Dato for udgivelse
23 Nov 2009 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Nov 2009 09:37
SKM-nummer
SKM2009.715.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-107600
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Øl, vin og spiritus
Emneord
grænsehandel koncept busrejse Sverige toldoplag
Resumé

Skatterådet afviser at besvare en række spørgsmål vedrørende et grænsehandelskoncept, herunder papirgang med hensyn til fakturering og udfyldelse af ledsagedokumenter, hvorvidt en nærmere beskrevet levering af varer kan anses for at være sket i Danmark, samt vedrørende hvor salg af pantfrie dåser kan ske, med henvisning til, for det første, at spørgsmålene ikke vedrører den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for spørgeren af en disposition eller en påtænkt disposition, og heller ikke den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition som spørgeren påtænker at foretage, samt for det andet med henvisning til, at SKAT ikke har kompetence til at besvare de pågældende spørgsmål.

Reference(r)

Skatteforvaltningslovens § 21

Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2009-2, afsnit C.1

Bindende svar

Spørgsmål:

  • Er papirgangen med hensyn fakturering og udfyldelse af ledsagerdokument rigtig?
  • Der tænkes ikke etableret et fysisk lokale i Danmark hvor varerne overleveres til slutkunderne. Er det i overensstemmelse med gældende regler at varerne overgår til slutkunden under kørslen på dansk landjord uden at passagererne rent fysisk rører ved varerne (passagererne sidder i bussen/varerne ligger i bagagerummet)?
  • På samtlige færgeruter og i samtlige lufthavne der udgår fra Danmark til udlandet er der givet tilladelse til at sælge øl, sodavand, cider o. lign. uden danske pantmærker (de såkaldte 'eksportdåser'). Vi formoder at en bus i trafik over Øresund er at sidestille med en færge i trafik over Øresund, men har for god ordens skyld forespurgt hos Miljøstyrelsen (hvor Pantbekendtgørelsen hører under). Ifald vi opnår godkendelse til at sælge pantfrie dåser, hvor skal transaktionen i juridisk forstand foregå?
    - På dansk landjord (med låste busdøre)?
    - Undervejs på turen retur mod Sverige - på broen?

Svar:

  1. Afvises
  2. Afvises
  3. Afvises

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørger vil starte følgende nye koncept, som skal gøre det lettere for svenskerne at handle øl, vin og spiritus med dansk skat og moms. Ideen er taget fra charterflyselskabernes salg af udenlandsk beskattede varer på flyrejser. Her er der blot tale om en bus som transportmiddel i stedet for et fly.

1.  Via spørgers danske (.dk) hjemmeside opfordres svenskere til at forudbestille øl, vin og spiritus til eget forbrug. Varerne tilbydes incl. danske punktafgifter, emballageafgifter og moms.

2.  Varerne pakkes og leveres fra et afgiftsfrit lager i Sverige, som i forvejen har dansk banderoleringstilladelse. Der påsættes danske banderoler på spiritussen, hvorefter hver enkelt kundebestilling pakkes i separate kasser/poser og lastes i bussens bagagerum.

3.  De svenske kunder samles op i samme bus i Sverige og transporteres over Øresundsbron til Kastrup, hvorefter der returneres til Malmø direkte uden ophold i Danmark. Ved returnering til Sverige tager passagererne sine forudbestilte varer fra bagagerummet.

4.  Ejeren af det afgiftsfrie lager udfærdiger ledsagerdokument, som følger varerne, og fakturerer varerne til ejerens danske selskabs afgiftsfrie lager i Danmark, som afregner danske punktafgifter, emballageafgifter og moms til SKAT. Det danske selskab er dermed spørgers danske oplagshaver og skatterepræsentant som indestår for betaling af afgifter og moms.

·        I ledsagerdokumentets rubrik 7 anføres det danske oplag som "modtager"

·        I rubrik 7a anføres busselskabets navn som "leveringsstedet", idet det forudsættes at selve bussen er en filial af busselskabet.

·        I rubrik 9 anføres også busselskabets navn som "transportør", idet varerne transporteres fra lageret i Malmö til Danmark med bussen.

·        Flaskexpressens repræsentant foretager en fysisk optælling af de modtagne varer inden udlevering til slutkunderne, og rapporterer eventuelle afvigelser til det danske oplag.

5.      Det danske oplag fakturerer vareleverancen til spørger, som efterfølgende afregner med slutkunden.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Ad spørgsmål 2:

Det er spørgers opfattelse, at der er tale om en dansk virksomhed som sælger dansk beskattede varer på dansk landjord.

Kunderne har på forhånd fortalt virksomheden via en hjemmeside hvad de ønsker at afhente i Danmark.

Disse varer er indkøbt at virksomheden af en svensk grossist, som har banderoleret og leveret varerne til Danmark på ledsagerdokument i henhold til gældende lovgivning. Denne transaktion er ikke relevant i relation til videresalg til kunden.

Spørgers forretningmodel er identisk med den handel der foregår på f.eks. charterflyselskabernes ruter mellem EU-lande. Den eneste forskel er, at i flyet flytter passagererne selv de bestilte varer fra sædet op i hattehylden ('bagagerummet') inden afgang fra f.eks. Spanien.

De svenske myndigheder har efter spørgers opfattelse ikke kompetence til at afgøre om en varetransaktion har fundet sted på dansk territorium.

Spørgsmålet går udelukkende på om hvorvidt SKAT vil anse varerne som leveret uden at kunderne har fysisk rørt ved varerne.

I forbindelse med at kunderne afgiver deres bestilling på hjemmesiden skal kunderne acceptere selskabets Salgs- og leveringsbetingelser, hvori det tydeligt fremgår at varerne overgår til kunden i Danmark.

Spørger henviser endvidere til SKM2006.530.SR, hvor Skatterådet har afgjort, at grænsehandelskoncepter kan indrettes, så campingvogne kan handles med tysk moms, hvis følgende forhold er opfyldt:

1)      At spørgeren etablerer et samarbejde med en virksomhed, der faktisk har etableret et forretningssted i Tyskland. Den tyske samarbejdspart kan være et af den danske forhandler 100 pct. ejet tysk datterselskab.

Vores svenske virksomhed har et samarbejde med vores danske virksomhed som har et forretningssted i Danmark. Det danske forretningssted er i vores tilfælde en dansk registreret webshop hvor både danske og svenske kunder kan handle.

2)      At potentielle købere ved deres henvendelse til spørgeren alene får oplysning om, at såfremt de ønsker at købe en campingvogn af en bestemt type med tysk moms, kan de gøre dette ved henvendelse til den tyske samarbejdspart i Tyskland.

Vores svenske kunder vil udelukkende kunne handle via vores danske forretningssted inkl. dansk moms og punktafgifter.

3)      At spørgeren sælger campingvognen til den tyske samarbejdspart og modtager betaling herfor.

Vores danske virksomhed indkøber varerne fra leverandør(er) i Danmark inkl. danske punktafgifter og moms. Som tidligere beskrevet, leveres varerne fra det svenske oplag via det danske oplag, som hermed er vores danske selskabs leverandør.

4)      At spørgeren efterlever momslovens bestemmelser vedrørende EU-varehandel mellem to momsregistrerede virksomheder.

(ja, jfr. pkt. 3 ovenfor).

5)      At spørgeren transporterer campingvognen til den tyske samarbejdspart i Tyskland og at spørgeren eller den tyske samarbejdspart bærer risikoen for evt. beskadigelse af campingvognen under transporten.

(ej relevant, men der henvises til pkt. 3 ovenfor).

6)      At handelsaftalen indgås direkte mellem den danske køber og den tyske samarbejdspart.

Handelsaftalen indgås direkte mellem den svenske køber og den danske samarbejdspart, idet den svenske køber bestiller via den danske samarbejdsparts danske hjemmeside.

7)      At campingvognen udleveres til den danske køber i Tyskland.

Varerne bliver udleveret til den svenske køber i Danmark. Under rejsen gennem Danmark udleveres faktura til den svenske køber og den svenske køber underskriver en fakturakopi som kvittering for modtagelsen.

8)      At det er den danske køber, der sørger for transporten af campingvognen fra Tyskland til Danmark.

Den svenske køber sørger for transporten af de indkøbte varer fra Danmark til Sverige ved at spørger stiller sin bus' bagagerum til den svenske købers disposition.

9)      At campingvognen ikke er indregistreret i Danmark inden den tyske samarbejdspart udleverer den til den danske køber i Tyskland.

(ej relevant)

Spørger finder, at varerne skal anses for at været leveret til de svenske købere/buspassagerer i Danmark, under hensyntagen til at

·        Varerne bestilles på vores danske samarbejdsparts danske hjemmeside
·        Køberen accepterer, i forbindelse med bestillingen, den danske samarbejdsparts Salgs- og Leveringsbetingelser hvori det fremgår at det juridiske leveringssted er i Danmark
·        Varerne sælges i Danske Kroner, inklusive danske punktafgifter og dansk moms
·        Ordrebekræftelse udsendes fra den danske samarbejdsparts hjemmeside
·        Faktura udleveres fra den danske samarbejdspart til køberen i Danmark
·        Køberen underskriver fakturakopi som kvittering for modtagelsen mens han/hun befinder sig i Danmark
·        Den danske samarbejdspart, på vegne af den svenske køber, på forhånd har leveret de bestilte varer ind i bussen som skal transportere den svenske køber tilbage til Sverige.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag:

Skatteforvaltningslovens § 21:
Stk. 1. Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for spørgeren af en disposition, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. Det kan være om en disposition, som spørgeren har foretaget eller påtænker at foretage.
Stk. 2 Enhver kan hos told- og skatteforvaltningen få et bindende svar på spørgsmål om den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage, når told- og skatteforvaltningen i øvrigt har kompetence til at afgøre spørgsmålet, jf. dog stk. 3. (...)

Ad spørgsmål 1:

Det ønskes besvaret, hvorvidt den beskrevne papirgang med hensyn til fakturering og udfyldelse af ledsagerdokumenter er rigtig.

Praksis:

SKM2009.281.SR: Skatterådet afviste at tage stilling til indberetningspligt for udbetalinger, idet bindende svar alene kan omfatte de skattemæssige virkninger af en gennemført eller påtænkt disposition, og kun kan gives om forhold, hvor der kan eller skal træffes en afgørelse og afgørelsen skal vedrøre spørgsmål om beskatning.

Begrundelse:

Det er SKATs opfattelse, at spørgsmålet ikke vedrører den skatte- eller afgiftsmæssige virkning for spørgeren af en disposition eller en påtænkt disposition, og heller ikke den skattemæssige virkning for andre end spørgeren af en disposition, som spørgeren påtænker at foretage.

SKAT finder på den baggrund ikke, at spørgsmålet er af en sådan karakter, at der kan gives et bindende svar efter skatteforvaltningslovens § 21 og SKAT skal på den baggrund indstille, at det afvises at besvare spørgsmålet.

Spørger henvises til at søge vejledning på www.skat.dk eller til at rette henvendelse til SKATs kundecenter på tlf. 72 22 18 18.

Ad spørgsmål 2:

Det ønskes besvaret, hvorvidt det er i overensstemmelse med gældende regler at varerne overgår til slutkunden under kørslen på dansk landjord uden at passagererne rent fysisk rører ved varerne (passagererne sidder i bussen/varerne ligger i bagagerummet).

Begrundelse:

Baggrunden for spørgsmålet er, at hvis varerne kan anses for at være leveret til kunderne (buspassagererne) i Danmark, er det de enkelte kunder og ikke spørger, der indfører dansk afgiftsberigtigede varer i Sverige.

Spørgsmålet vedrører således den afgiftsmæssige virkning af spørgers dispositioner efter svensk ret - om de svenske myndigheder vil anerkende, at varerne er afgiftsberigtigede med danske afgifter og overleveret til kunden i Danmark, når forretningsgangen er som beskrevet i konceptet.

Efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, kan der alene gives bindende svar på spørgsmål som told- og skatteforvaltningen har kompetence til at afgøre.

SKAT har ikke kompetence til med virkning for svenske myndigheder at afgøre, om levering kan anses for at være sket i Danmark.

SKAT indstiller på den baggrund, at det afvises at besvare spørgsmål 2.

SKAT kan imidlertid vejledende udtale følgende:

Spørger har beskrevet et forløb, hvorefter varerne bestilles i Sverige, lastes på en bus i Sverige og kører i bagagerummet på bussen med kunderne som passagerer i bussen over Øresundsbroen, hvorefter der returneres til Sverige direkte og uden ophold i Danmark. Tilbage i Sverige tager passagererne deres forudbestilte varer fra bagagerummet.

Varerne udtages fra et afgiftsfrit oplag i Sverige. I ledsagedokumentet angives det, at modtageren af varerne transporteres til oplagshaverens oplag i Danmark.

Når dette ikke rent faktisk er tilfældet, men varerne i stedet tages ud af oplaget i Sverige og lastes direkte på samme bus, som også passagererne transporteres med, så overgår varerne til forbrug på dette tidspunkt. Da det sker i Sverige, skal varerne afgiftsberigtiges med Svenske afgifter.

På baggrund af dette forløb er det SKATs opfattelse, at varerne efter det beskrevne koncept, skal afgiftsberigtiges i Sverige.

Ad spørgsmål 3:

Det ønskes besvaret, hvor salg af eksport-dåser (uden pant) kan ske - i bussen med låste døre på dansk landjord og/eller undervejs på turen retur mod Sverige.

Begrundelse:

Efter skatteforvaltningslovens § 21, stk. 1, kan der alene gives bindende svar på spørgsmål som told- og skatteforvaltningen har kompetence til at afgøre.

SKAT har ikke kompetence til at træffe afgørelse om salg af pantfrie dåser. Kompetencen til at træffe afgørelse herom, hører under Miljøministeriet.

SKAT indstiller på den baggrund, at det afvises at besvare spørgsmål 3.

SKAT kan imidlertid vejledende udtale, at leveringsstedet for varer solgt om bord på et transportmiddel under personbefordring indenfor EU er afgangsstedet, jf. Momsvejledningen afsnit E.2.3.

Da afgangsstedet er Sverige og der ikke bliver gjort ophold i Danmark, vil der dermed skulle betales afgifter til Sverige af varer solgt under persontransporten.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs afgørelse og begrundelse.