Baggrund og formål

Dødsboskatteloven blev indført ved lov nr. 1221 af 27. december 1996 med virkning for dødsfald 1. januar 1997, fordi reglerne om dødsboskifte var blevet ændret grundlæggende med virkning for 1. januar 1997. Der blev bl.a. indført en række nye skifteformer, der ikke var beskrevet i den hidtidige skattelovgivning om dødsboer.

Den nyeste lovbekendtgørelse er lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. marts 2019 (Dødsboskatteloven).

Før dødsboskatteloven blev indført, stod reglerne om dødsbobeskatning i flere forskellige skattelove. Hovedreglerne om beskatning af dødsboer stod i kildeskatteloven, mens en lang række andre love havde særregler, der gjaldt ved dødsfald, fx ejendomsavancebeskatningsloven og aktieavancebeskatningsloven.

Dødsboskatteloven samlede alle skattemæssige regler, der gjaldt i forbindelse med dødsfald.

Efterfølgende er der indført regler ved dødsfald i andre skattelove. Det gælder fx ejendomsværdiskatteloven.

I medfør af loven er der udstedt bekendtgørelse nr. 410 af 27. maj 1999 om fritagelse for indberetning af acontoudlodninger fra dødsboer mv.

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lovfor-
slags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

►Intet◄ ►426◄ ►28.09.2019◄ ►Lovbekendtgørelse◄
L212 03.05.2017 688 08.06.2017 Ændringer som følge af ejendomsvurderingsloven § 27, stk. 2 og § 29, stk. 2 og 3
L15 04.10.2017 1555 19.12.2017 Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven § 13, § 57, § 78, § 85 og § 87
L114 20.11.2018 84 30.01.2019 Konsekvensændring som følge af indførslen af aktieavancebeskatningslovens §§ 19 B og 19 C § 29, stk. 4
L91 20.12.2019 92 31.01.2020 Ophævelse af hovedaktionærnedslaget Den dagældende § 36, stk. 3, ophæves
L175 22.04.2020 572 05.05.2020

Præcisering af, at fristen på 3 måneder i § 87, stk. 2, 2. og 4. pkt., for indkomståret 2019 er den 1. december 2020.

§ 87, stk. 6
L29 07.10.2020 1836 08.12.2020 Justeringer som følge af de nye regler om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde § 27 og § 29
L106 18.11.2020 2226 29.12.2020

Sikring af at såkaldte forældrekøb ikke skal reguleres ud af kapitalafkastgrundlaget i tilfælde, hvor de særlige opgørelsesregler for den skattepligtige indkomst i mellemperioden i dødsboskattelovens § 10 finder anvendelse.

§ 10, stk. 3
L133 22.12.2020 1178 08.06.2021 Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordningen § 10, stk. 3, 4. pkt., § 24, stk. 3, 2. pkt., § 48, stk. 2, 1. pkt., § 7, stk. 2, 3. pkt., § 39, stk. 2, 3. pkt., § 45, stk. 3, 3. pkt., § 46, stk. 1, 4. pkt., og § 46, stk. 1, 2. pkt. 
L232 05.05.2021 1239 11.06.2021 Præcisering af, at skattekontrollovens § 14 også gælder i forhold til dødsboskattelovens § 87, stk. 2. § 87, stk. 2, 2. pkt. og 4. pkt.
L88 17.11.2021 2614 28.12.2021

Fortjeneste ved afståelse af en ejerbolig inkl. et grundareal på under 1.400 m² vil ikke skulle beskattes, og tab vil ikke skulle modregnes i andre fortjenester, hvis den afdøde har anmodet om udstykning, og udstykningssagen først færdigbehandles efter dødsfaldet. Der vil skulle anmodes herom.

Der skal ses bort fra sådanne ejendomme ved opgørelsen af boets aktiver til brug for skattepligtsmålingen, jf. § 6, stk. 5.

§ 6, stk. 5, § 27, stk. 1, 1. pkt., § 27, stk. 2, og § 29, stk. 2, 1. pkt.
►L177◄ ►27.04.2022◄ ►903◄ ►21.06.2022◄

►Justering af tilbagebetalingsordningen (boligskatter). Dødsboer, hvor bobehandlingen genoptages udelukkende med henblik på tilbagebetaling af for meget betalte boligskatter fritages for beskatning.◄

►§ 1, stk. 2, 2. pkt.◄