Baggrund og formål

Reglerne om dødsboskifte blev foreslået ændret i forbindelse med en betænkning fra skiftelovsudvalget. Den gældende skiftelov var fra 1874, og der var derfor behov for en gennemgribende modernisering og forenkling af reglerne.

Loven blev indført ved lov nr. 383 af 22. maj 1996 og trådte i kraft den 1. januar 1997.

Der er efterfølgende indført mindre ændringer - se nedenstående skema.

Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 808 af 29. juni 2011 om bobestyrere, med senere ændringer.

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lovfor-slags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

L120

08.12.1995

383

22.05.1996

Lovens indførelse

Hele loven

L138

07.12.1999

1116

29.12.1999

Ophør af pensionsudbetaling på dødsfaldstidspunktet

§ 71

L23

08.10.2003

215

31.03.2004

Offentlighed i retsplejen

§ 114, stk. 3

L180

10.04.2004

447

09.06.2004

Digital kommunikation

§§ 115 a og 115 b

L111

24.02.2005

428

06.06.2005

Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen - den kommunale skattemyndighed og told- og skattestyrelsen ændret til told og skatteforvaltningen

Flere steder

L132

30.03.2005

554

24.06.2005

Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces. - ikke relevant i dødsboskattemæssig sammenhæng

 

L168

01.03.2006

538

08.06.2006

Politi- og domstolsreform

§ 89, stk. 3

L101

06.12.2006

516

06.06.2007

Ændring som følge af arveloven mv., herunder

  • Tvunget proklama for ægtefælleudlægsboer og uskiftede boer
  • Samleveres ret til overtagelse efter vurdering
§ 22, § 24 og § 81 m.fl.
§ 111 a

L166

28.02.2007

523

06.06.2007

Ændring som følge af ny forældelseslov

§ 82, stk. 5

L159

28.03.2008

521

17.06.2008

  • To stk. boopgørelse sendes til skifteretten i privatskiftede dødsboer.
  • Ændring af afgiftspligtig beløbsgrænse for skifterettens besked til SKAT om afgiftsberegning, samt regulering af beløbsgrænse svarende til PSL § 20.

§ 32


§ 80

L197

22.04.2009

521

12.06.2009

Grundbeløb ændres til 2010-niveau og regulering efter PSL § 20 indføres

§ 80

L199 26.03.2010 718  25.06.2010  Konsekvensændring som følge af nye regler om rekonstruktionsbehandling i konkursloven. § 11, stk. 1 
 L83 25.11.2010  221  21.03.2011 
  • I privatskiftede boer skal boopgørelse sendes ind senest 15 måneder fra dødsdagen, og boet kan vælge skæringsdag mellem dødsdag og et år efter dødsdagen.
  • Legatar udelukker ikke forenklet privat skifte, dog må der fortsat ikke skulle betales bo- eller tillægsboafgift.
  • Skifteretten skal ikke mere give SKAT besked om afgiftsberegning. 
§ 32
§ 34, stk. 1


§ 80, stk. 2
L178 10.04.2014 737 25.06.2014

Sager om henvisning for afdøde uden bopæl i Danmark behandles fremover af skifteretten frem for Justitsministeriet 

§ 2, stk. 2 m.fl.
L179 29.03.2017 550 30.05.2017

Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold

Flere steder
L183 29.03.2017 683 08.06.2017 Indsættelse af regel om, at den afgift, som pålægges efter bestemmelsen i boafgiftslovens § 21 a, stk. 2, jf. § 1 b, stk. 1, opkræves af Skatteforvaltningen. § 80, stk. 1
 L212  14.04.2021 1169  08.06.2021 Ændring af reglerne om indgivelse af dokumenter til skifteretten og indførsel af regler om digital kommunikation med skifteretten. Flere steder
►L156◄ ►30.03.2022◄ 697 ►24.05.2021◄ ►Indførsel af regler om digital anmeldelse til skifteretten af krav og tilgodehavender m.v. i dødsbosager◄ ►Flere steder◄