmelsen i mineralolieafgiftslovens § 10 kan finde anvendelse for bevillingshavere.

Bemærk, at ved levering af smøreolie og lign. til andre EU-lande finder kravet i mineralolieafgiftslovens § 8, stk. 1, nr. 2 om, at varen skal tilføres en virksomhed, der i et andet EU land er berettiget til at få varen tilført under suspension af afgiften, ikke anvendelse.

Administrativt ledsagedokument

Krav om administrativt ledsagedokument ved overførsel af afgiftspligtige varer mellem EU-landene finder i relation til smøreolie og lign., alene anvendelse for varer som tariferes under KN pos. 2710 11- 2710 19 69.

Emballageafgift

Med lov nr. 522 af 12. juni 2009 er emballageafgiftsloven ændret således, at afgiftspligten efter emballageafgiftslovens § 1 omfatter emballage til alle varer, der er afgiftspligtige efter mineralolieafgiftsloven.

Afgiftsfritagelsen for emballager til procesolier, transformatorolier, formolier, rustbeskyttende olier og fedter henhørende under KN pos 2710 ophæves således med virkning fra den 1. januar 2010.

Virksomheder, der pakker eller aftapper disse varer på afgiftspligtige emballager, og som ikke allerede er registreret efter emballageafgiftsloven, skal derfor anmelde virksomheden til registrering.

Virksomheder, der fra udlandet modtager disse vare påfyldt afgiftspligtige emballager og som ikke allerede er registreret som varemodtager i henhold til emballageafgiftsloven, skal anmelde virksomheden til registrering.

Ved anmeldelse til registrering skal virksomheden anvende blanket nr. 24.020. Blanketten kan findes på SKATs hjemmeside www.skat.dk under Virksomheder - Blanketter.

Reglerne for emballageafgift (vægtbaseret) er beskrevet i SKATs Punktafgiftsvejledning, afsnit G.1.

Mere information

Hvis du har brug for mere information er du velkommen til at kontakte SKAT på tlf. 72 22 18 18.

For information om de i øvrigt gældende regler i relation til mineralolieafgiftsloven, kuldioxidafgiftsloven og emballageafgiftsloven henvises der til SKATs Punktafgiftsvejledning.

Adresser:

SKAT, Punktafgifter Billund, Kløvermarken 16, 7190 Billund.

SKAT, Punktafgifter Grenå, Bredstrupvej 40, 8500 Grenå.

SKAT, Punktafgifter København, Sluseholmen 8B, 2450 København SV.

SKAT, Punktafgifter Køge, Gymnasievej 21, 4600 Køge.

SKAT, Punktafgifter Skive, Sdr. Boulevard 14, 7800 Skive.