Indhold

Dette afsnit beskriver reglerne om proklama i forbindelse med dødsbobeskatning.

Afsnittet indeholder:

 • Dødsboer omfattet af reglen
 • Hovedregel
 • Undtagelse
 • Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Se afsnit C.E.14 om definition af proklama.

Dødsboer omfattet af reglen

Reglen omfatter alle dødsboer bortset fra boudlægsboer efter DSL § 18.

Hovedregel

Dødsboet skal sætte proklama i Statstidende.

Se DSL kapitel 20 om, hvilke oplysninger om afdøde mv. der skal fremgå af proklamaet.

Skattestyrelsen skal anmelde sit krav på tilgodehavender hos afdøde

 • inden 8 uger efter den dag, proklamaet har været i Statstidende
 • til den person, som proklamaet har bestemt.

Når et krav på tilgodehavende ikke er anmeldt rettidigt, bortfalder retten til dækning i dødsboet. Se DSL § 83, stk. 1.

►Bemærk

 Lov nr. 697 af 24. maj 2022 indfører en digital skifteportal, hvor krav i dødsboer skal anmeldes. Skifteportalen forventes at blive taget i brug i andet halvår 2022. ◄

Se også

Se afsnit G.A.3.1.9 om dødsboer og dødsboskifte.

Hvilke skatter er omfattet af proklama?

Skatter, der er opgjort på skat.dk/tastselv på den dag, hvor proklama er i Statstidende, er omfattet af proklama.

Det er fx

 • forfaldne ikke betalte B-skatter
 • opgjorte ikke betalte restskatter for tidligere år, bortset fra restskat, der er indregnet i dødsårets forskudsskat
 • skatter, hvor der er ydet henstand med betaling, herunder også renter af henstandsbeløb - se SKM2001.433.ØLR.

Bemærk

Når dødsfaldet sker sidst på året, kan en restskat for indkomståret før dødsåret være indregnet i forskudsansættelsen for året efter dødsåret. På et tidspunkt vil en sådan restskat komme til direkte opkrævning. Er restskatten ikke anmeldt inden anmeldelsesfristen udløb, og kommer kravet om direkte betaling først dødsboet i hænde efter anmeldelsesfristens udløb, bortfalder Skattestyrelsens krav på betaling.

Undtagelse

Krav på skatter og afgifter er ikke omfattet af proklama, når det er bestemt i anden lovgivning. Se DSL § 83, stk. 2, nr. 4.

Dødsboskatteloven indeholder i DBSL § 87, stk. 5, en regel om skatter, der ikke er omfattet af proklama. Det bestemmes heri, at skattekrav ikke omfattes af et proklama udstedt efter reglerne i kapitel 20 i DSL, medmindre kravet er opgjort på tidspunktet for udstedelsen af proklamaet. Dog omfattes restskatter mv., der er overført til dødsåret efter KSL § 61, stk. 3, og § 61 A, ikke af et udstedt proklama. 

Hvilke skatter er ikke omfattet af proklama?

De skatter, der ikke er opgjort på den dag, hvor proklama er i Statstidende, er fx

 1. restskatter som følge af en afsluttende skatteansættelse for mellemperioden
 2. dødsboskat for et skiftet dødsbo, der ikke er skattefritaget
 3. restskat for indkomståret før dødsåret, når afdøde har betalt for lidt i skat, fordi oplysningsskemaet er indleveret efter dagen, hvor proklama er i Statstidende, og restskatten derfor ikke er opgjort
 4. restskatter for både indkomståret før dødsåret og tidligere indkomstår, når skatteansættelsen skal rettes på grund af fejl i de oplyste beløb
 5. restskatter indregnet i dødsårets forskudsskatter.

Restskatter omfattet af c. og d. er i stedet for omfattet af reglerne om efterbetaling af for lidt betalt skat. Se DBSL § 87, stk. 2.

Oversigt over domme, kendelser, afgørelser, SKM-meddelelser mv.

Skemaet viser relevante afgørelser på området:

Afgørelse

Afgørelsen i stikord

Yderligere kommentarer

Landsretsdomme

SKM2001.433.ØLR

Rentekrav var prækluderet, da

 • der ikke ved anmeldelsen var taget udtrykkeligt forbehold for renter eller
 • det var godtgjort, at forbeholdet om renter på anden måde var fremsat inden proklamafristens udløb.