Dato for udgivelse
18 Dec 2009 14:39
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Brancheorganisationer og forhandlere registreret efter registreringsafgiftsloven mv.
Sagsnummer
09-52089
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18
Resumé

Folketinget har den 18. december 2009 vedtaget lovforslag L24 (opdelt i L 24A og L24B). Forslaget er en genfremsættelse af L 205 om grøn omlægning af bilbeskatningen.


Folketinget har den 18. december 2009 vedtaget lovforslag L24 (opdelt i L 24A og L24B). Forslaget er en genfremsættelse af L 205 om grøn omlægning af bilbeskatningen (lov nr. 523 af 12. juni 2009).

Der er imidlertid sket en genfremsættelse af L 205 - i form at et nyt lovforslag med nøjagtigt samme indhold - ved L 24 den 7. oktober 2009. L24 er under behandlingen i Folketinget opdelt i L24A (Brændstofforbrugsafgift af nye varebiler, ændret registreringsafgift af taxaer og harmonisering af satsreguleringsbestemmelser)  og L24B (partikeludledningstillæg).

Forslagene omhandler ændringer af lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Grøn omlægning af bilbeskatningen).

Den eneste ændring i forhold til den tidligere vedtagne lovforslag L205 er, at tillægsafgiften for person- og varebiler uden dieselfilter først træder i kraft med virkning fra og med den 1. april 2010. Den øvrige del af lovforslaget træder i kraft med virkning fra og med den 1. januar 2010.

Der henvises i øvrigt til SKATs nyhedsbrev af 23. juni 2009.

Tillæg til vægt- og ejerafgifterne for dieseldrevne biler uden partikelfiltre

Fra 1. april 2010 indføres et tillæg på 1.000 kr. årligt for alle dieseldrevne personbiler og for nye dieseldrevne varebiler, der enten ikke overholder EU-normen om udledning af højst 5 mg partikler pr. kilometer, eller hvor der ikke er eftermonteret et partikelfilter, der effektivt reducerer motorens udledning af partikler.

Tillægget omfatter

  • dieseldrevne personbiler, der er indrettet til befordring af højst 9 personer, føreren medregnet, og
  • dieseldrevne varebiler med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, der er erhvervet som nye den 18. marts 2009 eller senere.

Det betyder, at allerede indregistrerede personbiler uden partikelfilter også skal betale tillægget fra og med den 1. april 2010. Tillægget bliver efteropkrævet løbende i 2010 i takt med, at nye opkrævningsperioder for brændstofforbrugsafgift eller vægtafgift begynder.

For dieseldrevne varebiler uden partikelfilter betales tillægget, hvis bilen er erhvervet som nye den 18. marts 2009 eller senere. Tillægget opkræves sammen med første opkrævning af vægt- eller brændstofforbrugsafgift, der udsendes efter 1. april 2010.

Oplysninger om partikelfilter vil fremover fremgå af registreringsattesten.

Hvis ejeren af et køretøj mener, at partikeludledningstillægget opkræves med urette, fritages ejeren for tillægget mod over for SKAT enten at fremlægge en typegodkendelse for bilen der viser, at bilen overholder normen om en partikeludledning på ikke over 5 mg pr. kilometer, eller at fremlægge en anmeldelse fra en synsvirksomhed om, at bilen er monteret med et partikelfilter, der er godkendt og virker.

Eftermontering af partikelfilter

Hvis dieseldrevne biler efterfølgende får monteret et partikelfilter bortfalder afgiften på betingelse af, at partikelfilteret er godkendt og virker. Prøven af, at partikelfilteret er godkendt og virker, foretages af en synsvirksomhed.

Tillægget bortfalder fra det tidspunkt, hvor SKAT modtager en anmeldelse fra synsvirksomheden om, at det eftermonterede partikelfilter er godkendt og virker.

Der henvises i den forbindelse til Færdselsstyrelsens hjemmeside om partikelfiltre.

Varebiler betaler løbende afgift efter brændstofforbrug

Vægtafgiften for nye varebiler erstattes fra 18. marts 2009 med en ejerafgift svarende til den, der gælder for personbiler. For nye varebiler på ikke over 3.500 kg betales den løbende årlige afgift således fremover efter bilens brændstofforbrug og ikke som hidtil efter bilens vægt.

Opkrævningen sker dog først med virkning fra 1. januar 2010. I perioden 18. marts 2009 til 31. december 2009 betales vægtafgift.

Varebiler, der er erhvervet som nye før den 18. marts 2009, men indregistreret efter den 18. marts 2009 kan dog fremover betale afgift efter vægtafgiftsloven. Det kræver, at den fornødne dokumentation om købstidspunktet (slutseddel e.l.) i givet fald forevises eller indsendes til SKAT.

Brændstofforbrugsafgiften for varebiler betales halvårligt efter de satser, der i dag gælder for personbiler.

Overgang til beskatning efter brændstofforbrugsafgiftsloven på varebiler pr. 1. januar 2010 sker således, at igangværende opkrævningsperioder afbrydes, og nye opkrævningsperioder påbegyndes den 1. januar 2010. Afgiften skal herefter betales i februar 2010 for 1. halvdel af 2010.

Allerede indregistrerede varebiler (indregistreret før den 18. marts 2009) betaler fortsat vægtafgift.

Registreringsafgiften for taxier mv. omlægges

Afgiften for taxier ændres fra 1. januar 2010, således at afgiften fremover er 0 pct. op til 230.000 af den afgiftspligtige værdi, og herefter 70 pct.

For brugte taxier beregnes  registreringsafgiften på samme måde som ved afgiftberegningnen af personbiler i al almindelighed. Dvs afgiften og tillæg/fradrag nedskrives i forhold til bilens værditab, der beregnes ud fra forskellen mellem markedspris og oprindelig nypris.

Frikørselsordningen bibeholdes i sin nuværende udformning. Satser for fradrag og tillæg for eksempelvis sikkerhedspuder mv. er uændrede.

De ændrede afgiftsregler gælder ikke for køretøjer anmeldt til til registrering i centralregisteret til taxikørsel før den 1. januar 2010.

Sygetransportkøretøjer og limousiner

Registreringsafgiften for sygetransportkøretøjer og limousiner er uændret på 20 % af den afgiftspligtige værdi over 12.100 kr.

For brugte sygetransportkøretøjer og limousiner beregnes registreringsafgiften i forhold til bilens værditab, der beregnes ud fra forskellen mellem markedspris og oprindelig nypris. Det vil sige på helt samme måde som almindelige personbiler.

Dieseldrevne sygetransportkøretøjer og limousiner skal også betale et partikeludledningstillæg, hvis køretøjet ikke har et partikelfilter.

Yderligere oplysninger

Der henvises til www.skat.dk/skattereformen, samt spørgsmål/svar i relation til motoropgaven.