Indhold

Dette afsnit beskriver skifterettens anmeldelse af dødsfaldet til Skattestyrelsen.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle dødsboer, hvor dødsboskifte sker i Danmark.

Regel

Skifteretten skal for hvert enkelt dødsbo løbende indberette følgende til Skattestyrelsen:

 • Identiteten af den indberetningspligtige skifteret.
 • Afdødes CPR-nr.
 • Datoen for dødsfaldet.
 • Skiftesagsnummer (SKS.NR.).
 • Om skifte efter afdøde sker her i landet.
 • Om der er mere end et bo efter afdøde.
 • Om afdøde var gift på dødstidspunktet. I givet fald oplyses ægtefællens CPR-nr.
 • Om dødsboets behandlingsmåde oplyses:
   1. Om dødsboet er udlagt uden skiftebehandling efter DSL kapitel 12.
   2. Om dødsboet er udlagt til den længstlevende ægtefælle efter DSL kapitel 13.
   3. Om dødsboet er udleveret til uskiftet bo efter DSL kapitel 14.
   4. Om dødsboet er udleveret til privat skifte efter DSL kapitel 15, herunder om dødsboet er udleveret til forenklet privat skifte efter DSL § 33 eller § 34.
   5. Om dødsboet behandles ved bobestyrer efter DSL kapitel 16, herunder om dødsboet anses for insolvent på udleveringstidspunktet.
   6. Om der er meddelt tilladelse til, at skæringsdagen udskydes efter DSL § 66, stk. 2.
   7. Om der er meddelt tilladelse til, at opgørelse vedrørende nærmere afgrænsede dele af dødsboet foretages efter dødsboets afslutning efter DSL § 31, stk. 2 eller § 66, stk. 3.
 • Identiteten af den, der repræsenterer dødsboet, hvis dette er udleveret til privat skifte eller til behandling ved bobestyrer.
 • Identiteten af arvinger i dødsboet, hvis det er udleveret til privat skifte efter DSL § 25, stk. 1, nr. 1.
 • Opgørelse over aktiver og passiver pr. dødsdagen (åbningsstatus), når en sådan skal indgives til skifteretten.
 • Om den længstlevende ægtefælle er eller fx på grund af arveafkald bliver eneste arving, når der bortses fra arvinger efter testamente.
 • Om et afsluttet bo genoptages.

Når der efterfølgende sker ændringer i oplysninger, der tidligere er indberettet til Skattestyrelsen, herunder ændringer af dødsboets behandlingsmåde, skal skifteretten give Skattestyrelsen besked om ændringerne.

Se § 50 i BEK nr. 888 af 15. juni 2020, om skatteindberetning mv.