Baggrund og formål

Afgift af dødsboer og gaver fremgår af lovbekendtgørelse nr. 47 af 12. januar 2015 om afgift af dødsboer og gaver (Boafgiftsloven) med senere ændringer - se nedenstående skema.

Boafgiftsloven blev indført ved lov nr. 426 af 14. juni 1995 med virkning for

  • dødsfald den 1. januar 1996 og senere
  • begæring om skifte af uskiftet bo indgivet den 1. januar 1996 og senere.

Afgiften beregnes under ét af den samlede arvebeholdning og beregnes som en proportional afgift. Arv og gaver mellem ægtefæller blev fritaget for afgift.

Boafgiftsloven afløste den hidtidige arve- og gaveafgiftslov.

I medfør af loven er udstedt bekendtgørelse nr. 928 af 4. oktober 2005 om boafgifter og gaveafgifter mv. (Boafgiftsbekendtgørelsen).

Til loven er knyttet cirkulære nr. 185 af 17. november 1982 om værdiansættelsen af aktiver og passiver i dødsboer m.m. og ved gaveafgiftsberegning. (Senere ændringer til dette cirkulære: cirkulære nr. 45 af 28. marts 2000, ændringscirkulære nr. 9054 af 4. februar 2015 og ændringscirkulære nr. 9792 af 27. september 2021).  

Historikskema

Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lovforslags nr.

Dato

Lov nr.

Dato

Ændring og baggrund for ændringen

Hvor i loven

Intet

 

327

02.04.2012

Lovbekendtgørelse

 

L67

15.11.2012

1354

21.12.2012

Ændrer kun på gaveområdet og slet ikke på boafgiftsområdet.

L218

18.05.2013

792

28.06.2013

Yderligere passivpostprocent for opsparet virksomhedsoverskud og henlæggelse til konjunkturudligning for indkomstårene 2014, 2015 samt 2016 og senere indkomstår.

Ændring af rentesats fra 1. juli 2013 ved henstand og afdragsvis betaling af bo- og tillægsboafgift samt gaveafgift.

(Aftale om vækstplan DK m.v.)

§13 a, stk. 4 og 5


§ 36, stk. 1

L167

20.02.2015

540

29.04.2015

Aktiver og passiver i enheder omfattet af ligningslovens § 16 K skal under visse betingelser medregnes ved boopgørelsen

§ 11

L56

11.11.2015

1888

29.12.2015

Rettelse af henvisning fra stk. 1, litra f til stk. 1, litra g

§ 3, stk. 2

L179

29.03.2017

550

30.05.2017

Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold

§ 6, stk. 2

L183

29.03.2017

683

08.06.2017

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder

Flere bestemmelser

L212

03.05.2017

688

08.06.2017

Justering som følge af ejendomsvurderingsloven

§ 29, stk. 2, 5. pkt.

L76 20.11.2019 1589 27.12.2019 Tilbagerulning af lempelsen af bo- og gaveafgiften ved overdragelse af erhvervsvirksomheder Flere bestemmelser
L29 07.10.2020 1836 08.12.2020 Justeringer som følge af de nye regler om beskatning ved overdragelse af erhvervsvirksomheder til erhvervsdrivende fonde § 3
L211 08.06.2021 1179 08.06.2021 Ændringer som følge af lov om aflivning af og midlertidigt forbud mod hold af mink § 1 b, stk. 2, og  23 b, stk. 2
►L177◄ ►27.04.2021◄ ►903◄ ►21.06.2022◄ ►Ændringer som følge af tilbagebetalingsordningen (for meget betalte boligskatter). Arv som følge af tilbagebetaling af for meget betalte boligskatter fritages for boafgift.◄ ►§ 3◄