Dato for udgivelse
13 Nov 2009 14:17
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Nov 2009 12:47
SKM-nummer
SKM2009.684.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
09-108344
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Forskud, oplysningsskema, årsopgørelse, skattekort og regnskaber + Personlig indkomst + Kapitalindkomst og fradrag i kapitalindkomsten + Virksomheder + Selskabsbeskatning
Emneord
Multimediebeskatning, PDA, Internet, mobiltelefon
Resumé

Skatterådet kan bekræfte, at PDA'er i det foreliggende tilfælde vil være skattefri for medarbejderen, således at der ikke udløses multimedieskat fra 1.1.2010, da PDA'erne er indrettet således, at det er teknisk umuligt at foretage opkald eksternt, herunder private opkald.

Skatterådet kan også bekræfte, at virksomheden må undlade at indeholde multimedieskat af de af spørger beskrevne mobiltelefoner, der udelukkende anvendes til tjenstligt brug, da mobiltelefonerne er indrettet således, at det er teknisk umuligt at foretage opkald eksternt, herunder private opkald.

Skatterådet henviste til det anførte i sagsfremstillingen og SKATs kommende vejledning for besvarelsen af, hvorvidt fastsættelse af en beløbsmæssig grænse, der medfører en skærpet kontrol, må bruges som eneste kontrolforanstaltning, når spørger indskærper overfor medarbejderen, at de udleverede multimedier alene må anvendes til tjenstligt brug, og medarbejderen underskriver en erklæring herom

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 2

Henvisning
Ligningsvejledningen 2009-2, A.B.1.9

Spørgsmål

 1. Virksomheden har udleveret håndholdte PDA'er til ansatte medarbejdere, således at de kan modtage og videregive information fra virksomheden. Medarbejderen har adgang til virksomhedens netværk fra den udleverede PDA og kan samtidig benytte den udleverede PDA til telefoni. Vil PDA'en i sådanne tilfælde være skattefri for medarbejderen, således at der ikke udløses multimedieskat fra 1.1.2010?
 2. Hvis der svares nej til Spm. 1, gør det så en forskel, såfremt medarbejderen underskriver en erklæring om, at PDA'en udelukkende må anvendes til tjenstlig brug - således at der i disse tilfælde ikke bliver tale om multimediebeskatning fra 1.1.2010?
 3. Virksomheden udleverer mobiltelefoner til medarbejdere. Mobiltelefonerne må udelukkende anvendes til tjenstlig brug, hvilket medarbejderne skriver under på. Må virksomheden i disse tilfælde undlade at indeholde multimedieskat fra 1.1.2010?
 4. Såfremt virksomheden i ovennævnte 2 tilfælde indskærper overfor medarbejderen, at de udleverede multimedier alene må anvendes til tjenstlig brug og medarbejderen underskriver en erklæring herom, må virksomheden da som eneste kontrol af forholdet indlægge en beløbsmæssig grænse, som ved overskridelse udløser en skærpet kontrol?

Svar

 1. Ja.
 2. Bortfalder.
 3. Ja.
 4. Se sagsfremstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

 1. Der er tale om ca. 5.000 medarbejdere fordelt på tre personalekategorier.

Mobiltelefonerne, der udleveres, er spærrede for opkald uden for spørgers virksomhed, og der er spærret for adgang til internettet.

Mobiltelefonerne bruges af den første personalekategori fx til, at de kan melde sig til arbejde, blive informeret om driftsforstyrrelser via SMS fra driftskontoret og omvendt, hente informationer om dagens vagt samt vagten i morgen.

Personalekategori 2 bruger mobiltelefoner til at kontakte Driftscentret, Fjernstyringscentralen, kollegaer, chefen mv.

Personalekategori 1 bruger PDA'er, der er spærrede for opkald udenfor spørgers virksomhed, til at melde sig til arbejde, blive informeret om driftsforstyrrelser via SMS fra driftskontoret og omvendt, hente informationer om dagens vagt samt vagten i morgen, og endeligt kan de bruge PDA'eren til at fejlmelde materiel, rapportere hændelser i forbindelse med arbejdets udførelse, søge information om vagterne op til en uge frem og bekræfte aftaler om overarbejde via programmet spørgers særlige program. Programmet kan kun tilgås via en af spørgers adgange.

Personalekategori 2 bruger fx PDA'er til tælling samt til at taste sig ind på positionsliste, så alle i virksomheden kan se, hvor de befinder sig. Medarbejderne møder på deres egen bopæl og bruger således de første 20 minutter af deres arbejdsdag på at se, hvor kollegaerne er henne og prøve at taste sig ind på et andet sted, end der, hvor kollegaerne er. Medarbejderne bruger endvidere PDA'er til at registrere afvigelser, f.eks. manglende rengøring, fejl mv., registrering af hittegods, taste døgnrapport.

Personalekategori 3 bruger PDA'er til fremmøde-registrering, kommunikation med andre enheder, alarmmeldinger til 112, og endeligt til fejlregistrering ( f.eks. indberette materielfejl via PDA'eren).

Både mobiltelefoner og PDA'er tages med hjem. De bruges til at registrere mødetids start på de forskellige mødesteder.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Spørger vurderer, at spørgsmål skal besvares med ja, idet de meget begrænsede anvendelsesmuligheder af multimediet, gør at der er tale om et sådant særligt arbejdsredskab, at medarbejderne ikke kan siges at have rådighed over et multimedie til privat benyttelse. Dette gør sig i øvrigt også gældende for mobiltelefonerne, hvorfor spørger mener, at PDA'erne/mobiltelefonerne falder udenfor multimediebeskatningen i Ligningslovens § 16, stk. 1 og 12.

I og med at de finder, at multimedierne ikke direkte er til privat rådighed, er der efter deres opfattelse ikke behov for, at medarbejderne skal indgå en tro og loveerklæring med spørger om, at de udelukkende må benyttes erhvervsmæssigt, og spørger er ikke forpligtet til at føre en særlig kontrol med anvendelsen.

SKATs indstilling og begrundelse

Lovgrundlag

I ligningslovens § 16 præciseres indkomstopgørelsen efter statsskattelovens §§ 4-6 for så vidt angår såkaldte personalegoder, dvs. de særlige bestemmelser for økonomiske fordele (goder), der ydes som led i arbejdsaftaler, når fordelen har en anden form end penge. Sådanne økonomiske fordele sidestilles efter bestemmelsen med arbejdsvederlag, og værdien af fordelen medregnes ved opgørelsen af den ansattes skattepligtige indkomst.

Ligningslovens § 16 omtaler vederlag i form af formuegoder af pengeværdi, sparet privatforbrug og værdien af helt eller delvis vederlagsfri benyttelse af andres formuegoder. Sparet privatforbrug er forbrug i privatsfæren, fx forbrug af kost, el, telefon, transport og lign., i modsætning til forbrug i erhvervssfæren.

Når et personalegode stilles til rådighed for en ansat, er det skattepligtigt uanset i hvilket omfang, den ansatte benytter godet. Det er altså selve rådigheden over godet, der beskattes.

Ved lovforslag nr. 199 af 22. april 2009, der senere blev vedtaget ved lov nr. 519 af 12. juni 2009, blev der indført et nyt stk. 12 i ligningslovens § 16, den såkaldte multimediebeskatning, der har virkning fra og med indkomståret 2010.

Det betyder, at den skattepligtige værdi af et eller flere multimedier, der er stillet til rådighed af en eller flere arbejdsgivere mv., som nævnt i stk. 1, for den skattepligtiges benyttelse, udgør et grundbeløb på 3.000 kr. (2010-niveau). Ved multimedier forstås computer med sædvanligt tilbehør, telefon, herunder oprettelses-, abonnements-, og forbrugsudgifter samt selve telefonapparatet, og adgang til datakommunikation via en internetforbindelse, herunder engangsudgiften til etablering af internetforbindelsen. Den skattepligtige værdi nedsættes ikke med den skattepligtiges eventuelle betaling i indkomståret for råderetten eller brugen. Har samtlige goder, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse, kun været stillet til rådighed en del af året, nedsættes den skattepligtige værdi svarende til det antal hele måneder, hvori ingen af goderne har været til rådighed. Grundbeløbet i 1. pkt. reguleres efter personskattelovens § 20.

Spørgsmål 1:

Virksomheden har udleveret håndholdte PDA'er til medarbejdere, således at de kan modtage og videregive information fra virksomheden. Medarbejderen har adgang til virksomhedens netværk fra den udleverede PDA og kan samtidig benytte den udleverede PDA til telefoni. Vil PDA'en i sådanne tilfælde være skattefri for medarbejderen, således at der ikke udløses multimedieskat fra 1.1.2010?

Såfremt der er tale om, at arbejdstagerne har privat rådighed over PDA'erne, skal denne rådighed beskattes med 3.000 kr. (2010 niveau) om året fra d. 1.1.2010, jf. Lov nr. 2009-06-12 nr. 519 om ændring af ligningsloven og forskellige andre love, § 1, nr. 62, Ligningslovens § 16, stk.1 samt Statsskattelovens § 4.

Spørger har oplyst, at PDA'en stilles til rådighed for medarbejderne som led i deres ansættelsesforhold ispørgers virksomhed. PDA'en tages med hjem.

En PDA anses i denne forbindelse som en mobiltelefon, hvilket fremgår af L 199, Forslag til lov om ændring af ligningsloven og andre loves afsnit 2.7.2: " En telefon omfatter små håndholdte computere, hvis hovedfunktion er telefoni og evt. kalender- og tidsregistreringsfunktion, såsom PDA'er (Personal Digital Assistant), smartphones o. lign."

Det fremgår endvidere af L 199, Forslag til lov om ændring af ligningsloven og andres love, punkt 2.7.7:

"Multimediebeskatningen forudsætter, at arbejdstageren har privat rådighed over et af de pågældende goder. Rådighedsbegrebet indebærer, at det ikke er afgørende, om arbejdstageren faktisk benytter et af de omfattede personalegoder privat. Det forhold, at arbejdstageren konkret har mulighed for at bruge personalegodet privat, er nok til at udløse beskatningen. Samme rådighedsbegreb kendes blandt andet fra beskatningen af fri bil. I praksis vil rådighedsbegrebet betyde, at hvis en arbejdstager én gang tager et af de pågældende goder med hjem, er godet bragt ind i den private sfære, og der en formodning for, at der er privat rådighed over personalegodet."

Når PDA'en tages med hjem, er der således en formodning for, at den også er til rådighed for privat anvendelse.

Spørger har oplyst, at PDA'en er indrettet således, at det er teknisk umuligt at foretage opkald eksternt, herunder private opkald. Den kan således kun benyttes til at foretage opkald internt i spørgers virksomhed.

SKAT finder, at formodningen for privat rådighed er afkræftet, da PDA'en kun giver adgang til interne opkald i spørgers virksomhed. Medarbejderne skal derfor ikke beskattes af privat rådighed af PDA'en fra d. 1.1.2010 efter Ligningslovens § 16, stk. 1 samt 12 om multimediebeskatning, jf. statsskattelovens § 4.

SKATs indstilling:

SKAT skal derfor indstille, at spørgsmål 1 besvares med ja.

Spørgsmål 2:

Hvis der svares nej til Spm. 1, gør det så en forskel, såfremt medarbejderen underskriver en erklæring om, at PDA'en udelukkende må anvendes til tjenstlig brug, således at der i disse tilfælde ikke bliver tale om multimediebeskatning fra 1.1.2010?

Spørgsmålet bortfalder.

Spørgsmål 3:

Virksomheden udleverer mobiltelefoner til medarbejdere. Mobiltelefonerne må udelukkende anvendes til tjenstlig brug, hvilket medarbejderne skriver under på. Må virksomheden i disse tilfælde undlade at foretage multimediebeskatning fra 1.1.2010?

Spørger har oplyst, at mobiltelefonerne er indrettet således, at det er teknisk umuligt at foretage opkald eksternt, herunder private opkald. Mobiltelefonerne kan således kun benyttes til at ringe internt i spørgers virksomhed. Mobiltelefonerne er også afskåret fra adgang til internettet.

SKAT finder derfor, at formodningen for privat benyttelse herved er afkræftet, da mobiltelefonen ikke kan benyttes til private opkald. Medarbejderne skal derfor ikke beskattes af privat rådighed af PDA'en fra d. 1.1.2010 efter Ligningslovens § 16, stk. 1 samt 12 om multimediebeskatning, jf. statsskattelovens § 4.

SKATs indstilling:

SKAT skal indstille, at spørgsmål 3 besvares med ja.

Spørgsmål 4:

Såfremt virksomheden i ovennævnte 2 tilfælde indskærper overfor medarbejderen, at de udleverede multimedier alene må anvendes til tjenstlig brug, og medarbejderen underskriver en erklæring herom, må virksomheden da som eneste kontrol af forholdet indlægge en beløbsmæssig grænse, som ved overskridelse udløser en skærpet kontrol?

Da både PDA'en samt mobiltelefonen ikke kan ringe eksternt, da det er teknisk umuligt, vil det være overflødigt at kontrollere hvorvidt der udelukkende er foretaget erhvervsmæssige opkald.

SKAT skal dog bemærke, at en evt. kontrol skal tilsikre, at der ikke ringes privat fra mobiltelefonen. En beløbsmæssig grænse alene ses ikke umiddelbart at være tilstrækkeligt til at efterprøve, hvorvidt der tales privat i telefonen, da det på denne måde ikke konstateres, hvem der ringes til.

Vedrørende en mobiltelefon/PDA er der mulighed for at afkræfte formodningen for privat rådighed, såfremt:

 • Telefonen er nødvendig for at kunne udføre arbejdet
 • Der er indgået en tro og love erklæring mellem arbejdsgiver og arbejdstager om, at telefonen udelukkende må anvendes erhvervsmæssigt.
 • Telefonen rent faktisk kun benyttes erhvervsmæssigt.
 • Arbejdsgiveren fører kontrol med, at telefonen kun anvendes erhvervsmæssigt.

Det kan oplyses, at SKAT arbejder på en vejledning til arbejdstagere og arbejdsgivere om multimediebeskatningen.

SKATs indstilling:

SKAT indstiller, at spørgsmål 4 besvares med se sagsfremstillingen samt begrundelsen.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.