Dato for udgivelse
07 Dec 2009 15:22
Gyldig til
1. januar 2012
Sagsnummer
08-101486
Ved spørgsmål, kontakt
SKATs Kundecenter

Folketinget har den 3. december 2009 vedtaget L19 (Momspakken m.v.) De fleste ændringer har virkning har 1. januar 2010.

De væsentligste ændringer i forslaget er:

 1. Hovedreglen for leveringssted ved handel med ydelser mellem virksomheder i EU
 2. Udvidet brug af omvendt betalingspligt
 3. Særregler ved salg af visse ydelser
 4. Omvendt betalingspligt ved indenlandsk salg af CO2-kvoter og CO2-kreditter til erhvervsdrivende
 5. Pligt til årlig momsafregning ved salg af løbende grænseoverskridende ydelser i EU - periodisering af ydelser
 6. Pligt til at indberette listeoplysninger ved salg af ydelser til virksomheder i andre EU-lande
 7. Forenklede regler for godtgørelse af momsudgifter i andre EU-lande - nu elektronisk
 8. Ændring af momsangivelsen og nye konti
 9. Hovedtrækkene i de enkelte punkter er beskrevet her nedenfor.

  1) Hovedregel for leveringssted ved handel med ydelser i EU mellem afgiftspligtige personer

  Der indføres ny hovedregel for leveringssted for ydelser, der handles mellem to afgiftspligtige personer i EU (se punkt 2). Ændringen medfører, at ydelserne bliver omfattet af omvendt betalingspligt, hvormed momsen skal betales af købsvirksomheden i det land, hvor den har etableret sin økonomiske virksomhed eller sit faste forretningssted. Reglen findes i stort omfang allerede i dag, men gøres altså nu til hovedregel. Der findes særregler, der fastlægger leveringsstedet efter andre kriterier, se punkt 3.

  Hovedreglen medfører, at udenlandske virksomheder ikke skal momsregistreres i Danmark, hvis de udelukkende sælger de omfattede ydelser til afgiftspligtige personer her.

  2) Udvidet brug af omvendt betalingspligt - hvem anses for afgiftspligtige personer

  For at man skal anvende omvendt betalingspligt, skal køberen være en afgiftspligtig person. Definitionen af en afgiftspligtig person er udvidet i forhold til den nuværende momsmæssige definition af begrebet.

  Som afgiftspligtig person anses:

 10. alle - både fysiske og juridiske personer - der driver selvstændig økonomisk virksomhed med leverancer mod vederlag.
 11. Som afgiftspligtig person anses i denne forbindelse også:

 12. alle andre virksomheder og lignende (kun juridiske personer), der er betalings- og registreringspligtige for varekøb fra andre EU-lande (erhvervelser), eller
 13. der har valgt at lade sig registrere for erhvervelser, uanset registreringsgrænsen på 80.000 kr. ikke er oversteget.
 14. Reglerne skal også bruges, når køberen er en afgiftspligtig person, der både har aktiviteter i form af leverancer mod vederlag og ikke afgiftspligtige aktiviteter, uanset at ydelserne indkøbes til de ikke-afgiftspligtige aktiviteter.

  Imidlertid skal reglerne om omvendt betalingspligt ikke anvendes, hvis en afgiftspligtig person indkøber ydelser til privat brug eller til privat brug for sine ansatte.

  3) Særregler - Ydelser som ikke følger hovedreglen om momsbeskatning i købers hjemland

  Ydelser vedrørende fast ejendom

  Ydelser vedrørende fast ejendom skal momses i det land, hvor ejendommen er beliggende. Er ejendommen beliggende i Danmark skal der således betales dansk moms.

  Det gælder fx ydelser fra sagkyndige og ejendomsmæglere, indkvartering i hotelsektoren, ferielejre og campingpladser, overdragelse af brugsrettigheder til fast ejendom samt ydelser i forbindelse med forberedelse eller koordinering af byggearbejder, herunder ydelser fra arkitekter og tilsynsførende.

  Ydelser vedrørende arrangementer inden for kunst, kultur, sport, videnskab, undervisning, underholdning og lignende

  Frem til 1. januar 2011 skal der fortsat betales dansk moms af ovenstående ydelser, når aktiviteterne rent faktisk udøves her i landet.

  Fra 1. januar 2011 er leveringsstedet for ovenstående ydelser omfattet af den nye hovedregel, når køberen er en afgiftspligtig person. Det vil sige, at danske virksomheder, der køber sådanne ydelser i andre EU-lande, selv skal beregne momsen.

  Er der imidlertid tale om salg af adgang til de omtalte arrangementer og ydelser i tilknytning hertil, er leveringsstedet dér, hvor arrangementerne rent faktisk finder sted. En arrangør er derfor underlagt de regler, der gælder i det land, hvor arrangementet afholdes. Er arrangementet momspligtigt dér, skal arrangøren altid opkræve moms af fx entrébetalingen. Det gælder uanset, om køberen er en afgiftspligtig person eller en ikke-afgiftspligtig person.

  Personbefordring

  Personbefordringsydelser skal momses i det land, hvor befordringen sker. Her i landet er personbefordring med alle former for transportmidler, bortset fra turistbuskørsel, fritaget for moms.

  Der skal således betales dansk moms af den turistbuskørsel, der finder sted i Danmark.

  Restaurant- og cateringydelser

  Restaurant- og cateringydelser skal momses i det land, hvor ydelsen udføres. Leveres restaurant- og cateringydelsen i Danmark, skal der således betales dansk moms.

  Restaurant- og cateringydelser, der leveres om bord på skibe, fly eller tog under den del af en personbefordring, der finder sted inden for EU skal dog momses i afgangslandet.

  Transport af varer

  Ved levering af transport af varer inden for EU til ikke-afgiftspligtige personer skal der betales dansk moms, når transporten påbegyndes i Danmark.

  Ved levering af transport af varer til og fra 3.lande til en ikke-afgiftspligtig person skal der betales dansk moms for den del af transporten, der finder sted i Danmark. Der tages hensyn til den tilbagelagte strækning.

  Lastning, losning, omladning og lignende

  Ved levering af lastning, losning, omladning og lignende til ikke-afgiftspligtige personer skal der betales moms i det land, hvor ydelsen rent faktisk udføres. Der skal således betales dansk moms, når ydelsen udføres i Danmark.

  Vurdering af og arbejde udført på løsøregenstande

  Ved levering af ydelser i form af vurdering af og arbejde udført på løsøregenstande til ikke-afgiftspligtige personer skal der betales moms i det land, hvor ydelsen rent faktisk udføres. Der skal således betales dansk moms, når ydelsen udføres i Danmark.

  Korttidsudlejning af transportmidler

  Korttidsudlejning af transportmidler skal momses i det land, hvor kunden får transportmidlet stillet til rådighed. Stilles transportmidlet til kundens rådighed i Danmark skal der således betales dansk moms.

  Der er tale om korttidsudlejning, når kunden lejer transportmidlet i en sammenhængende periode på højst 30 dage. For skibe er der tale om korttidsudlejning, hvis den sammenhængende periode er på højst 90 dage.

  Fra 1. januar 2013 ændres reglerne for langtidsudlejning af transportmidler til privatpersoner, så der derefter skal opkræves dansk moms, når privatpersonen bor her i landet. I dag skal udlejer opkræve moms i det land, hvorfra han driver sin udlejningsvirksomhed.

  Reglerne for langtidsudlejning af transportmidler til privatpersoner ændres dog allerede nu, hvis transportmidlet faktisk benyttes i Danmark, og udlejeren er etableret uden for EU.

  4) Omvendt betalingspligt ved indenlandsk salg af CO2-kvoter og CO2-kreditter til erhvervsdrivende

  For at forhindre momssvig i forbindelse med handel med CO2-kvoter og CO2-kreditter, indføres der omvendt betalingspligt for momsen, når en dansk virksomhed sælger CO2-kvoter eller CO2-kreditter til en anden dansk virksomhed.

  Den omvendte betalingspligt gælder både for virksomheder med momspligtige aktiviteter og virksomheder med momsfrie aktiviteter.

  Reglerne for afregning af moms ved køb af CO2-kvoter og CO2-kreditter er således de samme, uanset om købet foretages hos udenlandske eller danske virksomheder.

  Virksomheder uden momspligtige aktiviteter skal registreres hos SKAT, når de er betalingspligtige for køb af CO2-kvoter eller CO2-kreditter.

  Skatteministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af disse regler.

  5) Periodisering af ydelser

  Der indføres en ny regel, der alene gælder for ydelser, der leveret til eller fra en afgiftspligtig person i et andet EU-land, og hvor levering strækker sig ud over en periode på mere end et år uden mellemliggende fakturering.

  I disse tilfælde betyder ændringen, at moms af den pågældende ydelse skal afregnes ved udgangen af hvert kalenderår fra og med andet år og frem til afslutningen af leveringen.

  Formålet med periodiseringen af momsafregningen er at sikre, at der er ensartede regler i EU for disse ydelser, således at leverandører fra forskellige lande ikke skal følge forskellige regler.

  Endvidere giver reglen medlemslandene mulighed for at krydsrevidere oplysningerne, der skal afgives til VIES-systemet omkring disse ydelser.

  6) Listeindberetning (VIES)

  I den nuværende ordning skal registrerede virksomheder, der efter momslovens § 34, stk. 1, nr. 1, 3 og 4, leverer varer uden moms til registrerede virksomheder i andre EU-lande, udarbejde en liste over de leverancer, de har foretaget i perioden.

  Oplysningerne afgives som hovedregel kvartalsvis til VIES-systemet.

  Denne ordning suppleres i forbindelse med vedtagelsen af momspakken således, at

 15. ordningen ligeledes omfatter ydelser leveret under hovedreglen for leveringssted og reglen for omvendt betalingspligt
 16. oplysningerne skal afgives månedligt fra 2011
 17. Formålet med ændringerne er at give medlemslandene et bedre kontrolredskab i bekæmpelsen af momssvig.

  7) Forenklet momsgodtgørelse

  Momspligtige virksomheder, der foretager momspligtige indkøb i et EU-land, hvori de ikke er registrerede, og derfor ikke har adgang til momsfradragsret, kan i dag søge om godtgørelse af momsen i købslandet.

  Ordningen er imidlertid så administrativ tung, at den i dag ofte ikke benyttes, og ordningen vil derfor blive moderniseret med momspakken.

  Ændringerne indebærer, at virksomhederne fremover kan søge momsen godtgjort i deres hjemland. Danske virksomheder skal således fremover søge momsen af udgifter afholdt i andre EU-lande godtgjort gennem de danske skattemyndigheder.

  I forbindelse med ansøgningsproceduren sker der følgende ændringer:

 18. fristerne for fremsendelse af ansøgning udskydes
 19. elektronisk kommunikation bliver obligatorisk
 20. færre bilag skal vedhæftes ansøgningerne
 21. fristen for behandling af ansøgningen forkortes i normale tilfælde, og virksomhederne får ret til forrentning af godtgørelsen ved forsinket behandling.
 22. Den nye ansøgningsprocedure iværksættes fra den 1. januar 2010.

  8) Ændring af momsangivelsen og nye konti

  Som følge af de ændrede regler om leveringsstedet for ydelser vil momsangivelsen blive udvidet, så den fremover indeholder to A-rubrikker og to B-rubrikker for henholdsvis:

 23. Rubrik A - varer
 24. Rubrik A - ydelser
 25. Rubrik B - varer
 26. Rubrik B - ydelser
 27. I rubrik A - varer anføres:

 28. Værdien uden moms af varekøb fra registrerede virksomheder i andre EU-lande (EU-erhvervelser)
 29. Værdien uden moms af udenlandske virksomheders fjernsalg her i landet
 30. Værdien uden moms af udenlandske virksomheders installation og montering her i landet
 31. I rubrik A - ydelser anføres:

 32. Værdien uden moms af køb af ydelser omfattet af hovedreglen i andre EU-lande, hvor virksomheden er betalingspligtig for momsen efter reglerne om omvendt betalingspligt
 33. I rubrik B - varer anføres:

 34. Værdien uden moms af varesalg til registrerede virksomheder i andre EU-lande
 35. Værdien uden moms af fjernsalg til andre EU-lande
 36. Værdien uden moms af installation og montering af varer i andre EU-lande
 37. I rubrik B - ydelser anføres:

 38. Værdien uden moms af ydelser omfattet af hovedreglen, der leveres til andre EU-lande, hvor modtageren er betalingspligtig for momsen af ydelserne
 39. Nye konti

  Kontoen for afgift af køb af varer og ydelser med omvendt betalingspligt deles op i to konti: en for varer og en for ydelser. Til gengæld afskaffes den særlige konto for køb af byggeydelser og arbejdsudleje.